wymagania edukacyjne geografia klasa 7 Drukuj

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej,
spójne z Programem nauczania geografii w szkole podstawowejPlaneta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic

Wymagania na poszczególne oceny[1]

konieczne

(ocena dopuszczająca)

podstawowe

(ocena dostateczna)

rozszerzające

(ocena dobra)

dopełniające

(ocena bardzo dobra)

wykraczające

(ocena celująca)

1. Środowisko przyrodnicze Polski

Uczeń:

 • podaje cechy położenia Polski w Europie na podstawie mapy ogólnogeograficznej
 • podaje całkowitą powierzchnię Polski
 • wymienia kraje sąsiadujące z Polską
  i wskazuje je na mapie
 • wymienia najważniejsze wydarzenia

z przeszłości geologicznej Polski

 • wyjaśnia znaczenie terminów: plejstocen, holocen
 • wyjaśnia znaczenie terminu rzeźba polodowcowa (glacjalna)
 • wymienia formy terenu utworzone
  na obszarze Polski przez lądolód skandynawski
 • wymienia pasy rzeźby terenu Polski
  i wskazuje je na mapie
 • wymienia główne rodzaje skał
 • wyjaśnia znaczenie terminów: ciśnienie atmosferyczne, niż baryczny, wyż baryczny
 • wymienia cechy klimatu morskiego
  i klimatu kontynentalnego
 • podaje nazwy mas powietrza napływających nad terytorium Polski
 • wymienia elementy klimatu
 • wyjaśnia znaczenie terminu średnia dobowa temperatura powietrza
 • wymienia czynniki, które warunkują zróżnicowanie temperatury powietrza
  i wielkość opadów w Polsce
 • określa przeważający kierunek wiatrów w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminu przepływ
 • wyjaśnia znaczenie terminów: źródło, rzeka główna, dopływ, system rzeczny, dorzecze, zlewisko, ujście deltowe, ujście lejkowate
 • wskazuje na mapie główne rzeki Europy i Polski
 • wyjaśnia znaczenie terminów: powódź, dolina rzeczna, koryto rzeczne, obszar zalewowy, sztuczny zbiornik wodny, retencja naturalna
 • wymienia przyczyny powodzi w Polsce
 • określa na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie Morza Bałtyckiego
 • wskazuje na mapie Morza Bałtyckiego jego największe zatoki, wyspy i cieśniny
 • omawia linię brzegową Bałtyku
 • podaje główne cechy fizyczne Bałtyku
 • wyjaśnia znaczenie terminów: gleba, czynniki glebotwórcze, poziomy glebowe
 • wymienia typy gleb w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminu lesistość
 • wymienia różne rodzaje lasów w Polsce
 • wymienia formy ochrony przyrody
  w Polsce
 • wskazuje parki narodowe na mapie Polski

Uczeń:

 • omawia cechy położenia Europy i Polski na podstawie mapy ogólnogeograficznej
 • opisuje granicę między Europą a Azją
  na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy
 • odczytuje szerokość geograficzną
  i długość geograficzną wybranych punktów na mapie Polski i Europy
 • wskazuje na mapie przebieg granic Polski
 • omawia proces powstawania gór
 • wymienia ruchy górotwórcze, które zachodziły w Europie i w Polsce
 • wymienia i wskazuje na mapie ogólnogeograficznej góry fałdowe, zrębowe oraz wulkaniczne w Europie
  i w Polsce
 • omawia zlodowacenia na obszarze Polski
 • opisuje nizinne i górskie formy polodowcowe
 • porównuje krzywą hipsograficzną Polski i Europy
 • dokonuje podziału surowców mineralnych
 • podaje cechy klimatu Polski
 • podaje zróżnicowanie długości okresu wegetacyjnego w Polsce na podstawie mapy tematycznej
 • opisuje wody powierzchniowe Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej
 • rozpoznaje typy ujść rzecznych
 • opisuje zjawisko powodzi
 • wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Polski obszary zagrożone powodzią
 • wskazuje na mapie Polski rozmieszczenie największych sztucznych zbiorników wodnych
 • omawia wielkość i głębokość Bałtyku
 • charakteryzuje temperaturę wód oraz zasolenie Bałtyku na tle innych mórz świata
 • opisuje świat roślin i zwierząt Bałtyku
 • opisuje wybrane typy gleb w Polsce
 • przedstawia na podstawie mapy tematycznej rozmieszczenie gleb
  na obszarze Polski
 • omawia na podstawie danych statystycznych wskaźnik lesistości Polski
 • omawia strukturę gatunkową lasów
  w Polsce
 • podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i pomników przyrody na obszarze wybranego regionu
 • charakteryzuje wybrane parki narodowe w Polsce

Uczeń:

