Statut PSP w Dąbrównie Drukuj

 STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE
(tekst ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2019/2020 z dnia 9 grudnia 2019 r.)

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.................................................................................................................3

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły....................................................................................................................4

Rozdział 3. Zasady i formy współdziałania z rodzicami.................................................................................10

Rozdział 4. Zasady systemu oceniania.........................................................................................................11

Rozdział 5. Organy szkoły...........................................................................................................................25

Rozdział 6. Dyrektor szkoły........................................................................................................................25

Rozdział 7. Rada pedagogiczna...................................................................................................................27

Rozdział 8. Samorząd uczniowski................................................................................................................28

Rozdział 9. Rada rodziców..........................................................................................................................29

Rozdział 10. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi..........30

Rozdział 11. Organizacja pracy szkoły..........................................................................................................31

Rozdział 12. Organizacja nauczania zajęć rewalidacyjnych............................................................................34

Rozdział 13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole........................................................................36

Rozdział 14. Nauczyciele i pracownicy szkoły...............................................................................................40

Rozdział 15. Uczniowie szkoły.....................................................................................................................48

Rozdział 16. Prawa i obowiązki ucznia.........................................................................................................49

Rozdział 17. Nagradzanie i karanie uczniów.................................................................................................51

Rozdział 18. Postanowienia końcowe.........................................................................................................54

Rozdział 19. Organizacja klas gimnazjalnych - uchylony

Rozdział 20. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia.................................................................55

Rozdział 21. Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowejw Dąbrównie...57

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.);
5. Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.;
6. Akt założycielski – Uchwała Nr XXXVIII/221/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie;
7. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
8. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
9. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
10. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908; Dz. U. z 2015 r. poz.1812);
11. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498);
12. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239);
13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870);
15.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 575);
17.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
18.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578) – zmiana 28 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1652);
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616) – zmiana 23 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1656);
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155) – zmiana 7 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1147);
22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
23. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 649);
24. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
25. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
26. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
27. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
28. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
29. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1646);

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie zwana dalej „szkołą" ma nadane imię Jarosława Iwaszkiewicza.

2. Szkoła jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zwanej dalej „ustawą":
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Dąbrównie z siedzibą przy ulicy Kościuszki 21 w Dąbrównie.

5. Siedziba szkoły mieści się w Dąbrównie przy ulicach Ostródzkiej 12 oraz Powstańców 2.

6. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.
1) uchylony
7. Szkole podlega oddział przedszkolny dla dzieci 5- i 6-letnich, w którym realizowane jest obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 6-letnich oraz Punkt Przedszkolny dla dzieci 3- i 4-letnich.

8. uchylony
9. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Dąbrówno, Jabłonowo, Jakubowo, Kalbornia, Leszcz, Lewad Wielki, Okrągłe, Wądzyn, Samin, Saminek, Ostrowite, Dąbrowa, Gardyny, Łogdowo, Osiekowo, Brzeźno Mazurskie.

10. uchylony.

11. uchylony.

12. uchylony.

13. Z dniem 1 września 2018 r. tworzy się Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie, w którym:

2) zajęcia prowadzone są w budynku pod adresem: ul. Kościuszki 11C, 14-120 Dąbrówno;
3) organizację określa rozdział 21 statutu.

§ 2. 1. Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza 14-120 Dąbrówno, tel. 896474439 NIP: 741-19-69-002, REGON 000675979". Szkoła używa nazwy „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie".

2. Ilekroć w treści statutu jest mowa o:
1) statucie – należy rozumieć przez to niniejszy statut;
2) szkole – należy rozumieć przez to Publiczną Szkołę Podstawową im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie;
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Dąbrównie;
4) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego ucznia szkoły oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola lub oddziału przedszkolnego w zakresie uregulowanym prawem.

§ 3. 1. Na terenie szkoły działa związek zawodowy: Zarząd Oddziału ZNP w Dąbrównie.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w aktualnych przepisach prawnych, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,
stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz jego środowiska, a w szczególności:
1) wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
2) formuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku wobec drugiej;
3) rozwija kompetencje kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości;
4) rozwija umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
5) ukazuje wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
6) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;
7) wyposaża uczniów w zasób wiadomości i umiejętności, które pozwalają w sposób uporządkowany zrozumieć świat;
8) wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określa drogę dalszej edukacji;
9) zachęca do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
10) ukierunkowuje ucznia ku wartościom;
11) kształtuje postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, kulturowej, regionalnej i religijnej w duchu tolerancji i humanizmu;
12) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie;
13) kształtuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania wolnego czasu;
14) rozwija u uczniów dbałość o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
15) współdziała ze środowiskiem zewnętrznym, np.: policją, stowarzyszeniem „Nasze dzieci", rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
16) kształtuje i rozwija u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kulturę osobistą, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
17) upowszechnia wśród uczniów wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
18) zapobiega wszelkiej dyskryminacji;
19) tworzy warunki do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
20) prowadzi edukację medialną w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
21) chroni uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,
a w szczególności instaluje programy filtrujące i ograniczające dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
22) egzekwuje obowiązek szkolny.

3. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji oraz wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

4. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno–zawodowego, obejmujący działania mające na celu przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.
5. System doradztwa określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.
6. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy.
7. W klasach I –VI funkcjonuje system orientacji zawodowej, a w klasach VII –VIII doradztwa zawodowego.
8. W systemie uczestniczą rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.
9. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;
7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego;
9) w zakresie współpracy z rodzicami:
a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
b) doskonalenie umiejętności wychowawczych,
c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

10. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
1) zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze co najmniej 10 godzin w jednym roku szkolnym;
2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;
3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;
4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;
5) konkursy;
6) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
8) wywiady i spotkania z absolwentami.

11. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
1) wychowawców;
2) nauczycieli przedmiotu;
3) pedagoga szkolnego;
4) bibliotekarzy;
5) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność;
6) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.

§ 5. 1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym:

1) umożliwia naukę religii/etyki uczniom;
a) rodzic ucznia niepełnoletniego wyraża w formie pisemnego oświadczenia chęć uczestniczenia
w lekcjach religii/ etyki; nie musi go ponawiać w kolejnym roku szkolnym, może jednak je zmienić;
b) udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny;
c) uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć- religii i etyki;
d) w przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji, tj. religii i etyki, na świadectwie
i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia;

2) podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez:
a) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
b) wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

3) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspomagania ich rozwoju oraz efektywności
uczenia się poprzez:
a) wyrównywanie i korygowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności,
b) eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;
c) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

4) pomoc rodzicom w przygotowaniu wniosku o badanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej;
5) prowadzi :
a) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I-VIII (w miarę możliwości finansowych organu
prowadzącego),
c) nauczanie indywidualne dla dzieci chorych oraz stale lub okresowo niezdolnych do nauki
w warunkach szkolnych,
d) zajęcia świetlicowe,
e) lekcje biblioteczne,
f) zajęcia rewalidacyjne;

6) uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia:
a) udział w różnorakich konkursach: szkolnych i pozaszkolnych,
b) udział w zajęciach pozaszkolnych,
c) wypełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
d) przyspieszenie promocji,
e) korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki,
f) wcześniejsze wypełnianie obowiązku szkolnego;
7) w miarę możliwości wspiera materialnie dzieci z rodzin najuboższych;

8) rozwija zainteresowania uczniów poprzez: zajęcia pozalekcyjne:
a) koła zainteresowań,
b) organizacje: SKO, SKS, UKS „Start", klub „Szarak",
c) samorząd uczniowski,
d) zespoły artystyczne,
e) redagowanie szkolnej gazetki,
f) tworzenie aktywu bibliotecznego,
g) prowadzenie sklepiku uczniowskiego „Grosik",
h) uczestniczenie w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli szkoły lub innej placówki,
i) inne zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów.

9) realizuje indywidualne programy nauczania; umożliwia zakończenie szkoły w skróconym czasie;
10) organizuje opiekę nad uczniem niepełnosprawnym;
11) w przypadku ucznia niepełnosprawnego wskazuje (za zgodą rodzica) umieszczenie go w klasie integracyjnej, jeżeli taka istnieje na danym poziomie;
12) dostosowuje formy i metody kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. W szkole obowiązują programy nauczania obejmujące treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
1) program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

a) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
b) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
c) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość;
2) program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany
do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne
i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;
3) program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
4) nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy
z innymi nauczycielami; lub opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami;
5) program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
6) program nauczania zawiera:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji
pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie
realizowany,
d) opis założonych osiągnięć ucznia,
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

7) wniosek, o którym mowa w pkt 5 dla programów, jakie będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;
8) dyrektor szkoły dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego
w szkole;
9) opinia, o której mowa w pkt 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;
10) opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;
11) program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zapisany program w zestawie;
12) dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są
na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku;
13) dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej;
14) indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem
o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjnych dopuszcza dyrektor szkoły.

3. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego, materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika i materiałów, o których mowa.

4. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.

5. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.

6. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

7. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej
w odrębnych przepisach.

8. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez właściwego ministra pokrywa organ prowadzący szkołę.

9. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, może dokonać zmiany
w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

10. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www szkoły oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

11. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej są własnością szkoły.

12. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

13. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan; w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3) uczniowie są zobowiązani do obłożenia wypożyczonych podręczników;
4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie.

14. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w dniu przerwania nauki.

15. Sposób wykonywania przez szkołę jej celów i zadań określają ponadto:
1) wymagane prawem plany pracy;
2) wewnętrzne regulaminy, procedury, zarządzenia i decyzje administracyjne wydawane przez dyrektora szkoły.

§ 6. 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych,
z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych
i pozalekcyjnych - poza terenem szkoły, np. w trakcie trwania wycieczek lub biwaków organizowanych przez szkołę - opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel organizujący te zajęcia; szczegółowo określają to bieżące rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych;
2) na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, w czasie trwania przerw lekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni wg ustalonego harmonogramu dyżurów w szkole przy ul. Ostródzkiej 12 /dyżuruje 5 nauczycieli: boisko
(1 nauczyciel), suterena i przy sali gimnastycznej (1 nauczyciel oraz pracownik szkoły – w celu zapewnienia dodatkowej opieki przy szatniach sali gimnastycznej), parter (1 nauczyciel) I piętro (1 nauczyciel), „skrzydło szkoły" (1 nauczyciel). Nauczyciel dyżurny rozpoczyna dyżur o godzinie 7:45 i kończy po ostatniej przerwie swych zajęć lub według ustalonej siatki dyżurów; plan dyżurów umieszczony jest przy tygodniowym planie lekcyjnym, w widocznym miejscu w szkole i na stronie internetowej szkoły;
a) w szkole przy ul. Powstańców 2 nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego Regulaminu w wyznaczonych miejscach kondygnacji i stref szkoły.
3) uczniowie oddziałów przedszkolnych nie mają przerw, są pod stałą opieką wychowawcy;
a) dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą;
4) zapewnia się ciągłość pracy wychowawczej - jeden wychowawca w kl. I-III oraz jeden w kl. IV-VIII;
5) dyrektor szkoły może, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 2/3 stanu uczniów lub 2/3 stanu rodziców danej klasy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i - o ile jest to możliwe ze względów organizacyjnych szkoły - zmienić wychowawcę danej klasy lub nauczyciela danego przedmiotu;
6) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
a) uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole,
b) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna opieka,
w tym stała lub doraźna pomoc materialna.

2. Opiekę zdrowotną uczniom szkoły zapewnia Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia „Eskulap"
w Dąbrównie.

3. Uczniom, którzy mają trudną sytuację materialną, szkoła może udzielić pomocy w formie zapewnienia
bezpłatnych posiłków lub częściowego zwolnienia z odpłatności. Fundusze na ten cel sprawuje
GOPS w Dąbrównie. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej uczniom składają rodzice. Ostateczną decyzję
o przyznaniu pomocy podejmuje zespół wychowawczy szkoły, który jest powoływany przez dyrektora szkoły
(w jego skład wchodzi 3 członków rady pedagogicznej lub kierownik GOPS).

4.Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

5.Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

6. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

7. Zadania wymienione w ust. 6 są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
3) ośrodkiem pomocy społecznej;
4) organem prowadzącym;
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.

8. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
1) ucznia;
2) rodziców;
3) nauczyciela.

9. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:
1) refundowania wycieczek edukacyjnych;
2) pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
3) innej, w zależności od potrzeb i możliwości.

10. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

11. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła zapewnia:
1) uczestnictwo w zajęciach świetlicowych; 3) pomoc pedagoga szkoły; 4) pomoc finansową w przypadku konieczności jej udzielenia i pozyskania na nią środków; 5) ścisłą współpracę z instytucjami wspomagającymi; 6) reprezentowanie interesów uczniów na zewnątrz.

Rozdział 3
Zasady i formy współdziałania z rodzicami

§ 7. 1. W celu współpracy z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki:

1) dyrektor szkoły do 30 września każdego roku ustala harmonogram ogólnych spotkań z rodzicami;
2) wychowawcy klas organizują raz w miesiącu (jeżeli zachodzi potrzeba - częściej) dyżur dla rodziców uczniów poświęcony przekazaniu informacji o zachowaniu, postępach w nauce, a także przyczynach trudności w nauce ich dzieci;
3) rodzice- tzw. „rady klasowe rodziców i oddziałowy" współorganizują życie klasy poprzez imprezy klasowe, szkolne, określone formy zajęć pozalekcyjnych, wycieczki itp.;
4) szkoła jest zobowiązana na miesiąc przed klasyfikacją roczną (półroczną) poinformować rodziców
o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej, a na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych (śródokresowych, półrocznych);
5) szkoła informuje rodziców o sposobie nauczania i zakresie treści przedmiotu „wychowanie do życia
w rodzinie".
2. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki według następujących zasad:
1) nawiązanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktu szkoły z domem rodzinnym ucznia jest powinnością wychowawcy; 2) z początkiem każdego roku szkolnego rodzice są informowani o organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym, o przedsięwzięciach wychowawczych, o zasadach oceniania oraz innych ważnych elementach związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole; 3) wychowawca, dyrektor lub inny nauczyciel może zwołać dodatkowe zebranie z rodzicami; 4) rodzice uczniów są z wyprzedzeniem informowani o terminach zebrań; 5) rodzice mogą być proszeni o kontakt indywidualny ze szkołą w sprawie dziecka; 6) rodzice mają obowiązek systematycznego kontrolowania zeszytów dziecka i dopilnowania jego uzupełnienia, poprawy według wskazań nauczyciela.
3. Kontakty szkoły z rodzicami uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej na zasadach ustalonych przez dyrektora i radę pedagogiczną.

4. Rodzice uczniów mają zapewnioną dyskrecję we wszelkich sprawach dotyczących dziecka i jego rodziny.
5. Pozyskane informacje od rodziców są wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych szkoły.

Rozdział 4
Zasady systemu oceniania

§ 8. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia bądź wychowanka polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z obowiązującej podstawy programowej oraz programów nauczania uwzględniających tę podstawę, ujętych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania w danym roku szkolnym.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;
2) bieżące ocenianie, klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania;
5) określenie gotowości szkolnej wychowanków oddziału przedszkolnego wg obowiązującego w tym zakresie prawa.

3. Szczegółowe zasady systemu oceniania wewnątrzszkolnego, o których mowa w ust. 1 i 2, określają
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, z uwzględnieniem aktualnych przepisów w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych, w szczególności podkreślając:
1) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczniu się;
2) uczeń z wadą słuchu może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego nowożytnego;
3) decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców ucznia oraz pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
4) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

4. Stopnie roczne oraz ocena opisowa wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych pracy ucznia
na lekcjach, jego zaangażowania i wkładu pracy. Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze pod uwagę zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ogólną sytuację rodzinno – wychowawczą. Ponadto nauczyciele kl. IV-VIII diagnozują w miesiącach: listopad, kwiecień oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania
na półrocze i koniec roku szkolnego (tzw. ocena śródokresowa), informując o nich ucznia i jego rodzica.

4a. Dwa razy w ciągu roku szkolnego nauczyciel prowadzi obserwacje zachowania i stopnia rozwoju intelektualnego (do końca października - obserwacja wstępna, do końca marca - obserwacja końcowa) mające na celu określenie poziomu rozwoju dziecka w celu dokonania oceny dojrzałości szkolnej do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ocena z języka angielskiego i religii/etyki w edukacji przedszkolnej, w tym w oddziale przedszkolnym, dokonywana jest w formie opisowej w określonym ustawowo terminie przygotowania dla rodziców informacji o gotowości szkolnej ich dzieci.
5. Cele oceniania w szkole:
1) sprawdzanie poziomu umiejętności i wiadomości uczniów względem wymagań programowych (ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania);
2) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez wszystkich nauczycieli w szkole;
3) monitorowanie postępów uczniów; określanie potrzeb uczniów;
4) motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się, do efektywnej
i systematycznej pracy, do postępów w nauce i zachowaniu;
5) planowanie procesu nauczania, udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
6) porównywanie osiągnięć uczniów ze standardami edukacyjnymi i egzaminacyjnymi oraz dostarczanie informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach uczniów;
7) umożliwianie ewaluacji pracy nauczyciela;
8) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach (lub trudnościach) w nauce, zachowaniu ich dzieci;
9) oparcie edukacji o podstawy programowe i realizowane plany pracy;
10) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
11) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

6. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów (szczebli nauczania) oraz zasady ich dostosowywania w stosunku do uczniów o specyficznych trudnościach:
1) nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych (oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć) niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
3) uchylony;
4) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
5) w ocenianiu każdy nauczyciel uwzględnia różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami; ocenia i stosuje odpowiednie narzędzia, które powinny zachęcić ucznia do zaprezentowania kreatywności i oryginalności; uczeń zawsze powinien otrzymać od nauczyciela informację zwrotną na temat swojej pracy, dowiedzieć się, co jest jego mocną stroną, a co wymaga powtórzenia, uzupełnienia i usprawnienia;
6) ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania poszczególnych przedmiotów i szczebla kształcenia, ujętych w planach pracy danej klasy, przedmiotu lub etapu edukacyjnego.

7. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (formy, metody, częstotliwość):
1) wystawione w każdym okresie oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć wiadomości i umiejętności, uwzględnionych w podstawie programowej danego etapu edukacyjnego;
2) oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających ich obiektywność.
3) ocena stanowi formę werbalną oraz skalę stopnia szkolnego;
4) działanie ucznia, takie jak: odpowiedź ustna, praca domowa, zadanie praktyczne, forma pracy na lekcji, aktywność, test, sprawdzian, praca klasowa, wypracowanie – powinny być ocenione;
5) nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku czterech prac klasowych literackich oraz co najmniej dwóch sprawdzianów językowych i 2-4 dyktand w ciągu roku szkolnego;
6) uczeń z każdego przedmiotu w ciągu roku powinien mieć co najmniej dwie oceny za odpowiedź ustną;
7) nauczyciel języka obcego winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzanie osiągnięć uczniów
w zakresie poszczególnych umiejętności: rozumienia tekstu czytanego, słyszanego; sprawności językowo-gramatycznej; wypowiedzi na zadany temat;
8) prace pisemne z historii nie mogą mieć wyłącznie formy testowej. Dotyczyć mogą form wypowiedzi pisemnej ujętych w podstawie programowej (np. opowiadanie, list);
9) na tydzień przed klasyfikacją należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych;
10) w ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, w ciągu jednego dnia – nie więcej niż jedną;
11) sprawdzian obejmuje szerszy zakres materiału nauczania (ponad 3 jednostki lekcyjne, tzw. „tematy"), winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
12) nauczyciel ma prawo do niepodawania terminów sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji itp.;
13) nauczyciel zamiast „odpytywania" ucznia z ostatnich lekcji (trzech) może przeprowadzić w klasie tzw. „kartkówkę" dla wszystkich lub grupy uczniów bez uprzedniego zapowiadania tej formy sprawdzania;
14) dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać
w okresie do dwóch tygodni od daty pisania pracy;
15) każdy nauczyciel może pracę oceniać kryterialnie wg przedmiotowych systemów oceniania obowiązujących w szkole; uczeń wcześniej musi znać zasady takiego oceniania; przy testach ogólnopolskich nauczyciel może zastosować kryteria obowiązujące w tym teście (tj. ogólnopolskie);
16) uczeń winien zwrócić nauczycielowi poprawioną przez siebie pracę, sprawdzian, kartkówkę,
w wyznaczonym terminie, podpisanym przez rodzica lub przechowywać w imiennej teczce w klasie przez rok szkolny;
17) każda niepoprawiona praca przez ucznia traktowana jest jako „brak pracy domowej" uwzględniana
w przedmiotowym systemie oceniania;
18) prace uczniów przechowywane są przez nauczyciela i ucznia w klasie przez okres jednego roku szkolnego;
19) nauczyciel może stosować inne kryteria oceniania niż przyjęte w szkole jedynie w testach, sprawdzianach standaryzowanych, ogólnopolskich lub w określonych programach edukacyjnych w celu porównania wyników uczniów szkoły na tle szerszej społeczności, np. w regionie, kraju np. w:
a) testach standaryzowanych z programu „Lepsza Szkoła" Fundacji A. Mysiora, gdzie bada się aktualny poziom umiejętności i wiedzy ucznia, przy czy wynik w postaci oceny z tego testu:
- nie podlega poprawie w postaci pisania przez ucznia całego testu,
- może podlegać poprawie oceny z zakresu danej umiejętności objętej testem na warunkach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu, z zakresu którego diagnozowany był poziom umiejętności ucznia.

8. Zasady klasyfikowania półrocznego i rocznego:
1) rok szkolny w kl. I-III dzieli się na dwa okresy (I i II półrocze); w kl. IV-VIII na dwa okresy i dwa śródokresy; klasyfikację po I półroczu ustala się na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych; śródokresy przypadają w miesiącach: listopad, kwiecień i stanowią diagnozę oceny śródrocznej i rocznej;
2) wychowawcy klas I-III oraz nauczyciel języka angielskiego dokonują wspólnej śródrocznej i rocznej oceny opisowej ucznia. Jedynie z religii/ etyki wystawia się ocenę w skali stopnia. Jednak nauczyciel na prośbę rodzica ucznia wydaje dodatkową ocenę opisową;
3) w opisowej ocenie uwzględnia się postępy w rozwoju emocjonalnym, społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia; podmiotowo traktuje się dziecko, ocenę możemy kierować bezpośrednio do ucznia;
4) dopuszcza się wstawianie przy ocenach śródrocznych (za I półrocze) znaków „+", „-", które są informacją
dla ucznia i rodzica: „bardzo dobrze (+)" lub „należy dopracować (-)";
5) klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym i rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według obowiązującej skali – śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Oceny śródroczne i śródokresowe zapisuje się tylko w dzienniku lekcyjnym, a w arkuszu ocen- jedynie oceny klasyfikacji rocznej/ końcowej;
6) klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym (półrocznym) lub rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania - ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w formie pisemnej;
7) przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania na miesiąc przed zakończeniem okresu, roku szkolnego;
8) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania;
9) w oddziałach integracyjnych śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (wiodący), po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne (wspomagającego);
10) przy wystawianiu ocen śródrocznych i zapisywaniu ich w dzienniku lekcyjnym można stosować skróty: cel. (celujący), bdb. (bardzo dobry), db. (dobry), dst. (dostateczny), dop. (dopuszczający), ndst. (niedostateczny).; zachowanie: wz. (wzorowe), bdb. (bardzo dobre), db. (dobre), popr. (poprawne), ndp.(nieodpowiednie), ng. (naganne). Ocen śródokresowych nie przenosi się do arkusza ocen;
11) ocenę śródokresową zaznacza się jedynie w dzienniku lekcyjnym zajęć edukacyjnych w rubryce: „ocena śródokresowa";
12) oceny roczne w dokumentacji szkolnej zapisuje się całymi nazwami, bez użycia skrótów, z czytelnym podpisem wychowawcy;
13) na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale analizuje się również przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci
i młodzieży;
14) jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudni naukę
w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków;
15) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
16) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych lub techniki, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
17) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia:
a) przypadki wyjątkowe dotyczyć mogą: niedojrzałości psychofizycznej ucznia, która uniemożliwia spełnienie wymagań edukacyjnych; nieopanowanie umiejętności pisania i czytania określone w podstawie programowej; brak umiejętności samoobsługowych ucznia; częsta chorowitość ucznia; trudności adaptacyjne w szkole; lub o podobnym charakterze;
18) począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem prawa do egzaminu poprawkowego w kl.IV-VII;
19) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem;
20) ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami;
21) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną/końcową ocenę klasyfikacyjną;
22) o ocenach niedostatecznych ucznia na półrocze i koniec roku szkolnego wychowawca pisemnie informuje rodzica na miesiąc przed zakończeniem okresu, roku. Pismo musi posiadać pieczątkę szkoły oraz podpis wychowawcy;
23) rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji. Nauczyciel nie może zmienić, poprawić oceny po posiedzeniu klasyfikacyjnym– jedynie w drodze egzaminu sprawdzającego (lub w zależności od sytuacji ucznia; na wniosek ucznia (lub rodzica) - klasyfikacyjnego, na wniosek ucznia, rodzica lub wychowawcy- poprawkowego);
24) uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane roczne oceny są wyższe od oceny niedostatecznej;
25) uchylony.