 • oblicza rozciągłość południkową
  oraz rozciągłość równoleżnikową Europy i Polski
 • opisuje dzieje Ziemi
 • wyjaśnia, jak powstał węgiel kamienny
 • charakteryzuje na podstawie map geologicznych obszar Polski na tle struktur geologicznych Europy
 • opisuje cechy różnych typów genetycznych gór
 • przedstawia współczesne obszary występowania lodowców na Ziemi
  i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej świata
 • charakteryzuje działalność rzeźbotwórczą lądolodu i lodowców górskich na obszarze Polski
 • omawia na podstawie mapy ogólnogeograficznej cechy ukształtowania powierzchni Europy
  i Polski
 • opisuje rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce na podstawie mapy tematycznej
 • omawia warunki klimatyczne w Europie
 • charakteryzuje czynniki kształtujące klimat w Polsce
 • omawia wpływ głównych mas powietrza na klimat i pogodę w Polsce
 • odczytuje wartości temperatury powietrza i wielkość opadów atmosferycznych z klimatogramów
 • wyjaśnia, jak powstają najważniejsze wiatry lokalne w Polsce
 • wyjaśnia, na czym polega asymetria dorzeczy Wisły i Odry
 • opisuje na podstawie mapy cechy oraz walory Wisły i Odry
 • wymienia czynniki sprzyjające powodziom w Polsce
 • określa rolę przeciwpowodziową sztucznych zbiorników
 • charakteryzuje i rozpoznaje typy wybrzeży Bałtyku
 • omawia powstawanie gleby
 • wyróżnia najważniejsze cechy wybranych typów gleb na podstawie profili glebowych
 • omawia funkcje lasów
 • omawia na podstawie mapy Polski przestrzenne zróżnicowanie lesistości
  w Polsce
 • ocenia rolę parków narodowych
  i innych form ochrony przyrody
  w zachowaniu naturalnych walorów środowiska przyrodniczego

Uczeń:

 • rozróżnia konsekwencje położenia geograficznego oraz politycznego Polski
 • charakteryzuje jednostki geologiczne Polski
 • wskazuje na mapach Europy i Polski obszary, na których występowały ruchy górotwórcze
 • przedstawia proces powstawania lodowców
 • wykazuje pasowość rzeźby terenu Polski
 • przedstawia czynniki kształtujące rzeźbę powierzchni Polski
 • rozpoznaje główne skały występujące
  na terenie Polski
 • podaje przykłady gospodarczego wykorzystania surowców mineralnych
  w Polsce
 • opisuje pogodę kształtowaną przez główne masy powietrza napływające nad teren Polski
 • opisuje na podstawie map tematycznych rozkład temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych w Polsce
 • omawia ważniejsze typy jezior w Polsce
 • analizuje konsekwencje stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej
 • omawia największe powodzie w Polsce
  i ich skutki
 • omawia niszczącą i budującą działalność Bałtyku
 • omawia procesy i czynniki glebotwórcze
 • opisuje typy lasów w Polsce
 • opisuje unikalne na skalę światową obiekty przyrodnicze objęte ochroną
  na terenie Polski

 

Uczeń:

 • wykazuje konsekwencje rozciągłości południkowej i rozciągłości równoleżnikowej Polski i Europy
 • wykazuje zależność między występowaniem ruchów górotwórczych w Europie a współczesnym ukształtowaniem powierzchni Polski
 • wykazuje zależność między występowaniem zlodowaceń w Europie a współczesnym ukształtowaniem powierzchni Polski
 • opisuje wpływ wydobycia surowców mineralnych na środowisko przyrodnicze
 • wykazuje wpływ zmienności pogody
  w Polsce na rolnictwo, transport
  i turystykę
 • ocenia znaczenie gospodarcze rzek
  i jezior w Polsce
 • omawia na wybranych przykładach wpływ wylesiania dorzeczy, regulacji koryt rzecznych, stanu wałów przeciwpowodziowych, zabudowy obszarów zalewowych i sztucznych zbiorników wodnych na wezbrania oraz występowanie i skutki powodzi w Polsce
 • wymienia główne źródła zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego
 • ocenia przydatność przyrodniczą
  i gospodarczą lasów w Polsce
 • podaje argumenty przemawiające
  za koniecznością zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego
 • planuje wycieczkę do parku narodowego lub rezerwatu przyrody

 

2. Ludność i urbanizacja w Polsce

Uczeń:

 • wymienia nazwy państw sąsiadujących
  z Polską
 • wskazuje na mapie administracyjnej Polski poszczególne województwa i ich stolice
 • wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • wymienia na podstawie danych statystycznych państwa o różnym współczynniku przyrostu naturalnego
  w Europie
 • wyjaśnia znaczenie terminów: piramida płci i wieku, średnia długość trwania życia
 • odczytuje dane dotyczące struktury płci i wieku oraz średniej długości trwania życia w Polsce na podstawie danych statystycznych
  • wyjaśnia znaczenie terminu gęstość zaludnienia
  • wymienia czynniki wpływające
   na rozmieszczenie ludności w Polsce
  • wyjaśnia znaczenie terminów: migracja, emigracja, imigracja, saldo migracji, przyrost rzeczywisty, współczynnik przyrostu rzeczywistego
  • wyjaśnia znaczenie terminu migracje wewnętrzne
  • wymienia przyczyny migracji wewnętrznych
  • odczytuje dane dotyczące wielkości
   i kierunków emigracji z Polski
  • wymienia główne skupiska Polonii
  • wymienia mniejszości narodowe
   w Polsce
  • wskazuje na mapie Polski regiony zamieszkiwane przez mniejszości narodowe
  • wyjaśnia znaczenie terminów: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo
  • odczytuje z danych statystycznych wielkość zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki
  • odczytuje z mapy zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia w Polsce
   i w Europie
  • wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, aglomeracja policentryczna (konurbacja)
  • wymienia największe miasta Polski
   i wskazuje je na mapie
  • wymienia funkcje miast
  • odczytuje z danych statystycznych wskaźnik urbanizacji w Polsce
   i w wybranych krajach Europy
 • wymienia przyczyny migracji do stref podmiejskich
 • wymienia przyczyny wyludniania się wsi oddalonych od dużych miast

Uczeń:

 • wymienia przykłady terytoriów zależnych należących do państw europejskich
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych zmiany liczby ludności Europy i Polski po II wojnie światowej
 • omawia na podstawie wykresu przyrost naturalny w Polsce w latach 1946–2018
 • omawia przestrzenne zróżnicowanie współczynnika przyrostu naturalnego
  w Polsce
 • omawia na podstawie danych statystycznych średnią długość trwania życia Polaków na tle europejskich społeczeństw
 • wyjaśnia, czym są ekonomiczne grupy wieku
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania gęstości zaludnienia w Polsce
 • omawia na podstawie mapy tematycznej przestrzenne zróżnicowanie gęstości zaludnienia
  w Polsce
 • podaje najważniejsze cechy migracji wewnętrznych w Polsce
 • wymienia główne przyczyny migracji zagranicznych w Polsce
 • określa kierunki napływu imigrantów
  do Polski
 • wskazuje na mapie województw podlaskiego i zachodniopomorskiego obszary o dużym wzroście liczby ludności
 • charakteryzuje mniejszości narodowe, mniejszości etniczne i społeczności etniczne w Polsce
 • podaje przyczyny bezrobocia w Polsce
 • porównuje wielkość bezrobocia
  w Polsce i innych krajach europejskich na podstawie danych statystycznych
 • podaje przyczyny rozwoju największych miast w Polsce
 • podaje przykłady miast o różnych funkcjach w Polsce
 • wymienia typy zespołów miejskich
  w Polsce i podaje ich przykłady
 • wskazuje różnice między aglomeracją monocentryczną a aglomeracją policentryczną
 • omawia przyczyny migracji do stref podmiejskich

Uczeń:

 • omawia zmiany na mapie politycznej Europy w drugiej połowie XX w.
 • oblicza współczynnik przyrostu naturalnego
 • podaje przyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego w Europie
  i w Polsce
 • omawia czynniki wpływające na liczbę urodzeń w Polsce
 • porównuje udział poszczególnych grup wiekowych ludności w Polsce na podstawie danych statystycznych
 • oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia Polski
 • opisuje na podstawie mapy cechy rozmieszczenia ludności w Polsce
 • opisuje skutki migracji zagranicznych
  w Polsce
 • porównuje przyrost rzeczywisty ludności w Polsce i w wybranych państwach Europy
 • omawia przyczyny migracji wewnętrznych w Polsce
 • wskazuje na mapie województw podlaskiego i zachodniopomorskiego gminy o dużym spadku liczby ludności
 • analizuje współczynnik salda migracji
  na przykładzie województw zachodniopomorskiego i podlaskiego
 • porównuje strukturę narodowościową ludności Polski ze strukturą narodowościową ludności w wybranych państwach europejskich
 • określa na podstawie danych statystycznych różnice między strukturą zatrudnienia ludności w poszczególnych województwach
 • porównuje stopę bezrobocia
  w wybranych krajach europejskich
 • charakteryzuje funkcje wybranych miast w Polsce
 • omawia przyczyny rozwoju miast
  w Polsce
 • porównuje wskaźnik urbanizacji
  w Polsce i wybranych krajach Europy
 • analizuje rozmieszczenie oraz wielkość miast w Polsce
 • omawia na podstawie map tematycznych zmiany liczby ludności
  w strefach podmiejskich Krakowa
  i Warszawy

 

 

Uczeń:

 • omawia podział administracyjny Polski
 • omawia na podstawie danych statystycznych uwarunkowania przyrostu naturalnego w Polsce na tle Europy
 • omawia strukturę płci i strukturę wieku ludności Polski na tle tych struktur w wybranych państwach europejskich na podstawie piramidy płci i wieku
 • omawia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w wybranych państwach Europy i Polski
 • oblicza przyrost rzeczywisty i współczynnik przyrostu rzeczywistego w Polsce
 • charakteryzuje skutki migracji wewnętrznych w Polsce
 • wyjaśnia wpływ migracji na strukturę wieku ludności obszarów wiejskich
 • omawia przyczyny rozmieszczenia mniejszości narodowych w Polsce
 • przedstawia strukturę wyznaniową Polaków na tle innych państw Europy
 • omawia strukturę zatrudnienia wg działów gospodarki w poszczególnych województwach
 • analizuje wielkość miast w Polsce i ich rozmieszczenie wg grup wielkościowych
 • omawia pozytywne i negatywne skutki urbanizacji
 • omawia wpływ migracji do stref podmiejskich na przekształcenie struktury demograficznej okolic Krakowa i Warszawy
 • określa zmiany w użytkowaniu
  i zagospodarowaniu stref podmiejskich na przykładzie Krakowa i Warszawy

 

 

Uczeń:

 • analizuje na podstawie dostępnych źródeł ekonomiczne skutki utrzymywania się niskich lub ujemnych wartości współczynnika przyrostu naturalnego w krajach Europy i Polski
 • analizuje konsekwencje starzenia się społeczeństwa europejskiego
 • analizuje skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Polsce
 • ocenia skutki migracji zagranicznych
  w Polsce i w Europie
 • ukazuje na wybranych przykładach wpływ procesów migracyjnych
  na strukturę wieku i zmiany zaludnienia obszarów wiejskich
 • omawia na podstawie dostępnych źródeł problemy mniejszości narodowych w Europie i w Polsce
 • analizuje na podstawie dostępnych źródeł skutki bezrobocia w Polsce
 • omawia na podstawie dostępnych źródeł zmiany zachodzące w procesie urbanizacji w Polsce po II wojnie światowej
 • identyfikuje na wybranych przykładach związki między rozwojem dużych miast a zmianami w użytkowaniu
  i zagospodarowaniu terenu, w stylu zabudowy oraz w strukturze demograficznej w strefach podmiejskich

 

3. Rolnictwo i przemysł Polski

Uczeń:

 • wymienia funkcje rolnictwa
 • wymienia przyrodnicze
  i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce
 • wymienia na podstawie map tematycznych regiony rolnicze w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminów: plon, zbiór, areał
 • wymienia główne uprawy w Polsce
 • wskazuje na mapie główne obszary upraw w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminów: chów, pogłowie
 • wymienia główne zwierzęta gospodarskie w Polsce
 • wskazuje na mapie obszary chowu zwierząt gospodarskich
 • dokonuje podziału przemysłu na sekcje
  i działy
 • wymienia funkcje przemysłu
 • wymienia podstawowe cechy gospodarki centralnie sterowanej
  i gospodarki rynkowej
 • wymienia źródła energii
 • wymienia typy elektrowni
 • wskazuje na mapie największe elektrownie w Polsce
 • wymienia główne źródła energii
  w województwach pomorskim i łódzkim
 • wymienia największe porty morskie
  w Polsce i wskazuje je na mapie
 • wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego
 • podaje przyczyny kwaśnych opadów

Uczeń:

 • opisuje warunki przyrodnicze
  i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
  w Polsce
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych strukturę wielkościową gospodarstw rolnych w Polsce
 • przedstawia znaczenie gospodarcze głównych upraw w Polsce
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych strukturę upraw w Polsce
 • wymienia główne rejony warzywnictwa
  i sadownictwa w Polsce
 • przedstawia znaczenie gospodarcze produkcji zwierzęcej w Polsce
 • wymienia czynniki lokalizacji chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu w Polsce
 • omawia cechy polskiego przemysłu
 • wymienia przyczyny zmian w strukturze przemysłu Polski
 • omawia cechy gospodarki Polski przed 1989 rokiem i po nim
 • lokalizuje na mapie Polski elektrownie cieplne, wodne i niekonwencjonalne
 • opisuje wielkość produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 • podaje przyczyny rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej
  w województwach pomorskim i łódzkim
 • opisuje na podstawie danych statystycznych wielkość przeładunków w polskich portach morskich
 • omawia rodzaje zanieczyszczeń i ich źródła

Uczeń:

 • przedstawia rolnictwo jako sektor gospodarki oraz jego rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju
 • charakteryzuje regiony rolnicze
  o najkorzystniejszych warunkach
  do produkcji rolnej w Polsce
 • przedstawia strukturę użytkowania ziemi w Polsce na tle innych krajów Europy
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych strukturę chowu zwierząt gospodarskich w Polsce
 • przedstawia przemysł jako sektor gospodarki i jego rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju
 • opisuje rozmieszczenie przemysłu
  w Polsce
 • omawia strukturę zatrudnienia
  w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej przed 1989 rokiem
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle wybranych krajów Europy
 • wyjaśnia wpływ warunków pozaprzyrodniczych na wykorzystanie OZE w województwach pomorskim
  i łódzkim
 • opisuje na podstawie danych statystycznych strukturę przeładunków w polskich portach morskich
 • opisuje strukturę połowów ryb w Polsce
 • charakteryzuje wpływ poszczególnych sektorów gospodarki na stan środowiska
 • wymienia źródła zanieczyszczeń komunalnych

Uczeń:

 • omawia poziom mechanizacji
  i chemizacji rolnictwa w Polsce
 • charakteryzuje czynniki wpływające
  na rozmieszczenie upraw w Polsce
 • porównuje produkcję roślinną w Polsce na tle produkcji w innych krajach Europy
 • porównuje produkcję zwierzęcą
  w Polsce na tle produkcji w innych krajach Europy
 • omawia rozwój przemysłu w Polsce
  po II wojnie światowej
 • analizuje przyczyny i skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu
 • opisuje zmiany, które zaszły
  w strukturze produkcji po 1989 roku
  w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej
 • omawia na podstawie dostępnych źródeł zmiany zachodzące współcześnie w polskiej energetyce
 • wymienia korzyści płynące
  z wykorzystania źródeł odnawialnych
  do produkcji energii
 • analizuje dane statystyczne dotyczące liczby farm wiatrowych w Łódzkiem
  i Pomorskiem
 • określa na podstawie dostępnych źródeł uwarunkowania rozwoju gospodarki morskiej w Polsce
 • omawia rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce
 • analizuje na podstawie danych statystycznych stopień zanieczyszczenia wód śródlądowych
 • omawia skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego

Uczeń:

 • przedstawia korzyści dla polskiego rolnictwa wynikające z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej
 • dokonuje na podstawie danych statystycznych analizy zmian pogłowia wybranych zwierząt gospodarskich
  w Polsce po 2000 roku i wyjaśnia ich przyczyny
 • wykazuje na podstawie dostępnych źródeł wpływ przemian politycznych
  i gospodarczych w Polsce po 1998 roku na zmiany struktury zatrudnienia
  w wybranych regionach kraju
 • analizuje na wybranych przykładach warunki przyrodnicze
  i pozaprzyrodnicze sprzyjające produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  i nieodnawialnych lub ograniczające tę produkcję oraz określa ich wpływ
  na rozwój energetyki
 • przedstawia perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce
 • ustala na podstawie dostępnych źródeł, w których regionach w Polsce występuje największe zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

4. Usługi w Polsce

Uczeń:

 • podaje przykłady różnych rodzajów usług w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminu komunikacja
 • wyróżnia rodzaje transportu w Polsce
 • wskazuje na mapie Polski porty morskie oraz lotnicze
 • wyróżnia rodzaje łączności
 • wyjaśnia znaczenie terminów: centra logistyczne, spedycja
 • wyjaśnia znaczenie terminów: eksport, import, bilans handlu zagranicznego
 • wymienia państwa będące głównymi partnerami handlowymi Polski
 • wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna
 • wymienia regiony turystyczne Polski
  i wskazuje je na mapie
 • wymienia główne atrakcje turystyczne wybrzeża Bałtyku i Małopolski
 • Uczeń:
 • omawia zróżnicowanie usług w Polsce
 • omawia rodzaje transportu lądowego
  w Polsce
 • omawia na podstawie map tematycznych gęstość dróg kołowych
  w Polsce
 • omawia na podstawie mapy tematycznej gęstość sieci kolejowej
  w Polsce
 • omawia na podstawie danych statystycznych stan morskiej floty transportowej w Polsce
 • omawia na podstawie mapy sieć autostrad i dróg ekspresowych
 • wymienia towary, które dominują
  w polskim handlu zagranicznym
 • wymienia rodzaje usług, które rozwijają się dzięki wzrostowi ruchu turystycznego
 • omawia czynniki rozwoju turystyki
 • wymienia polskie obiekty znajdujące się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO i wskazuje je na mapie

Uczeń:

 • przedstawia usługi jako sektor gospodarki oraz ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju
 • charakteryzuje udział poszczególnych rodzajów transportu w przewozach pasażerów i ładunków
 • omawia ruch pasażerski w portach lotniczych Polski
 • podaje przyczyny nierównomiernego dostępu do środków łączności
  na terenie Polski
 • wymienia główne inwestycje przemysłowe we Wrocławiu i w jego okolicach
 • wskazuje na mapie tematycznej przykłady miejsc, w których przebieg autostrad i dróg ekspresowych sprzyja powstawaniu centrów logistycznych
 • przedstawia przyczyny niskiego salda bilansu handlu zagranicznego w Polsce
 • charakteryzuje polskie obiekty znajdujące się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO
 • charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski
 • wskazuje na mapie położenie głównych atrakcji wybrzeża Bałtyku i Małopolski

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania sieci transportowej w Polsce
 • określa znaczenie transportu w rozwoju gospodarczym Polski
 • prezentuje na podstawie dostępnych źródeł problemy polskiego transportu wodnego i lotniczego
 • określa znaczenie łączności w rozwoju gospodarczym Polski
 • omawia rolę transportu morskiego
  w rozwoju innych działów gospodarki
 • ocenia znaczenie handlu zagranicznego dla polskiej gospodarki
 • analizuje na podstawie dostępnych źródeł wpływy z turystyki w Polsce
  i w wybranych krajach Europy
 • ocenia na podstawie dostępnych źródeł atrakcyjność turystyczną wybranego regionu Polski
 • analizuje dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego nad Morzem Bałtyckim i w Krakowie
 • określa wpływ walorów przyrodniczych wybrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tych obszarach

Uczeń:

 • identyfikuje związki między przebiegiem autostrad a lokalizacją przedsiębiorstw przemysłowych oraz centrów logistycznych i handlowych
  na wybranym obszarze kraju
 • identyfikuje związki między transportem morskim a lokalizacją inwestycji przemysłowych i usługowych
  na przykładzie Trójmiasta
 • podaje przykłady sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej
 • ocenia na podstawie dostępnych źródeł poziom rozwoju turystyki zagranicznej
  w Polsce na tle innych krajów Europy
 • omawia na podstawie dostępnych źródeł zmiany, które zaszły
  w geograficznych kierunkach wymiany międzynarodowej Polski

 

 

5. Mój region i moja mała ojczyzna

Uczeń:

 • wyjaśnia znaczenie terminu region
 • wskazuje położenie swojego regionu
  na mapie ogólnogeograficznej Polski
 • wymienia i wskazuje na mapie ogólnogeograficznej sąsiednie regiony
 • wymienia najważniejsze walory przyrodnicze regionu
 • wyjaśnia znaczenie terminu mała ojczyzna
 • wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Polski, na mapie topograficznej lub
  na planie miasta obszar małej ojczyzny
 • przedstawia źródła informacji o małej ojczyźnie
 • wymienia walory środowiska geograficznego małej ojczyzny

 

Uczeń:

 • charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy na podstawie map tematycznych
 • rozpoznaje skały występujące
  w regionie miejsca zamieszkania
 • wyróżnia najważniejsze cechy gospodarki regionu na podstawie danych statystycznych i map tematycznych
 • określa obszar utożsamiany z własną małą ojczyzną jako symboliczną przestrzenią w wymiarze lokalnym
 • rozpoznaje w terenie obiekty charakterystyczne dla małej ojczyzny
  i decydujące o jej atrakcyjności

 

Uczeń:

 • wyjaśnia uwarunkowania zróżnicowania środowiska przyrodniczego w swoim regionie
 • analizuje genezę rzeźby terenu swojego regionu
 • prezentuje główne cechy struktury demograficznej ludności regionu
 • prezentuje główne cechy gospodarki regionu
 • opisuje walory środowiska geograficznego małej ojczyzny
 • omawia historię małej ojczyzny
  na podstawie dostępnych źródeł

 

Uczeń:

 • przedstawia w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, wystawy fotograficznej) przyrodnicze
  i kulturowe walory swojego regionu
 • prezentuje na podstawie informacji wyszukanych w różnych źródłach
  i w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, wystawy fotograficznej) atrakcyjność osadniczą oraz gospodarczą małej ojczyzny jako miejsca zamieszkania i rozwoju określonej działalności gospodarczej

 

Uczeń:

 • projektuje na podstawie wyszukanych informacji trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie
 • wykazuje na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych
  w wybranym miejscu własnego regionu zależności między elementami środowiska geograficznego
 • planuje wycieczkę po swojej małej ojczyźnie
 • projektuje na podstawie własnych obserwacji terenowych działania służące zachowaniu walorów środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz poprawie warunków życia lokalnej społeczności
 • podaje przykłady osiągnięć Polaków
  w różnych dziedzinach życia społeczno-
  -gospodarczego na arenie międzynarodowej[1] Szarym kolorem oznaczono dodatkowe wymagania edukacyjne.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej,
spójne z Programem nauczania geografii w szkole podstawowejPlaneta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic

Wymagania na poszczególne oceny[1]

konieczne

(ocena dopuszczająca)

podstawowe

(ocena dostateczna)

rozszerzające

(ocena dobra)

dopełniające

(ocena bardzo dobra)

wykraczające

(ocena celująca)

1. Środowisko przyrodnicze Polski

Uczeń:

 • podaje cechy położenia Polski w Europie na podstawie mapy ogólnogeograficznej
 • podaje całkowitą powierzchnię Polski
 • wymienia kraje sąsiadujące z Polską
  i wskazuje je na mapie
 • wymienia najważniejsze wydarzenia

z przeszłości geologicznej Polski

 • wyjaśnia znaczenie terminów: plejstocen, holocen
 • wyjaśnia znaczenie terminu rzeźba polodowcowa (glacjalna)
 • wymienia formy terenu utworzone
  na obszarze Polski przez lądolód skandynawski
 • wymienia pasy rzeźby terenu Polski
  i wskazuje je na mapie
 • wymienia główne rodzaje skał
 • wyjaśnia znaczenie terminów: ciśnienie atmosferyczne, niż baryczny, wyż baryczny
 • wymienia cechy klimatu morskiego
  i klimatu kontynentalnego
 • podaje nazwy mas powietrza napływających nad terytorium Polski
 • wymienia elementy klimatu
 • wyjaśnia znaczenie terminu średnia dobowa temperatura powietrza
 • wymienia czynniki, które warunkują zróżnicowanie temperatury powietrza
  i wielkość opadów w Polsce
 • określa przeważający kierunek wiatrów w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminu przepływ
 • wyjaśnia znaczenie terminów: źródło, rzeka główna, dopływ, system rzeczny, dorzecze, zlewisko, ujście deltowe, ujście lejkowate
 • wskazuje na mapie główne rzeki Europy i Polski
 • wyjaśnia znaczenie terminów: powódź, dolina rzeczna, koryto rzeczne, obszar zalewowy, sztuczny zbiornik wodny, retencja naturalna
 • wymienia przyczyny powodzi w Polsce
 • określa na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie Morza Bałtyckiego
 • wskazuje na mapie Morza Bałtyckiego jego największe zatoki, wyspy i cieśniny
 • omawia linię brzegową Bałtyku
 • podaje główne cechy fizyczne Bałtyku
 • wyjaśnia znaczenie terminów: gleba, czynniki glebotwórcze, poziomy glebowe
 • wymienia typy gleb w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminu lesistość
 • wymienia różne rodzaje lasów w Polsce
 • wymienia formy ochrony przyrody
  w Polsce
 • wskazuje parki narodowe na mapie Polski

Uczeń:

 • omawia cechy położenia Europy i Polski na podstawie mapy ogólnogeograficznej
 • opisuje granicę między Europą a Azją
  na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy
 • odczytuje szerokość geograficzną
  i długość geograficzną wybranych punktów na mapie Polski i Europy
 • wskazuje na mapie przebieg granic Polski
 • omawia proces powstawania gór
 • wymienia ruchy górotwórcze, które zachodziły w Europie i w Polsce
 • wymienia i wskazuje na mapie ogólnogeograficznej góry fałdowe, zrębowe oraz wulkaniczne w Europie
  i w Polsce
 • omawia zlodowacenia na obszarze Polski
 • opisuje nizinne i górskie formy polodowcowe
 • porównuje krzywą hipsograficzną Polski i Europy
 • dokonuje podziału surowców mineralnych
 • podaje cechy klimatu Polski
 • podaje zróżnicowanie długości okresu wegetacyjnego w Polsce na podstawie mapy tematycznej
 • opisuje wody powierzchniowe Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej
 • rozpoznaje typy ujść rzecznych
 • opisuje zjawisko powodzi
 • wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Polski obszary zagrożone powodzią
 • wskazuje na mapie Polski rozmieszczenie największych sztucznych zbiorników wodnych
 • omawia wielkość i głębokość Bałtyku
 • charakteryzuje temperaturę wód oraz zasolenie Bałtyku na tle innych mórz świata
 • opisuje świat roślin i zwierząt Bałtyku
 • opisuje wybrane typy gleb w Polsce
 • przedstawia na podstawie mapy tematycznej rozmieszczenie gleb
  na obszarze Polski
 • omawia na podstawie danych statystycznych wskaźnik lesistości Polski
 • omawia strukturę gatunkową lasów
  w Polsce
 • podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i pomników przyrody na obszarze wybranego regionu
 • charakteryzuje wybrane parki narodowe w Polsce

Uczeń:

 • oblicza rozciągłość południkową
  oraz rozciągłość równoleżnikową Europy i Polski
 • opisuje dzieje Ziemi
 • wyjaśnia, jak powstał węgiel kamienny
 • charakteryzuje na podstawie map geologicznych obszar Polski na tle struktur geologicznych Europy
 • opisuje cechy różnych typów genetycznych gór
 • przedstawia współczesne obszary występowania lodowców na Ziemi
  i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej świata
 • charakteryzuje działalność rzeźbotwórczą lądolodu i lodowców górskich na obszarze Polski
 • omawia na podstawie mapy ogólnogeograficznej cechy ukształtowania powierzchni Europy
  i Polski
 • opisuje rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce na podstawie mapy tematycznej
 • omawia warunki klimatyczne w Europie
 • charakteryzuje czynniki kształtujące klimat w Polsce
 • omawia wpływ głównych mas powietrza na klimat i pogodę w Polsce
 • odczytuje wartości temperatury powietrza i wielkość opadów atmosferycznych z klimatogramów
 • wyjaśnia, jak powstają najważniejsze wiatry lokalne w Polsce
 • wyjaśnia, na czym polega asymetria dorzeczy Wisły i Odry
 • opisuje na podstawie mapy cechy oraz walory Wisły i Odry
 • wymienia czynniki sprzyjające powodziom w Polsce
 • określa rolę przeciwpowodziową sztucznych zbiorników
 • charakteryzuje i rozpoznaje typy wybrzeży Bałtyku
 • omawia powstawanie gleby
 • wyróżnia najważniejsze cechy wybranych typów gleb na podstawie profili glebowych
 • omawia funkcje lasów
 • omawia na podstawie mapy Polski przestrzenne zróżnicowanie lesistości
  w Polsce
 • ocenia rolę parków narodowych
  i innych form ochrony przyrody
  w zachowaniu naturalnych walorów środowiska przyrodniczego

Uczeń:

 • rozróżnia konsekwencje położenia geograficznego oraz politycznego Polski
 • charakteryzuje jednostki geologiczne Polski
 • wskazuje na mapach Europy i Polski obszary, na których występowały ruchy górotwórcze
 • przedstawia proces powstawania lodowców
 • wykazuje pasowość rzeźby terenu Polski
 • przedstawia czynniki kształtujące rzeźbę powierzchni Polski
 • rozpoznaje główne skały występujące
  na terenie Polski
 • podaje przykłady gospodarczego wykorzystania surowców mineralnych
  w Polsce
 • opisuje pogodę kształtowaną przez główne masy powietrza napływające nad teren Polski
 • opisuje na podstawie map tematycznych rozkład temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych w Polsce
 • omawia ważniejsze typy jezior w Polsce
 • analizuje konsekwencje stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej
 • omawia największe powodzie w Polsce
  i ich skutki
 • omawia niszczącą i budującą działalność Bałtyku
 • omawia procesy i czynniki glebotwórcze
 • opisuje typy lasów w Polsce
 • opisuje unikalne na skalę światową obiekty przyrodnicze objęte ochroną
  na terenie Polski

 

Uczeń:

 • wykazuje konsekwencje rozciągłości południkowej i rozciągłości równoleżnikowej Polski i Europy
 • wykazuje zależność między występowaniem ruchów górotwórczych w Europie a współczesnym ukształtowaniem powierzchni Polski
 • wykazuje zależność między występowaniem zlodowaceń w Europie a współczesnym ukształtowaniem powierzchni Polski
 • opisuje wpływ wydobycia surowców mineralnych na środowisko przyrodnicze
 • wykazuje wpływ zmienności pogody
  w Polsce na rolnictwo, transport
  i turystykę
 • ocenia znaczenie gospodarcze rzek
  i jezior w Polsce
 • omawia na wybranych przykładach wpływ wylesiania dorzeczy, regulacji koryt rzecznych, stanu wałów przeciwpowodziowych, zabudowy obszarów zalewowych i sztucznych zbiorników wodnych na wezbrania oraz występowanie i skutki powodzi w Polsce
 • wymienia główne źródła zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego
 • ocenia przydatność przyrodniczą
  i gospodarczą lasów w Polsce
 • podaje argumenty przemawiające
  za koniecznością zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego
 • planuje wycieczkę do parku narodowego lub rezerwatu przyrody

 

2. Ludność i urbanizacja w Polsce

Uczeń:

 • wymienia nazwy państw sąsiadujących
  z Polską
 • wskazuje na mapie administracyjnej Polski poszczególne województwa i ich stolice
 • wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • wymienia na podstawie danych statystycznych państwa o różnym współczynniku przyrostu naturalnego
  w Europie
 • wyjaśnia znaczenie terminów: piramida płci i wieku, średnia długość trwania życia
 • odczytuje dane dotyczące struktury płci i wieku oraz średniej długości trwania życia w Polsce na podstawie danych statystycznych
  • wyjaśnia znaczenie terminu gęstość zaludnienia
  • wymienia czynniki wpływające
   na rozmieszczenie ludności w Polsce
  • wyjaśnia znaczenie terminów: migracja, emigracja, imigracja, saldo migracji, przyrost rzeczywisty, współczynnik przyrostu rzeczywistego
  • wyjaśnia znaczenie terminu migracje wewnętrzne
  • wymienia przyczyny migracji wewnętrznych
  • odczytuje dane dotyczące wielkości
   i kierunków emigracji z Polski
  • wymienia główne skupiska Polonii
  • wymienia mniejszości narodowe
   w Polsce
  • wskazuje na mapie Polski regiony zamieszkiwane przez mniejszości narodowe
  • wyjaśnia znaczenie terminów: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo
  • odczytuje z danych statystycznych wielkość zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki
  • odczytuje z mapy zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia w Polsce
   i w Europie
  • wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, aglomeracja policentryczna (konurbacja)
  • wymienia największe miasta Polski
   i wskazuje je na mapie
  • wymienia funkcje miast
  • odczytuje z danych statystycznych wskaźnik urbanizacji w Polsce
   i w wybranych krajach Europy
 • wymienia przyczyny migracji do stref podmiejskich
 • wymienia przyczyny wyludniania się wsi oddalonych od dużych miast