9. Skala ocen bieżących, klasyfikacyjnych: śródrocznych i rocznych:
1) nauczyciel w ciągu jednego okresu winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowana z danego przedmiotu pomnożona przez 2;
2) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców;
3) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę;
4) na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom;
5) informacje do sporządzenia ocen opisowych w kl. I-III zbierane są na bieżąco na podstawie poziomu osiągnięć uczniów wg ustalonych kryteriów; poziomy osiągnięć wyrażone są cyframi:
a) 6 - gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej,
b) 5 - gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, popełniając sporadyczne błędy, które nie mają wpływu na dalszy proces kształcenia,
c) 4 – gdy uczeń dobrze opanował wiadomości i umiejętności,
d) 3 - gdy uczeń słabo opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, przez to ma kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści,
e) 2 - gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i bardzo utrudniają dalsze kształcenie ucznia,
f) - 1 - gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane przez ucznia, nie radzi on sobie z zadaniami - nawet z pomocą nauczyciela."

6) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6,
b) stopień bardzo dobry – 5,
c) stopień dobry – 4,
d) stopień dostateczny – 3,
e) stopień dopuszczający – 2,
f) stopień niedostateczny – 1;
7) dopuszcza się wstawianie przy ocenach bieżących i śródrocznych znaków „+", „-", które są informacją dla ucznia: „bardzo dobrze (+)" lub „należy dopracować (-)".

10. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie- klasy IV-VIII:
1) uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę; ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej:
a) niedostateczny:
aa) nieopanowanie wymagań koniecznych; niespełnienie wymagań na ocenę dopuszczającą,
b) dopuszczający:
ba) niepełna znajomość podstawowego materiału programowego,
bb) wiadomości luźno powiązane,
bc) rozumienie podstawowych pojęć, wyjaśnienie z pomocą nauczyciela zjawisk często
występujących w życiu codziennym,
bd) stosowanie typowych, często powtarzanych wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
o niewielkim stopniu trudności,
be) liczne błędy językowe i stylistyczne,
c) dostateczny:
ca) opanowanie wiadomości i umiejętności w podstawowym zakresie ujętych w programie, w tym
umiejętności logicznego ich łączenia,
cb) poprawne rozumienie podstawowych pojęć oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk,
cc) stosowanie przy pomocy nauczyciela wiadomości i umiejętności teoretycznych i praktycznych
w sytuacjach typowych, często powtarzających się,
cd) nieliczne błędy językowe i stylistyczne,
ce) język zbliżony do potocznego,
cf) mała spójność wypowiedzi,
d) dobry:
da) wystarczające opanowanie materiału programowego, umiejętność łączenie wiedzy z różnych
dyscyplin w spójną całość,
db) poprawne rozumienie pojęć i związków oraz wyjaśnianie zjawisk,
dc) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych, rozwiązywanie
problemowe w sposób przekazany przez nauczyciela,
dd) poprawność językowa, drobne błędy stylistyczne,
de) znajomość terminologii z danej dziedziny wiedzy,
e) bardzo dobry:
ea) pełne opanowanie materiału objętego programem nauczania w danej klasie, umiejętność łączenia
wiedzy z różnych dyscyplin w spójną całość,
eb) poprawne rozumienie pojęć i związków oraz samodzielne rozwiązywanie problemów
i wyjaśnianie zjawisk,
ec) umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce w nowych sytuacjach, samodzielne
korzystanie z różnych źródeł informacji,
ed) stosowanie poprawnego języka i stylu, posługiwanie się terminologią charakterystyczną dla
poszczególnych dziedzin wiedzy; wypowiedzi spójne i precyzyjne,
ee) stosowanie terminów naukowych z danej dziedziny wiedzy,
f) celujący:
fa) pełne opanowanie materiału objętego programem nauczania w danej klasie, umiejętność łączenia
wiedzy z różnych dyscyplin w spójną całość,
fb) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy rozumienie pojęć i związków oraz samodzielne i nietypowe
rozwiązywanie problemów i wyjaśnianie zjawisk,
fc) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami w teorii i praktyce w sytuacjach
nietypowych, proponowanie własnych i oryginalnych rozwiązań,
fd) stosowanie poprawnego języka i stylu, swoboda wypowiedzi w mowie i piśmie, wysoki stopień
precyzji wypowiedzi,
fe) stosowanie terminów naukowych z danej dziedziny wiedzy,
2) uchylony;
3) ustala się normy procentowe na stopień szkolny:
a) celujący 100–98%,
b) bardzo dobry 97–87%,
c) dobry 86–70%,
d) dostateczny 69–50%,
e) dopuszczający 49–31%,
f) niedostateczny 30-0%.

11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
1) wszystkie formy wypowiedzi pisemnej i ustnej z języka polskiego są oceniane kryterialnie. Kryteria są dostosowywane do umiejętności i możliwości uczniów, którzy zostali zbadani w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej i posiadają opinię lub orzeczenie;
2) wszyscy nauczyciele poprawiają błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne w pisemnych pracach uczniów, ale jedynie z języka polskiego rodzaj błędu może wpłynąć na ocenę szkolną;
3) nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej wraz z nauczycielem wiodącym dostosowują wymagania podstawowe i ponadpodstawowe do możliwości uczniów niepełnosprawnych i zgodnie z nimi oceniają postępy uczniów według tych samych norm procentowych.

12. Zasady oceniania zachowania:
1) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, ponadto warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) w klasach I-III ocena śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi;
3) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;
4) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom;
5) śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne;
6) wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może mieć charakter punktowy, dokumentowane w dodatkowym zeszycie wychowawcy na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Ustalone dla ucznia oceny roczne /półroczne/ śródokresowe wpisuje do dziennika lekcyjnego nauczyciel uczący przedmiotu.
7) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

13. Ocenę zachowania ucznia ostatecznie ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły oraz zespołu klasowego uczniów.
14.Przy wystawianiu ocen z zachowania należy wziąć pod uwagę kryteria:
1) uczeń otrzymuje wzorową ocenę z zachowania, jeżeli:
a) wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą, dba o kulturę i piękno ojczystego języka,
b) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
c) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków,
d) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje,
e) szanuje mienie szkolne, kolegów i własne,
f) jest dobrym kolegą, chętnie pomaga innym oraz opiekuje się młodszymi kolegami,
g) okazuje szacunek innym osobom na terenie szkolmy i poza nią,
h) jest wrażliwy na problemy innych ludzi, dba o ich i swoje bezpieczeństwo,
i) ma rozległe zainteresowania, które samodzielnie rozwija (i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych),
j) cechuje go samodyscyplina;
2) uczeń otrzymuje bardzo dobrą ocenę z zachowania, jeżeli:
a) dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
b) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
c) dba o dobre imię szkoły, zachowując się odpowiednio w szkole i poza nią,
d) odznacza się wysoką kulturą osobistą, dba o estetykę i poprawność języka oraz okazuje szacunek innym osobom,
e) jest koleżeński, uczynny, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
f) samodzielnie rozwija swe zainteresowania;
3) uczeń otrzymuje dobrą ocenę z zachowania, jeżeli:
a) stara się dobrze wywiązywać z nałożonych na niego obowiązków,
b) nie sprawia kłopotów wychowawczych,
c) bierze udział w pracach na rzecz szkoły,
d) bierze aktywny udział w lekcjach i życiu klasy,
e) jest koleżeński, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
f) okazuje szacunek innym osobom,
g) w szkole i poza nią zachowuje się kulturalnie, dba o kulturę języka ojczystego;
4) uczeń otrzymuje poprawną ocenę z zachowania, jeżeli:
a) na miarę swoich możliwości wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
b) nie sprawia większych kłopotów wychowawczych,
c) na terenie szkoły stara się zachowywać kulturalnie,
d) okazuje szacunek pracownikom szkoły, wykonując wydawane przez nich polecenia,
e) nie naraża zdrowia innych uczniów przez nieodpowiednie, lekkomyślne zachowanie,
f) stara się brać udział w pracach na rzecz szkoły;
5) uczeń otrzymuje nieodpowiednią ocenę z zachowania, jeżeli:
a) nie wypełnia podstawowych obowiązków uczniowskich, w tym niesystematycznie uczęszcza
na zajęcia,
b) wykazuje lekceważący stosunek do nauki i nauczycieli,
c) nie okazuje szacunku pozostałym pracownikom szkoły, zachowując się wobec niech arogancko,
d) zachowuje się agresywnie w stosunku do pozostałych uczniów szkoły, narażając ich
na niebezpieczeństwo,
e) jest niekoleżeński,
f) daje zły przykład pozostałym uczniom,
g) używa nieodpowiedniego, wulgarnego słownictwa,
h) niszczy mienie szkolne i społeczne;
6) uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania, jeżeli:
a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, wagaruje,
b) jest wulgarny i arogancki w stosunku do innych osób,
c) przez swoje nieodpowiednie zachowanie naraża imię szkoły,
d) bez skrupułów i zahamowań niszczy mienie szkolne i społeczne,
e) oszukuje, kradnie, zastrasza innych; namawia bądź zmusza innych uczniów do nieodpowiedniego
zachowania, naraża ich zdrowie i życie na niebezpieczeństwo,
f) mimo stałych upomnień od pracowników szkoły nie poprawia swojego postępowania.

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem pkt 16.
16. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
17. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
18. Przy wystawianiu oceny z zachowania uwzględnia się szczegółowe kryteria wg 6 wyznaczników punktowanych od 0 do 2 pkt. Zebraną liczbę punktów określa odpowiednia skala ocen, tj: 12-11-wz., 10-9-bdb., 8-6-db., 5-4-popr., 3-2-nieodp., 1-0-ng.
1) Określa się 6 kryteriów punktowanych z zachowania:
a) stosunek do nauki,
b) udział w zajęciach nadobowiązkowych,
c) takt i kultura osobista,
d) wygląd zewnętrzny,
e) sumienność i poczucie odpowiedzialności,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

18a. Ocenę zachowania ucznia kl. I-III ustala wychowawca klasy, który uwzględnia:
1) opinię innych nauczycieli uczących ucznia;
2) opinię pracowników szkoły;
3) opinię kolegów i koleżanek;
4) samoocenę ucznia.

2. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1 ) stosunek do nauki:
a) przygotowanie do zajęć w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy,
b) pozytywne zaangażowanie się w proces lekcyjny (aktywność, wyniki w nauce, kreatywność ucznia),
c) sumienność i poczucie odpowiedzialności,
d) punktualność,
e) systematyczność w:
ea) wywiązywaniu się z zadań i terminów,
eb) wykonywaniu dodatkowych zadań,
f) postawa moralna, społeczna i religijna przejawiająca się w:
fa) uczciwości,
fb) prawdomówności,
fc) szacunku dla pracy swojej i innych,
fd) właściwej reakcji na przejawy złych zachowań,
fe) poszanowanie godności osobistej i innych osób,
ff) pomoc kolegom w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
fg) działalność na rzecz zespołu klasowego lub szkolnego,
fh) szacunek wobec symboli religijnych i narodowych,
fi) szacunek wobec zwyczajów i tradycji szkolnych, narodowych, religijnych,
fj) poszanowanie uczuć innych,
g) kultura osobista przejawiająca się w:
ga) poprawnej polszczyźnie,
gb) życzliwości i koleżeństwie,
gc) tolerancji wobec postaw i przekonań innych,
gd) umiejętności współpracy w zespole,
ge) przestrzeganiu zasad używania telefonu komórkowego w szkole,
gf) właściwym stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
gg) właściwym zachowaniu na zajęciach, przerwach,
gh) wykonywaniu poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły,
h) dbałość o wygląd zewnętrzny, a w szczególności:
ha) dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru,
hb) stosowność ubioru do sytuacji (uroczystości szkolne, uroczystości klasowe, konkursy szkolne,
reprezentowanie szkoły na zewnątrz),
hc) dbałość o estetykę otoczenia,
hd) troska o mienie szkolne, publiczne, indywidualne,
i) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
ia) troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (uczeń nie stwarza sytuacji zagrożenia,
konfliktowych, prowokacji, podjudzania, wszczynania bójek, napastowania itp.),
ab) nielekceważenie zagrożeń biegania po korytarzach i schodach,
j) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,
k) osiąganie sukcesów edukacyjnych, artystycznych i sportowych potwierdzonych nagrodami I, II, III miejsca, dyplomem z wyróżnieniem, udziałem w dodatkowych zajęciach sportowych,
l) udział w przedsięwzięciach na rzecz klasy, szkoły, środowiska

3. Ustala się następujące symbole zapisu w dzienniku lekcyjnym oceniania zachowania ucznia:
1) 6– uczeń reprezentuje postawę wzorową;
2) 5 – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą ;
3) 4 – uczeń reprezentuje postawę dobrą;
4) 3 - uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą;
5) 2 – uczeń reprezentuje postawę naganną.

4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:
1) ocena 6:
a) uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe, b) nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione,
c) zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności,
d) zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa wulgaryzmów,
e) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa,
f) jest zawsze koleżeński,
g) nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach,
h) nigdy się nie spóźnia na zajęcia,
i) wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych,
j) sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np.
dyżurnego,
k) zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne,
l) aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
ł) zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy;
2) ocena 5:
a) uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć,
b) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane,
c) najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników,
d) stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
e) jest koleżeński,
f) nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach,
g) sporadycznie spóźnia się na zajęcia,
h) bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych,
i) bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego,
j) dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne,
k) chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
l) utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy;
3) ocena 4:
a) uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione,
b) zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników,
c) zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński,
d) zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach,
e) często spóźnia się na zajęcia,
f) nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych,
g) zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego,
h) zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne,
i) uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
j) zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy;
4) ocena 3:
a) uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć,
b) jego nieobecności są często nieusprawiedliwione,
c) uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów,
d) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa,
e) jest niekoleżeński,
f) jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach,
g) nagminnie spóźnia się na zajęcia,
h) sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych,
i) nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego,
j) niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego,
k) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
i) nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy;
5) ocena 2:
a) uczeń jest nieprzygotowany do zajęć,
b) jego nieobecności w większości są nieusprawiedliwione,
c) uczeń świadomie spóźnia się na zajęcia,
d) bez zgody nauczyciela opuszcza zajęcia lekcyjne,
e) niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów,
f) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa,
g) jest niekoleżeński,
h) jest konfliktowy, często wywołuje bójki, kłótnie i spory,
i) podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych zachowuje się nagannie,
j) nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego,
k) niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego,
l) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
ł) nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

5. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ocenia zachowanie ucznia stosując w dzienniku symbole stopnia:
1) przygotowania do zajęć;
2) kultury osobistej;
3) bezpieczeństwa;
4) stosunku do kolegów,
5) aktywności w czasie zajęć.

19. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
2) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
3) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje indywidualny program lub tok nauki; oraz spełniający obowiązek szkolny poza szkołą;
4) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą- nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego; nie ustala się mu oceny zachowania;
5) egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną; jedynie z plastyki, muzyki, techniki , informatyki i wychowania fizycznego przyjmuje formę zadań praktycznych;
6) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;
7) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły; jej skład powołuje dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
a) jeśli nieobecność ucznia przekracza połowę przeznaczonego czasu, komisję stanowią: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
b) jeśli uczeń przechodzi z jednej szkoły do drugiej i należy mu dostosować wymagania egzaminacyjne, komisję stanowią: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;
8) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia;
9) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia;
10) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki oraz uzyskane oceny; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację na temat jego ustnych odpowiedzi; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
11) uzyskana ocena w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, chyba że została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; uczeń ma wtedy prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego;
12) uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną – nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
20. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego:

1) uczeń ma prawo do odwołania się od wystawionej przez nauczyciela przedmiotu oceny rocznej. Dotyczy to ocen wyższych niż niedostateczne;
2) decyzję o uznaniu zasadności odwołania podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z pisemną umotywowaną prośbą ucznia lub jego rodziców oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga szkolnego i nauczyciela przedmiotu;
3) egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: nauczyciel przedmiotu jako egzaminator (lub na prośbę nauczyciela – inny – pokrewnego przedmiotu), dyrektor (lub wicedyrektor) jako przewodniczący i drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu;
4) przebieg egzaminu sprawdzającego jest analogiczny do egzaminu klasyfikacyjnego wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji;
5) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – przystępuje ponownie.
21. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego:
1) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy;
2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;
4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor (wicedyrektor) szkoły jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;
5) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
6) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkolmy, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego;
7) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę;
8) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
22. Organizacja indywidualnego programu lub toku nauczania:

1) w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, dostosowanie zakresu tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki sprzyjający ukończeniu szkoły w skróconym czasie;
2) zezwolenie, o którym mowa pkt 22.1. może być udzielone po upływie jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach – jednego okresu nauki ucznia w szkole;
3) przez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania;
4) indywidualny program nauki musi uwzględnić obowiązującą podstawę programową z danego przedmiotu w odpowiedniej klasie;
5) indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo-lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania ucznia w zakresie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
6) uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może być klasyfikowany i promowany w ciągu roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas;
7) z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń – niepełnoletni – za zgodą rodziców; rodzice ucznia; wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia- za zgodą rodziców ucznia;
8) wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia do dyrektora szkoły; wychowawca (nauczyciel uczący) dołącza opinię o uczniu i jego predyspozycjach, potrzebach, możliwościach, zainteresowaniach; opinia powinna także zawierać informację o osiągnięciach ucznia;
9) do wniosku dołącza się projekt programu, który ma realizować uczeń; dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej;
10) zezwolenie na indywidualny tok nauki nie może być krótszym okresem niż jeden rok szkolny.
23. Warunki poprawiania ocen:
1) oceny bieżące wystawia nauczyciel prowadzący dany przedmiot; warunki ich poprawy określa on sam na wniosek ucznia, rodzica lub wychowawcy;
2) nauczyciel przedmiotu może pozwolić na poprawianie oceny z pracy pisemnej, recytacji, opowiadania odtwórczego i twórczego, realizowanego projektu w porozumieniu z uczniem; poprawa odbywa się raz, w wyjątkowych sytuacjach – dwa lub trzy razy; uczeń poprawia oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne; przy czym oceny niedostateczne z prac klasowych ma obowiązek poprawić na zasadach podanych przez nauczyciela przedmiotu;
3) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
4) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; w przypadku rocznej oceny zachowania – ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów – decyduje głos przewodniczącego komisji:
a) w skład pierwszej komisji wchodzą: dyrektor, nauczyciel prowadzący zajęcia, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
b) w skład drugiej komisji wchodzą: dyrektor, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców;
5) ustalone oceny: edukacyjna i zachowania nie mogą być niższe od ustalonych wcześniej.
24. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i tworzenie warunków do uzupełniania braków:

1) w razie wystąpienia trudności w procesie uczenia się ucznia, rodzic kieruje dziecko na badanie psychologiczno-pedagogiczne;
2) nauczyciel stwarza warunki (formy pomocy lub zajęć wyrównawczych) dla ucznia z trudnościami w uczeniu się;
3) proces systematycznej obserwacji ucznia, (karty osiągnięć, szkolne oceny), a także jego samooceny dostarcza podstawowych informacji zarówno o osiągnięciach, jak też niepowodzeniach szkolnych, to z kolei ma wpływ na rodzaj działań nauczycieli, wychowawcy, rodzica, pedagoga szkolnego.
25. Sposoby informowania rodziców o wymaganiach i osiągnięciach ucznia:

1) obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne stopnie, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania i poinformowanie o nich ucznia i jego rodziców na początku roku szkolnego; kopie tych wymagań winny być złożone w dokumentacji szkolnej lub opublikowane na stronie www szkoły;
a) zgodnie z kryteriami można założyć teczki klasowe jako karty obserwacji pracy dziecka, jego postępów i braków; systematycznie zapoznawać z nimi ucznia i rodzica;
2) na tydzień przed roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia – w formie ustnej lub pisemnej – o przewidywanych dla niego ocenach rocznych; informowanie o ocenach niedostatecznych dotyczy miesięcznego wyprzedzenia przed klasyfikacją;
3) każdy wychowawca organizuje spotkania lub ustala dyżury z rodzicami (raz w miesiącu) i na bieżąco informuje o ocenach cząstkowych i prognozowanych na półrocze i koniec roku szkolnego.

26. Sposoby dokumentowania (rejestrowania) wyników i postępów ucznia:

1) prace pisemne, plastyczne ucznia, teczki wychowawców, dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ucznia, dokumentacja pedagoga szkolnego o uczniu.
27. Zwalnianie z zajęć edukacyjnych:
1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie wniosku rodzica i opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
2) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony";
3) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego nowożytnego; zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole;
4) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego następuje na podstawie tego orzeczenia oraz wniosku rodzica.

28. Zasady ewaluacji (oceniania) systemu:

1) ankiety kierowane do ucznia, rodzica, nauczycieli;
2) informacje wychowawców, dokumentacja zebrań z rodzicami, samorządu uczniowskiego, rady rodziców;
3) doskonalenie systemu przez nowe składy zespołów nauczycielskich;
4) analiza kart postępów uczniów w zakresie określonych umiejętności.

29. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.

30. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii – zgodnie z obowiązującym prawem.

31. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

32. Uczeń może wybrać tylko jeden język obcy nowożytny, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego.

33. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.

34. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.

35. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.

36. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

37. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

38. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

39. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

40. Rodzice ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

41. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

42. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał daną część egzaminu, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

43. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

44.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

45.W przypadku, o którym mowa w ust. 44, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony" lub „zwolniona".

46.Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

47. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

48. uchylony.
49. uchylony.

Rozdział 5
Organy szkoły

§ 9. 1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.

2. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora; jego zadania i uprawnienia określa dyrektor szkoły.

3. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z ustawą oraz statutem szkoły.

Rozdział 6
Dyrektor szkoły

§ 10. 1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) organizuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) dba o właściwy poziom nauczania i wychowania, współdziałając ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli oraz kuratorium oświaty;
7) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;
8) może przenieść ucznia do klasy równoległej na pisemny wniosek rodzica poparty opinią poradni pedagogicznej lub specjalistycznej, psychologa, pedagoga. Dyrektor podejmuje decyzję w tej kwestii
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
10) zatwierdza i podaje do wiadomości rodziców i uczniów szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
a) w ostatnim tygodniu nauki (czerwiec) określa warunki sprzedaży – wymiany- przekazywania podręczników szkolnych pomiędzy uczniami szkoły;
11) Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne;
12) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;
13) powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
14) niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji informuje na piśmie rodziców niepełnoletniego ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym;
15) podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach;
16) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
17) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej.

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników, decydując zwłaszcza w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień.

3. Dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

4. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

5. Dyrektor szkoły, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje samodzielnie decyzje i jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań wynikających z uchwał rady pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom szkoły w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie pomocy innym pracownikom szkoły.

6. Dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

7. Dyrektor szkoły wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę.

8. Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:
1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnoletnich;
3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;
4) zajęć religii lub etyki;
5) zajęć wychowania do życia w rodzinie;
6) zajęć języka mniejszości narodowej.

9. uchylony.

10. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

11. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

12. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 8 dni.

13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt 12, mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:
a) uchylony;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki; lub potrzebami społeczności lokalnej.
14. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

16. W przypadku dni wolnych od zajęć , o których mowa w pkt 15, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

17. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w pkt 13-16 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.

18. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

19. Zajęcia, o których mowa w pkt 18 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

20. Organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

21. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole

Rozdział 7
Rada pedagogiczna

§ 11. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
5) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
6) po zasięgnięciu opinii rady rodziców podejmuje uchwałę, w której ustala zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników na kolejny rok szkolny. Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez radę pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego;
7) podejmowanie decyzji w formie uchwały, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
6) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

8. Rada pedagogiczna może przygotowywać projekty zmian statutu szkoły.

9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora.

10. W przypadku określonym w ust.9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

11. Deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i ustawą. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

14. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rozdział 8
Samorząd uczniowski

§ 12. 1. W szkole działa samorząd uczniowski . Stanowią go wszyscy uczniowie kl. I-III, IV-VIII.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu uczniów nie może być sprzeczny z ustawą i statutem szkoły.

3. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania - w porozumieniu z dyrektorem - działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
6) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
4. Reguły kandydowania do samorządu szkolnego:
1) kandydat musi być osobą ambitną i zaangażowaną w sprawy szkoły; jego wyniki w nauce powinny być co najmniej zadowalające, dobre zachowanie,
2) kandydat zgłasza się sam lub typuje go grupa uczniów, przekazuje informację dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły;
3) kandydat typowany przez innych musi wyrazić zgodę na kandydowanie;
4) kandydat występuje indywidualnie, nie w grupie;
5) na temat kandydata nauczyciel go uczący (nie wychowawca) wystawia krótką opinię;
6) kandydat może przeprowadzać spotkania, pogadanki z grupą uczniów w szkole lub w czasie godzin wychowawczych na temat swych propozycji programowych;
7) kandydat nie ma obowiązku wykonywania i przedstawiania plakatów wyborczych;
8) na opiekunów samorządów w kl. I-III, IV-VIII kandydują wszyscy nauczyciele uczący w szkole i pracujący przynajmniej 3 dni według tygodniowego planu pracy.

5. Przebieg wyborów do zarządu samorządu:

1) kampania wyborcza trwa od września do pierwszej dekady października;
2) po publicznej prezentacji kandydatów - po zakończeniu kampanii- następują demokratyczne wybory na kartach do głosowania w czasie planowej lekcji z rozkładu planu w danym dniu;
3) uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie oraz nauczyciele uczący w szkole;
4) w dniu wyborów obowiązuje tzw. „cisza wyborcza";
5) można głosować na co najmniej 1 osobę, a najwyżej 3;
6) na kartach do głosowania wskazuje się ponadto opiekuna, podkreślając wybranego nauczyciela;
7) obliczania głosów dokonuje Komisja Wyborcza w obecności dyrektora lub wicedyrektora szkoły z losowo wybranych uczniów w szkole, wykluczając kandydatów;
8) wyniki wyborów ogłasza się poprzez obwieszczenie protokołu Komisji, odczytanie jego treści w czasie apelu szkolnego w terminie wyznaczonym przez dyrekcję szkoły.
6. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Rozdział 9
Rada rodziców

§ 13. 1. Rodzice mogą współdziałać z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży
w szczególności poprzez:
1) włączenie się do organizacji życia klasy, szkoły;
2) współuczestniczenie w organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych.

2. W ramach współpracy z nauczycielami rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w szkole organizowane są spotkania z rodzicami. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i wychowawcami ustala harmonogram spotkań.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i ustawą.

5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, m.in.:
1) z wnioskiem o ocenę pracy dorobku zawodowego nauczyciela (z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty);
2) z opinią o nauczycielu stażyście, nauczycielu kontraktowym i nauczycielu mianowanym:
a) rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela; nieprzedstawienie opinii nie
wstrzymuje postępowania, o którym mowa w Karcie Nauczyciela.

6. W celu wspierania statutowej działalności szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.4.

7. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

8. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalenie w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, programu wychowawczo-profilaktycznego, który obejmujące wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów;
2) uchylony;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

9. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznym, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny i dokument obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Rozdział 10
Zasady wpółdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 14. 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością
w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie szkoły i regulaminach ich działalności w warunkach:
1) organy szkoły planują swoją działalność na dany rok szkolny i informują się nawzajem o planach działania;
2) każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się w działania, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organów;
3) organy szkoły, za pośrednictwem przewodniczących organów, mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów;
4) przewodniczący organów informują się nawzajem, w formie pisemnej, o projektach zmian i zmianach w uchwalonych regulaminach ich działania;
5) uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących są podawane do ogólnej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwoływanym przez dyrektora szkoły. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów, dyrektor szkoły może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.

3. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu - organy szkoły mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonym w ustawie.

4. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami poprzez:
1) zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń, stronie www szkoły;
2) wspólne spotkania;
3) uczestniczenie dyrektora szkoły w posiedzeniach rady rodziców lub samorządu uczniowskiego w niektórych posiedzeniach rady pedagogicznej.

5. Konflikt między dyrektorem a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

6. Konflikt między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem powinien być wyjaśniony i rozwiązany w pierwszej kolejności przez nauczyciela wychowawcę. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwoływać do pomocy innych organów szkoły - dyrektora, wicedyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców. Jeśli konflikt w tym trybie nie może być rozwiązany, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
7. Sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem rozwiązywane są zgodnie z przepisem ust. 2.

8.W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
9. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
10. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
11. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział 11
Organizacja pracy szkoły

§ 15. 1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
1) zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września,
a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia
w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza: pierwsze i drugie. Klasyfikacji uczniów dokonuje się na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku. W połowie pierwszego i drugiego półrocza przeprowadza się śródokresową prognozę ocen uczniów kl. IV-VIII. Są to miesiące: listopad, kwiecień. Nauczyciel zaznacza ją
w dzienniku zajęć lekcyjnych- przed klasyfikacją śródroczną i roczną.

§ 16. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia ustalonego odrębnymi przepisami.

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę na podstawie planu nauczania
i planu finansowego szkoły.

3. Arkusz organizacyjny szkoły określa w szczególności:
1) liczbę pracowników;
2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym godzin zajęć sportowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; rewalidacyjnych i innych;
3) liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, chyba że:
1) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, po uprzednim poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest większa od 25;
2) dyrektor odstąpi od podziału, o którym jest mowa w pkt.1,zwiększając liczbę uczniów oddziału ponad 25 uczniów na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
3) liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów, a dodatkowo w oddziale zatrudnia się asystenta nauczyciela na cały etap edukacyjny tego oddziału.

3. Klasy IV-VIII nie mogą liczyć więcej niż 30 uczniów w oddziale.

4. Klasy programowo najwyższe w szkole nie mogą być łączone ze względu na liczebność w ostatnim roku nauki.

5. W klasie liczącej powyżej 25 uczniów może być zatrudniony asystent nauczyciela.

6. W świetlicy szkolnej może być zatrudniony asystent wychowawcy świetlicy.

§ 17a. W szkole może funkcjonować Szkolny Klub Wolontariusza.

2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica na działalność w klubie.
4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu i postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
5) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariackim w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
6) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
7) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5. Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

1) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
2) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
3) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
4) każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje z dolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
5) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
6) każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
7) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.

§ 17b W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole, oddziale lub grupie.
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2) opinii rady rodziców;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

8. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 7 pkt. 1-3, dyrektor szkoły przekazuje organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji, w celu uwzględnienia jej w arkuszu organizacyjnym szkoły.
9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.

10. Współpraca, o której mowa w ust. 9, polega w szczególności na:
1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie internetowej szkoły i organu prowadzącego szkołę, jak również korespondencyjnie (listownie i w drodze elektronicznej);
2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;
3) opiniowaniu i konsultowaniu projektów innowacji w dziedzinach stanowiących obszary wspólnych zainteresowań.

11.W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.

12. Szkoła stwarza warunki do rozwoju aktywności w zakresie rozwijania kreatywności uczniów poprzez wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne pomoce i wyposażenie szkoły, współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, z pomocą których pozyskuje środki na realizację innowacyjnych projektów i programów.

13. W szkole mogą być stosowane nowatorskie rozwiązania metodyczne, programowe i organizacyjne, które rozwijają kompetencje uczniów i nauczycieli oraz są wdrażane we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami.

14. Działalność innowacyjna szkoły realizowana we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami wspiera rozwój zdolności i talentów uczniów poprzez: organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek tematycznych, przedmiotowych, krajoznawczych, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pobudzających ich kreatywność i aktywność zawodową.

15. Celem działalności innowacyjnej jest inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nieszablonowych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

16. Współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej polega na kształtowaniu u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

§ 17c Organizację współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży określają porozumienia i umowy zawarte z tymi instytucjami.

2. Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku
trudności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych polega na:
1) wnikliwej obserwacji nauczyciela mającej na celu wczesne rozpoznanie u ucznia dysharmonii rozwojowych, trudności w uczeniu się deficytów kompetencji i sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;
2) rozpoznaniu funkcjonowania ucznia w poszczególnych obszarach.

4. Obserwacja ucznia polega na określeniu jego mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień.

5. W przypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów świadczących o potrzebie wsparcia, udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach bieżącej pracy z dzieckiem.

6. Organizowanie konkretnych form wsparcia z zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb dziecka.

7. W przypadku mało satysfakcjonującej efektywności udzielanego wsparcia oraz wyczerpaniu możliwości oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych przez szkołę, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

8. Specjalista z poradni psychologiczno-pedagogicznej współpracuje ze szkołą w celu zaplanowania
i zorganizowania optymalnego wsparcia ucznia.

9. Pomoc udzielana uczniowi podlega ocenie, analizie i modyfikacji poprzez działania zespołowe
z włączeniem w proces nauczycieli, specjalistów szkolnych i z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

10. W przypadku podjęcia decyzji (wraz z rodzicami) o konieczności dokonania diagnozy specjalistycznej, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej kieruje całym procesem diagnostycznym
z uwzględnieniem i założeniami diagnozy funkcjonalnej ucznia.

11. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
1) spotkania z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;
2) spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne; prawnych aspektów narkomanii; wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń;
3) informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
4) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze, problemów zaistniałych na terenie szkoły;
5) pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową.

Rozdział 12
Organizacja nauczania zajęć rewalidacyjnych

§ 18. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Czas trwania zajęć lekcyjnych w klasach I-VIII wynosi 45 minut (tzw. godzina lekcyjna), w oddziale przedszkolnym – 60 minut, z uwzględnieniem nauczania religii/etyki oraz języka obcego- 15-30 minut – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zajęcia, o których mowa w pkt 2 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

4. Czas trwania zajęć w kl. I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
5. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone jest:
1) w oddziale ogólnodostępnym;
2) w oddziale integracyjnym.

6. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

7. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć co najmniej o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

9. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu zgody rodziców.

10. uchylony.

11. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia klas I –VII składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Dla ucznia klasy VIII
nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

12. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły, nie później niż do końca lutego dla uczniów klasy VIII i nie później niż 4 tygodnie dla uczniów klas I-VII.

13. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego.

15. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych, prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.

16. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia.

17. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia:
1) ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym;
2) godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

18. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowawca i zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutycznym
( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem".

19. Program określa:
1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
o charakterze rewalidacyjnym;
3) formy i metody pracy z uczniem;
4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie;
7) program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny;
8) zespół, o którym mowa w pkt 18 na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

20. W szkole organizowane są zajęcia:
1) rewalidacyjne,
2) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
3) korekcyjno –kompensacyjne,
4) dydaktyczno – wyrównawcze,
5) rozwijające.

Rozdział 13
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

§ 19. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wynikających z programu profilaktyczno – wychowawczego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) pedagogiem;
3) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie;
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
5) wychowawcą;
6) nauczycielami.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) specjalisty;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, higienistki szkolnej;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) pomocy/asystenta nauczyciela;
10) kuratora sądowego.

5.Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole oraz w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły w formie:

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) uchylony;
3) uchylony;
4) uchylony;
5) uchylony;
6) uchylony;
7) uchylony;
8) uchylony;
9) uchylony;
10) klas terapeutycznych;
11) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
12) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
13) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
14) zajęć specjalistycznych : korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne o charakterze specjalistycznym;
15) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
16) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
17) porad i konsultacji;
18) warsztatów.

7. uchylony

8. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

9. W przypadku, gdy podjęte działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są efektywne i nie stwierdza się wyraźnej poprawy w zakresie pokonywania trudności ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego działania w szkole z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, składa wniosek wraz z uzasadnieniem do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się ucznia. Dyrektor szkoły informuje rodziców o podjętych działaniach.

10. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

11. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

12. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

13.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem polega na:
1) dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych – w miarę możliwości szkoły;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
6) zintegrowanych działania nauczycieli i specjalistów.

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności
w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób:
1) objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica;
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych przez nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły;
3) o zakończeniu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii nauczyciela/ zespołu nauczycieli określającego efektywność prowadzonych zajęć;
4) nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

15. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii terapii; liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów;
3) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów chyba, że jej zwiększenie jest uzasadnione potrzebami uczniów;
4) inne zajęcie o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola i szkoły. Liczba uczestników takich zajęć nie może przekroczyć 10.

16. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

17. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

18. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonuje Zespół do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przede wszystkim w bieżącej pracy z uczniem oraz innych formach zorganizowanych przez dyrektora. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli.

20. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom danego oddziału jest wychowawca.

21. Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczn podejmuje rodzic, nauczyciel, wychowawca, specjalista składając wniosek do dyrektora szkoły.

22. O ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla konkretnego ucznia informuje się jego rodziców pisemnie. Sposób przekazania tej informacji powierza się wychowawcy i pedagogowi szkolnemu.

23. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
24. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.
25. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

26. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 25 współpracuje z rodzicami ucznia lub
w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

27. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

28. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, wychowawca klasy wpisuje informację do dziennika, której przyjęcie do wiadomości potwierdza rodzic własnoręcznym podpisem.

29. Rodzic ma prawo do rezygnacji z świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

30.Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

31.Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, przedszkolu wynika
w szczególności z:
1. niepełnosprawności;
2. niedostosowania społecznego;
3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4. zaburzeń zachowania i emocji;
5. szczególnych uzdolnień;
6. specyficznych trudności w uczeniu się;
7. z deficytów kompetencji zaburzeń sprawności językowych;
8. choroby przewlekłej;
9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10. niepowodzeń edukacyjnych;
11. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 20. 1. Organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły może zezwolić na podział oddziałów na grupy w czasie zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, przestrzegając następujących zasad:
1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji wynikających z programów nauczania
zajęć praktycznych, w szczególności na zajęciach języków obcych grupa nie może liczyć więcej niż 24 uczniów;
2) zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; bądź innych- równolicznych- począwszy od klasy czwartej – zgodnych z obowiązującymi przepisami;
3) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych liczących nie więcej niż 26 uczniów;
4) na zajęciach komputerowych dokonuje się podziału na grupy w zależności od liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
5) uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w tych zajęciach;
6) zajęcia wymienione w podpunkcie 5 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 21. W szkole niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, sportowe, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i obozów oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły.

§ 22. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą - uwzględniając zasady refundowania kosztów praktyk.

Rozdział 14
Nauczyciele i pracownicy szkoły

§ 23. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie
z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

2. Ustala się 4 stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
1) nauczyciel stażysta;
2) nauczyciel kontraktowy;
3) nauczyciel mianowany;
4) nauczyciel dyplomowany.

3. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole
uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.

4. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

5. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
a) organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pełnienia dyżurów na przerwach, przed i po
lekcjach, w czasie prowadzenia dzieci na posiłki szkolne do budynku przy ul. Powstańców 2;
2) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
3) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pomieszczeń szkoły;
4) zapoznawanie uczniów z podstawą programową danego przedmiotu, kryteriami oceniania ucznia;
5) dokonanie wyboru programu nauczania i podręczników;
6) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz obiektywne traktowanie wszystkich uczniów;
7) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, poznawanie i kształtowanie ich uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;
8) tworzenie warunków do aktywnego, twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
9) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji, organizowanie niezbędnej pomocy profilaktyczno-resocjalizacyjnej;
10) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
11) indywidualizowanie pracy, motywowanie uczniów do udziału w konkursach i w życiu kulturalnym szkoły;
12) współpraca z domem rodzinnym ucznia;
13) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.

6. Nauczyciel ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup podręczników uczniom ze środków publicznych uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, określonego we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych.

§ 24. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, tworzą zespoły przedmiotowe, wyłaniając spośród siebie liderów.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora na wniosek zespołu przewodniczący.

3. W przypadku utworzenia zespołu, o którym mowa w ust. 1, jego cele i zadania określa rada pedagogiczna.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem jest:
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) właściwa korelacja treści programowych realizowanych w ramach wybranych przedmiotów.

5. W szkole może być utworzony zespół wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

6. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły, jeśli w szkole została utworzona;
5) rady rodziców.

7. Za zgodą organu prowadzącego i nadzorującego w szkole może powstać klasa integracyjna na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dyrektor szkoły powołuje w takiej sytuacji zespół do spraw integracji. Funkcję wychowawcy powierza nauczycielowi z odpowiednim przygotowaniem specjalistycznym.

8. Zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora szkoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom - w terminie do 30 września każdego roku szkolnego opracowują plany działań wspierających ucznia.

9. Zespoły, o których mowa w ust. 8 dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej w ustalonym okresie, w tym efektywności prowadzonych zajęć.

§ 25. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia
w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 w szczególności:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące w zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, które uwzględnia w treści programu wychowawczo - profilaktycznego swojej klasy i przedstawia je do zaopiniowania na zebraniach rodziców;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy
to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec
dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej
i pedagogicznej.

3. Wychowawca klasy na zlecenie dyrektora szkoły lub w wyniku uchwał rady pedagogicznej realizuje inne, bardziej szczegółowe zadania wynikające z aktualnego planu i życia szkoły.

4. Wychowawca prowadzi dokumentację klasy, składa sprawozdania z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami oraz specjalistami.

5. W pracy swej wychowawca, szczególnie początkujący, otrzymuje pomoc ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych ośrodków i placówek oświatowych.

6. Wychowawca jest liderem klasowym zespołu nauczycielskiego. Tworzy harmonogram spotkań
z nauczycielami uczącymi w jego klasie. Ustala zakres tematyki. Sporządza sprawozdania w formie pisemnej
ze spotkań zespołu. W formie ustnej relacjonuje działalność zespołu przynajmniej 2 razy w roku szkolnym
w czasie posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej.

7. Wychowawcę klasy wyłania się w drodze losowej. Wychowawcę w klasie integracyjnej wyznacza dyrektor szkoły.

8. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów:
1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej;
2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności/ zdolności uczniów;
3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;
5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszczęcie postępowania zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą;
7) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
8) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;
9) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
10) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej i postępach ucznia;
11) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
12) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy;
13) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych.

9. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) udział w pracach Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami;
5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
7) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
8) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
9) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
10) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników
w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
11) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków;
12) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom.

10. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:
1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
6) dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;
7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;
10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
11) stosowanie oceniania wspierającego ucznia.

11. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole/ oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji zadań Programu wychowawczo-profilaktycznego;
15) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;
16) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;
17) przewodniczenie Zespołowi Wspierającemu, powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
19) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, które ten przedstawia do zaopiniowania na zebraniach rodziców;
20) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
21) informowanie:
a) na drzwiach wejściowych gabinetu o godzinach dyżuru pedagoga w każdym dniu tygodnia,
b) na stronie internetowej szkoły o ważnych i bieżących sprawach dla rodziców uczniów.

12.Nauczyciel, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub narusza postanowienia niniejszego statutu, może być odsunięty przez dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków.

§ 26. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów:
1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę;
2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i ppoż.;
3) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły; w czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od
przyjętych norm;
4) w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania,
agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne;
5) nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru:
a) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal
lekcyjnych,
b) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń
szkolnych oraz, by nie niszczyli roślin,
c) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego
lub sal lekcyjnych,
d) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw,
e) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych,
f) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań
zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia
miejsca wypadku;
6) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;
7) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej;
8) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
9) zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych
w warsztatach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym:
a) rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż
stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki
środowiska pracy nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów;
10) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach , w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
11) nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych;
12) obowiązki nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego:
a) nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
w szkole;
13) nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej w szkole;
14) nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają
bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa
nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu
naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, należy poinformować o tym dyrektora szkoły lub
zawiadomić rodzica dziecka celem podania warunków sytuacji i odebrania ucznia ze szkoły; jeśli
zaistnieje potrzeba - udzielić uczniowi pierwszej pomocy,
d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć; korygować zauważone
błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
e) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich
otwarcia przez wybiegających uczniów,
f) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
g przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej,
h) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej;
15) wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,
b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,
c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
d) zasadami zachowania w czasie zagrożenia.

2. Pracownicy administracji i obsługi:
1) w szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych i obsługi; liczbę pracowników określa arkusz organizacyjny;
2) zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w pkt 1 określają Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy;
3) szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor; dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

3. Zadania innych pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:
1) pracownicy szkoły mają obowiązek:
a) informowania dyrektora szkoły o zauważonych niebezpiecznych sytuacjach zagrażających życiu
i bezpieczeństwu uczniów,
b) niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących
znamiona przestępstwa,
c) zwracania się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamiania o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierowania do dyrektora,
d) wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów w czasie dyżurów,
e) udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
współpraca z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem Szkoły, a także rodzicami uczniów, f) niezwłocznego reagowanie na niewłaściwe, zagrażające bezpieczeństwu uczniów, zachowania, g) upominania uczniów, zwracania uwagi, przestrzegania przed konsekwencjami niebezpiecznych zachowań, h)kontroli miejsc pobytu uczniów pod względem bezpieczeństwa, i) zgłaszania dyrektorowi usterek, zagrożeń, zdarzeń i wypadków w szkole, j) usuwanie (jeśli to możliwe) drobnych usterek i przeszkód w zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa, k) udzielenie natychmiastowej pomocy uczniom poszkodowanym.
4. Do zadań wicedyrektora szkoły należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) nadzór nad samorządem uczniowskim;
3) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
4) organizowanie doraźnych zastępstw nauczycieli;
5) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
6) nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych, klasowych i innych;
7) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
8) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
9) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
10) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zmianach organizacyjnych;
11) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
12) kontrola dokumentacji szkolnej;
13) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
14) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
15) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
16) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
17) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą dyrektora szkoły i pozytywnej opinii rady rodziców w zakresie działania programowego;
18) opracowywanie na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
19) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;
20) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
21) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
22) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
23) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;

§ 27. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja i obsługa szkoły.

3. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.

4. Nauczyciel - bibliotekarz: gromadzi i opracowuje zbiory, umożliwia korzystanie ze zbiorów
w czytelni i wypożyczanie poza biblioteką, prowadzi edukację czytelniczo-medialną; dokumentację
biblioteki oraz książkę pracy biblioteki szkolnej.

5. Pozostałe zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1) udostępnianie zbiorów książek i innych źródeł informacji– zgodnie z regulaminem biblioteki oraz zasadami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych;
2) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, wychowania i profilaktyki;
3) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz pogłębianie nawyku czytania i uczenia się poprzez formy:
a) wystawki nowości czytelniczych,
b) organizację konkursów czytelniczych,
c) nagradzanie wyróżniających się czytelników,
d) udzielanie porad czytelniczych,
e) organizowanie imprez i przedsięwzięć bibliotecznych rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną,
f) współpracę z placówkami kultury,
g) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,
h) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
i) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyków czytania i uczenia się;
4) pozyskiwanie funduszy na zakup nowych książek, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
5) współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami na zasadach wskazanych w regulaminie biblioteki.
6. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały według zapisów z § 5 pkt. 11,12,13,14.
7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
8. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;
9. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;
10. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

§ 28. 1. Dla uczniów dojeżdżających oraz tych, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców zorganizowana jest świetlica szkolna, czynna w godzinach:7:15 -8:15, 10:30 - 15:00.

2. Wychowawca/ wychowawcy/ świetlicy prowadzi/ prowadzą/ dziennik zajęć.

3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci,
a także ich możliwości psychofizyczne, a w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

§ 29. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenie dla działalności świetlicy,
sklepiku uczniowskiego, składnicy akt, pedagoga szkolnego, pracowni komputerowej, biblioteki, szatni.

Rozdział 15
Uczniowie szkoły

§ 30. 1. Zasady rekrutacji uczniów określają odrębne przepisy w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2. W przypadku powstania dwóch oddziałów przedszkolnych uczniowie przyporządkowani są do danej klasy na zasadzie alfabetycznej osobno dla każdej z płci. Klasy równoległe powinny mieć taką samą lub zbliżoną liczbę uczniów z uwzględnieniem każdej z płci. W klasie integracyjnej skład uczniów wyłania się w drodze pisemnych wniosków rodziców do dyrektora szkoły. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy integracyjnej ma dziecko niepełnosprawne. Liczebność klasy i niepełnosprawności w oddziale określają odrębne przepisy. W przypadku większej liczby wniosków rodziców od miejsc w klasie integracyjnej – pozostały nabór uczniów do klasy jest losowy:
1) w przypadku przyjęcia dzieci do poszczególnych oddziałów szkolnych i przedszkolnych (z innej szkoły, drugorocznych lub odroczonych) obowiązuje zasada losowa przy klasach równoległych o zbliżonej liczebności;
2) w przypadku przyjęcia dzieci do poszczególnych oddziałów szkolnych i przedszkolnych (z innej szkoły, drugorocznych lub odroczonych) obowiązuje zasada alfabetyczna osobno dla każdej z płci w celu wyrównania liczebności klas równoległych.

3. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących sfery emocjonalnej lub intelektualnej (popartych pisemną opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej, pedagoga lub psychologa) na wniosek rodzica dyrektor wraz z radą pedagogiczną decyduje o przeniesieniu ucznia do klasy równoległej.

4. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej modyfikuje skład klas równoległych inaczej niż w pkt 2, uwzględniając wnioski rodziców i opinię pedagoga szkolnego oraz nauczycieli uczących i znających uczniów z dotychczasowych składów klasowych.

5. W przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych można je rekrutować ze względu na rok urodzenia.

6. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie oraz którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo
2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej
- mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

7. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy.

8. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów.

9. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu.

10. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły podstawowej, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą.

§ 31. 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7 do 18 roku życia; obowiązkowo do oddziału przedszkolnego od 6 roku życia.

2. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może:
1) zezwolić na rozpoczęcie nauki dziecku, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo,
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczna
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
założoną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatrudniającą pracowników posiadających
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;

2) na wniosek rodziców odroczyć obowiązek szkolny dziecku z obwodu szkoły o jeden rok szkolny, jeżeli:
a) wniosek, o którym mowa w pkt.2, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,
nie później niż do dnia 31 sierpnia,
b) do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną albo niepubliczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;

3) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, jeśli:
1) do wniosku rodzic dołączy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Rodzice lub osoby do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciele lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy.
5. Zasady przyprowadzani lub odbierania dzieci do i ze szkoły określają Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły.

Rozdział 16
Prawa i obowiązki ucznia

§ 32. 1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zorganizowanych przez dyrektora zajęć pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;
12) odwołania się do dyrektora szkoły w przypadku naruszenia praw określonych w statucie szkoły;
13) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
14) uzyskania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z dziedzin edukacyjnych i zachowania;
15) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
16) powiadomienia go o terminie i zakresie sprawdzianów wiadomości;
17) poszanowania godności dziecka;
18) korzystania z odpoczynku w czasie przerw między lekcjami oraz w czasie przerw świątecznych ferii;
19) nietykalności osobistej;
20) poprawienia ocen, egzaminu poprawkowego, sprawdzającego, klasyfikacyjnego na zasadach obowiązujących w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i obowiązującym prawem oświatowym;
21) naruszenie praw dziecka może zgłosić rodzic do wychowawcy w celu wyjaśnienia sytuacji, ten do dyrektora szkoły, który szczegółowo zajmuje się sprawą, uwzględniając opinię rady pedagogicznej, w ciągu 7 dni;
22) w wyjątkowych sytuacjach uczeń ma prawo do skorzystania ze stacjonarnego telefonu szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, a w szczególności:
a) zapoznać się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz
w bibliotece szkolnej,
b) zapoznać się ze statutem oraz obowiązującymi regulaminami szkolnymi, programem wychowawczym-
profilaktycznym szkoły,
c) uczyć się systematycznie, rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych, przychodzić na nie punktualnie – zgodnie z rozkładem lekcji,
d) regularnie odrabiać zadania domowe,
e)zachowywać się kulturalnie podczas zajęć, tj.: spokojnie zająć wyznaczone miejsce w klasie;
przygotować niezbędne pomoce, podręcznik, zeszyt, przybory; zabierać głos po uprzednim zgłoszeniu
się i za zgodą nauczyciela; nie rozmawiać z kolegą/ koleżanką podczas prowadzonych zajęć; stosować
formy grzecznościowe,
f) prowadzić zeszyt przedmiotowy, notatki w zależności od przedmiotu i wymagań nauczyciela,
g) pisać każdą pracę klasową; w przypadku nieobecności- w ciągu tygodnia od ostatniego dnia pobytu
w szkole w formie wskazanej przez nauczyciela,
h) odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych, wykonywania zarządzeń dyrektora szkoły,
wszystkich poleceń nauczycieli i pracowników szkoły – jeśli nie uwłaczają godności osobistej ucznia;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
4) godnie reprezentować szkołę;
5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami
kultury współżycia;
6) dbać o ład, porządek oraz wspólne mienie: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne;
7) dbać o honor i tradycje szkoły;
8) chronić własne i cudze życie oraz zdrowie, przestrzegać zasad higieny, a w szczególności:
a) przestrzegać zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły, wyposażenia
szkoły, sprzętów i urządzeń – rodzic uczenia niepełnoletniego ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
9) wystrzegać się szkodliwych nałogów, a w szczególności:
a) uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, posiadania, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły, jak i poza nią;
10) rodzic musi zadbać o usprawiedliwienie nieobecności swego dziecka na zajęciach edukacyjnych w formie określonej przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną. Przez nieobecność w szkole rozumie się niepojawienie się ucznia w szkole od godz. 8.15 i według jego rozkładu zajęć w danym dniu tygodnia. Usprawiedliwienie musi mieć formę pisemną, złożone przez rodzica na okres nie dłuższy niż 3 dni. Dłuższa nieobecność dziecka w szkole ma być potwierdzona przez lekarza lub inną instytucję. Ponadto wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicem natychmiast po zauważeniu nieobecności dziecka na pierwszej godzinie lekcyjnej. Usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od przybycia dziecka po nieobecności do szkoły (I etap edukacyjny) i do najbliższej lekcji godziny wychowawczej (II etap edukacyjny);
11) przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub pracownikom szkoły; zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych; w uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje zgodę na opuszczenie terenu szkoły od dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, nauczyciela szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica ucznia;
12) pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone, przynoszone przez ucznia do szkoły
i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe;
13) bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, bibliotece szkolnej oraz instrukcji obsługi urządzeń – podczas korzystania ze sprzętu w pracowni komputerowej i salach lekcyjnych;
14) szanować i ochraniać przekonania i własności innych osób;
15) czynnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i agresji;
16) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu;
17) posiadania stroju galowego (dziewczęta – ciemna spódnica, spodnie w kolorze czerni, granatu, grafitu i biała bluzka; chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula) i noszenie go podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych
i środowiskowych;
18) przestrzegania zasad higieny i estetyki wyglądu – zabrania się noszenia ubioru nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób, farbowania włosów, przychodzenia do szkoły w makijażu, malowania paznokci, noszenia na zajęcia wychowania fizycznego biżuterii stwarzającej zagrożenie dla zdrowia ucznia i innych osób;
19) noszenia skromnego i schludnego ubioru;
20) w szkole obowiązuje zakaz przynoszenia i korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń nagrywająco-odtwarzających. W wyjątkowych sytuacjach uczeń ma prawo skorzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły;
21) każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz dotyczy zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę; dokumentowanie uroczystości szkolnych w postaci obrazu i dźwięku wymaga zgody dyrektora szkoły;
22) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Rozdział 17
Nagradzanie i karanie uczniów

§ 33. 1. Za rzetelna naukę, postawę oraz osiągnięcia rozsławiające szkołę uczeń może być nagrodzony:
1) pochwałą wychowawcy klasy;
2) pochwałą dyrektora wobec uczniów szkoły;
3) listem pochwalnym do rodziców;
4) nagrodą książkową lub rzeczową, dyplomem.

2. Decyzje o przyznaniu uczniowi nagród określonych w ust. 1 pkt 2-4 podejmuje rada pedagogiczna
na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy.

3. O przyznanej nagrodzie powiadamia się rodziców ucznia w ciągu 14 dni, w sposób określony przez dyrektora szkoły.

4. Za rzetelną naukę (uzyskanie średniej ocen 4,5) i co najmniej dobre zachowanie na świadectwie ukończenia klasy, szkoły - uczeń otrzymuje nagrodę książkową wręczoną przez wychowawcę klasy na forum klasy; a za średnią ocen co najmniej 4,75 i nie niższe niż bardzo dobre zachowanie na świadectwie ukończenia klasy, szkoły – uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, wręczone przez dyrektora szkoły na forum całej społeczności szkolnej.
5. Pozytywne zachowania ucznia – premiowane ustnymi lub pisemnymi nagrodami (pochwałami) wychowawcy i dyrektora:
1) udział w konkursach przedmiotowych i innych;
2) reprezentowanie klasy na forum szkoły:
a) czynny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych,
b) udział w zawodach sportowych;
3) pomoc w organizacji życia szkoły:
a) imprezy,
b) gazetki klasowe,
c) dekoracje klasowe i szkolne,
d) pomoc w bibliotece;
4) udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska:
a) udział w akcjach ekologicznych,
b) udział w dokarmianiu zwierząt;
5) udział w akcjach charytatywnych;
6) udział w zajęciach pozalekcyjnych,
7) pomoc kolegom w nauce.
7. Uczeń kl. I- III otrzymuje na koniec roku szkolnego nagrodę książkową, gdy na poziomie celującym lub bardzo dobrym spełnia wymagania edukacyjne oraz ma wzorowe lub bardzo dobre zachowanie

§ 34. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) naganą dyrektora szkoły;
3) przeniesieniem do innej szkoły – zgodnie z obowiązującą procedurą i za zgodą dyrektora, do której uczeń miałby być przeniesiony;
4) obniżeniem oceny zachowania.

2. Decyzję o ukaraniu ucznia karami określonymi w ust 1 pkt 2-3 podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy.

3. Udzielenie kary wymienionej w ust. 1 pkt 3 następuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. W stosunku do ucznia nie mogą być stosowane dwie kary jednocześnie.

5. O udzielonej karze powiadamia się rodziców ucznia w ciągu 7 dni, w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

6. Z zastrzeżeniem ust. 8, od udzielonej uczniowi kary, uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się
do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

7. Negatywne zachowania ucznia – karane: ustnymi i pisemnymi upomnieniami; naganami wychowawcy, dyrektora; pisemnymi informacjami do rodziców :
1) upomnienia ustne nauczyciela za:
a) spóźnianie się na lekcje bez usprawiedliwienia; brak obowiązującego w szkole stroju - upomnienia tego typu stosuje się 2 razy w semestrze do ucznia- za spóźnienia, i 2 razy w semestrze za brak stroju galowego, kiedy wymaga tego sytuacja szkolna; trzecie upomnienie jest równoznaczne z obniżeniem oceny zachowania,
b) przeszkadzanie w czasie lekcji,
c) niewłaściwe zachowanie się w autobusie szkolnym,
d) zaśmiecanie otoczenia,
e) uchylony;
2) upomnienia ustne lub pisemne wychowawcy za:
a) ubliżanie kolegom,
b) wulgarne słownictwo,
c) niszczenie mienia szkolnego;
3) upomnienia pisemne dyrektora szkoły za:
a) bójki uczniowskie potwierdzone przez wiarygodnych świadków,
b) ucieczki ucznia z lekcji,
c) niewykonywanie poleceń nauczyciela,
d) aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela lub pracownika szkoły,
e) podrabianie podpisu, zwolnienia lub oceny szkolnej,
f) przejawy mobbingu,
g) przynoszenie i używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
Upomnienia nie udziela się uczniowi, jeśli dyrektor w wyjątkowej sytuacji rodzinnej ucznia zgodził się na
wniosek rodzica na przyniesienie telefonu komórkowego do szkoły.
4) nagana z powiadomieniem rodziców, której towarzyszy równoczesne obniżenie oceny zachowania za:
a) palenie papierosów przez ucznia,
b) picie alkoholu w szkole lub przebywanie na jej terenie w stanie nietrzeźwym (powiadomienie policji),
c) pobicie,
d) kradzieże,
e) wiarygodne informacje o złym zachowaniu ucznia w szkole i poza szkołą,
f) uchylony,
g) spóźnienia na lekcje, po przekroczeniu dozwolonych upomnień z ust. 7 pkt 1,
h) powyżej 12 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,
i) kolejne złamanie zakazu przynoszenia i używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego jak w ust. 7 pkt 3 lit. G,
j) ucieczkę z zajęć szkolnych,
k) używanie e-papierosów, używek, dopalaczy.

8. Uczeń ma prawo odwołania się od kary. Jego rodzic składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły w celu ponownego rozpatrzenia sprawy ucznia na posiedzeniu rady pedagogicznej; i w jego wyniku- zaniechania, odwołania lub podtrzymania kary. Rodzic może odwołać się w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia go (w formie ustnej lub pisemnej) o karze swego dziecka.

9. Samorząd uczniowski może wydać opinię uczniowi na wyraźny jego wniosek.

§ 35. 1. Szczegółowe zasady przeniesienia do innej szkoły:
1) rada pedagogiczna szkoły może skierować wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie procedury
przeniesienia do innej szkoły:
a) decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty;
2) wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
a) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych
uczniów lub pracowników szkoły,
b) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,
c) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych,
d) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,
e) kradzież,
f) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,
g) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,
h) czyny nieobyczajne,
i) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby,
j) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków
dyscyplinujących,
k) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej,
l) fałszowanie dokumentów szkolnych,
ł) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
3) wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

§ 36. 1. Procedura postępowania przeniesienia do innej szkoły:
1) podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia; jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa, dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
2) dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej;
3) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony:
a) rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny,
b) uczeń może się zwrócić o opinię do samorządu uczniowskiego;
4) wychowawca oraz pedagog szkolny ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej:
a) podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność,
b) wychowawca klasy informuje radę pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.;
5) rada pedagogiczna w głosowaniu, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą
danej sprawy;
6) dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem uzyskania opinii:
a) brak opinii samorządu w terminie 5 dni od zawiadomienia, nie wstrzymuje wykonania uchwały rady
pedagogicznej;
7) dyrektor kieruje sprawę do Kuratora Oświaty;
8) uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym
w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia;
9) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności; rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

Rozdział 18
Postanowienia końcowe

§ 37. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. uchylony.

§ 38. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

2.Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów:

1) Skład osobowy pocztu sztandarowego:
a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
b) Asysta - dwie uczennice lub dwoje uczniów;
2) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony;

3) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);

4) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;

5) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami; w trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;

6) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

7) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

8) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

9) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;

10) sztandarowi oddaje się szacunek; podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność", odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

11) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego; chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar.

§ 39. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 40. Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu.

2. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów szkoły;
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

4. O zmianach w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły.

5. Szkoła publikuje tekst ujednolicony statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

§ 41. Uchylony.

§ 42. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie, zgodnych z obowiazujacym prawem, realizując cele i zadania szkoły.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujace i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

Rozdział 19.
uchylony

§ 43. Uchylony.

Rozdział 20
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

§ 44. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły;
3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację; przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem; w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; w toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym;
4) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
2.W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, specjalistą itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
3. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
3) wzywa lekarza lub policjanta w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
5) dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób:
a) w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia,
b) o fakcie umieszczenia w placówkach wskazanych w lit. a, zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;
6) jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policję lub sąd rodzinny.
5. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;
2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informację dotyczącą szczegółów zdarzenia.
6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.; nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji;
2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy;
4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji; wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję; całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
7. W szkole obowiązują procedury szkolne opisujące zachowania i metody postępowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach innych niż wymienione w § 44. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać i przestrzegać.

Rozdział 21
Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie

§ 45. Punkt Przedszkolny stanowi inną formę wychowania przedszkolnego i działa na podstawie przepisów Prawa oświatowego oraz rozporządzenia MEN z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
1. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Dąbrówno.
2. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje dyrektor szkoły.
3. Punkt Przedszkolny nosi nazwę Punkt Przedszkolny w Dąbrównie.
4. Cele funkcjonowania Punktu Przedszkolnego:
1) zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Dąbrówno;
2) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich;
3) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami;
4) tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole;
5) pomoc i wspieranie rodziców w opiece nad ich dziećmi.
5. Do zadań Punktu Przedszkolnego należy:
1) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości;
2) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka;
3) rozwijanie aktywności twórczej dzieci, wrażliwości emocjonalnej; odpowiedzialności i uczciwości;
4) diagnozowanie potrzeb wychowanków, ich rozwoju intelektualno-emocjonalnego;
5) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania, zdrowia i bezpieczeństwa dzieci poprzez:
a) udzielanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach dzieci,
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,
c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka,
d) nawiązanie współpracy ze specjalistyczną poradnią, w przypadku, gdy dziecko wymaga pomocy.
6. W Punkcie Przedszkolnym zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, dla dwóch grup (łącznie 25 dzieci).
7. Dzienny czas pracy Punktu Przedszkolnego wynosi 8 godzin, w tym 5 z przeznaczeniem na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
8. W okresie trwania projektu „Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie", współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Punkt Przedszkolny realizuje nieodpłatnie wszystkie zadania przewidziane w projekcie, w tym: wyżywienie, dowóz, zajęcia dostosowane do niepełnosprawności i stwierdzonych deficytów dzieci.
9. Po okresie, o którym mowa w ust.9, Punkt Przedszkolny realizuje nieodpłatnie zadanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust.8.oraz:
1) może organizować odpłatnie zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową według stawki godzinowej uchwalonej przez Radę Gminy Dąbrówno.
10. Godzina zajęć z wychowankami trwa 60 minut.
11. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców i ustala go dyrektor szkoły.
12. Ustala się zasady rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego:
1) do Punktu Przedszkolnego przyjmuje się dzieci od 3 do 5 lat tylko z terenu Gminy Dąbrowno w okresie trwania projektu, o którym mowa w ust.9;
2) po okresie, o którym mowa w ust.13, pkt.1,w ewentualne wolne miejsca, mogą być przyjmowane dzieci spoza terenu Gminy Dąbrówno;
3) pierwszy etap rekrutacji określają aktualne przepisy Prawa oświatowego;
4) drugi etap rekrutacji określają kryteria Uchwały Rady Gminy Dąbrówno;
5) w ciągu roku szkolnego mogą być przyjmowane dzieci, jeśli są wolne miejsca;
6) wnioski o przyjęcie dziecka wydaje i przyjmuje dyrektor szkoły.
13. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego w przypadku, gdy:
1) nie uczęszcza do Punktu Przedszkolnego dłużej niż 3 tygodnie bez usprawiedliwienia;
2) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy w tygodniu lub rzadziej) bez uzasadnionej przyczyny;
3) rodzice zalegają z odpłatnością za świadczenia za dwa okresy ustalone przez radę Gminy i wskazane w ust.9;
4) dziecko swym zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia swojego lub innych wychowanków Punktu Przedszkolnego;
5) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych;
6) rodzic zatai informację o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającą prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie;
7) rodzic złoży wniosek pisemny o rezygnacji uczęszczania dziecka do Punktu Przedszkolnego.
14. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;
2) ochrony przed przemocą fizyczną; poszanowania godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania;
4) rozwijania zainteresowań i zdolności;
5) pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
6) aktywności ruchowej.
15. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają obowiązek:
1) współpracy z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania;
2) przestrzegania zasad i form współżycia ustalonego w grupie przedszkolnej;
3) wypełniania poleceń nauczyciela;
4) szanowania sprzętu, zabawek i mienia.
16. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców bądź osoby do tego pisemnie upoważnione:
1) bezpośrednio do sali zajęć lub – w przypadku dzieci dowożonych- do punktu zbiórki, gdzie przekazuje się dziecko osobie sprawującej opiekę w czasie przewozu;
2) punktualnie, zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły;
3) dziecko nie będzie mogło być odebrane przez osobę wskazującą na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
17. Warunki pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym:
1) Punkt Przedszkolny wykonuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
2) personel Punktu Przedszkolnego i dyrektor szkoły przyjmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania go przez rodziców pod opiekę nauczyciela;
3) z chwilą odbioru dziecka obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa spoczywa na rodzicach;
4) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;
5) niedopuszczalnym jest pozostawienie dzieci bez opieki nauczyciela;
6) w sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie im opiekę przez inną upoważnioną osobę;
7) zajęcia i zabawy dzieci mogą odbywać na placu zabaw, wyposażonym w sprzęt i urządzenia dostosowane do ich potrzeb i możliwości;
8) w czasie wyjść, spacerów i wycieczek dopuszcza się pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi przez ich rodziców;
9) w czasie przebywania dzieci w Punkcie Przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel;
10) zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu i z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do wieku i możliwości dzieci;
11) nauczyciel prowadzący zajęcia może korzystać z pomocy opiekunki dziecięcej, której zakres obowiązków ustala dyrektor szkoły;
12) w czasie zajęć poza Punktem Przedszkolnym zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – co najmniej jedna osoba dorosła.
18. Punkt Przedszkolny może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne za zgodą rodziców.
19. Do zakresu zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym należy:
1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
2) zapoznawanie rodziców z obowiązującymi ich dziecko treściami podstawy programowej;
3) informowanie rodzica o rozwoju i zachowaniu jego dziecka;
4) rozpoznawanie i ustalanie potrzeb rozwojowych dzieci;
5) uzgadnianie z rodzicami form pracy wychowawczej;
6) włączanie rodziców w życie Punktu Przedszkolnego;
7) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej poprzez:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
c) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych,
d) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym;
8) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych poprzez:
a) systematyczne diagnozowanie zdobytej przez dzieci wiedzy i umiejętności,
b) prowadzenie kart obserwacji dzieci,
c) dokumentowanie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej grup wiekowych;
9) prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej w roku poprzedzającym możliwość rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej;
10) dbanie o estetykę pomieszczeń Punktu Przedszkolnego;
11) współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa;
13) realizacja zaleceń dyrektora szkoły i osób kontrolujących.
20. Nauczyciel/ opiekun w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie i godność osobistą.
21. Nauczycieli i pozostałych pracowników Punktu Przedszkolnego zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły.
22. W Punkcie Przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych czynności związanych ze stanem jego zdrowia, bez zgody rodzica, poza przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych MEN Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie uchwaliła treść Statutu szkoły

..............................................................
/dyrektor szkoły/

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie pozytywnie opiniuje treść Statutu Szkoły.

..............................................................
/przewodniczący RR/

Samorząd Uczniowski w szkole pozytywnie opiniuje treść Statutu Szkoły.

..............................................................
/przewodniczący SU/