Uczeń:

 • wymienia przykłady terytoriów zależnych należących do państw europejskich
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych zmiany liczby ludności Europy i Polski po II wojnie światowej
 • omawia na podstawie wykresu przyrost naturalny w Polsce w latach 1946–2018
 • omawia przestrzenne zróżnicowanie współczynnika przyrostu naturalnego
  w Polsce
 • omawia na podstawie danych statystycznych średnią długość trwania życia Polaków na tle europejskich społeczeństw
 • wyjaśnia, czym są ekonomiczne grupy wieku
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania gęstości zaludnienia w Polsce
 • omawia na podstawie mapy tematycznej przestrzenne zróżnicowanie gęstości zaludnienia
  w Polsce
 • podaje najważniejsze cechy migracji wewnętrznych w Polsce
 • wymienia główne przyczyny migracji zagranicznych w Polsce
 • określa kierunki napływu imigrantów
  do Polski
 • wskazuje na mapie województw podlaskiego i zachodniopomorskiego obszary o dużym wzroście liczby ludności
 • charakteryzuje mniejszości narodowe, mniejszości etniczne i społeczności etniczne w Polsce
 • podaje przyczyny bezrobocia w Polsce
 • porównuje wielkość bezrobocia
  w Polsce i innych krajach europejskich na podstawie danych statystycznych
 • podaje przyczyny rozwoju największych miast w Polsce
 • podaje przykłady miast o różnych funkcjach w Polsce
 • wymienia typy zespołów miejskich
  w Polsce i podaje ich przykłady
 • wskazuje różnice między aglomeracją monocentryczną a aglomeracją policentryczną
 • omawia przyczyny migracji do stref podmiejskich

Uczeń:

 • omawia zmiany na mapie politycznej Europy w drugiej połowie XX w.
 • oblicza współczynnik przyrostu naturalnego
 • podaje przyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego w Europie
  i w Polsce
 • omawia czynniki wpływające na liczbę urodzeń w Polsce
 • porównuje udział poszczególnych grup wiekowych ludności w Polsce na podstawie danych statystycznych
 • oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia Polski
 • opisuje na podstawie mapy cechy rozmieszczenia ludności w Polsce
 • opisuje skutki migracji zagranicznych
  w Polsce
 • porównuje przyrost rzeczywisty ludności w Polsce i w wybranych państwach Europy
 • omawia przyczyny migracji wewnętrznych w Polsce
 • wskazuje na mapie województw podlaskiego i zachodniopomorskiego gminy o dużym spadku liczby ludności
 • analizuje współczynnik salda migracji
  na przykładzie województw zachodniopomorskiego i podlaskiego
 • porównuje strukturę narodowościową ludności Polski ze strukturą narodowościową ludności w wybranych państwach europejskich
 • określa na podstawie danych statystycznych różnice między strukturą zatrudnienia ludności w poszczególnych województwach
 • porównuje stopę bezrobocia
  w wybranych krajach europejskich
 • charakteryzuje funkcje wybranych miast w Polsce
 • omawia przyczyny rozwoju miast
  w Polsce
 • porównuje wskaźnik urbanizacji
  w Polsce i wybranych krajach Europy
 • analizuje rozmieszczenie oraz wielkość miast w Polsce
 • omawia na podstawie map tematycznych zmiany liczby ludności
  w strefach podmiejskich Krakowa
  i Warszawy

 

 

Uczeń:

 • omawia podział administracyjny Polski
 • omawia na podstawie danych statystycznych uwarunkowania przyrostu naturalnego w Polsce na tle Europy
 • omawia strukturę płci i strukturę wieku ludności Polski na tle tych struktur w wybranych państwach europejskich na podstawie piramidy płci i wieku
 • omawia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w wybranych państwach Europy i Polski
 • oblicza przyrost rzeczywisty i współczynnik przyrostu rzeczywistego w Polsce
 • charakteryzuje skutki migracji wewnętrznych w Polsce
 • wyjaśnia wpływ migracji na strukturę wieku ludności obszarów wiejskich
 • omawia przyczyny rozmieszczenia mniejszości narodowych w Polsce
 • przedstawia strukturę wyznaniową Polaków na tle innych państw Europy
 • omawia strukturę zatrudnienia wg działów gospodarki w poszczególnych województwach
 • analizuje wielkość miast w Polsce i ich rozmieszczenie wg grup wielkościowych
 • omawia pozytywne i negatywne skutki urbanizacji
 • omawia wpływ migracji do stref podmiejskich na przekształcenie struktury demograficznej okolic Krakowa i Warszawy
 • określa zmiany w użytkowaniu
  i zagospodarowaniu stref podmiejskich na przykładzie Krakowa i Warszawy

 

 

Uczeń:

 • analizuje na podstawie dostępnych źródeł ekonomiczne skutki utrzymywania się niskich lub ujemnych wartości współczynnika przyrostu naturalnego w krajach Europy i Polski
 • analizuje konsekwencje starzenia się społeczeństwa europejskiego
 • analizuje skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Polsce
 • ocenia skutki migracji zagranicznych
  w Polsce i w Europie
 • ukazuje na wybranych przykładach wpływ procesów migracyjnych
  na strukturę wieku i zmiany zaludnienia obszarów wiejskich
 • omawia na podstawie dostępnych źródeł problemy mniejszości narodowych w Europie i w Polsce
 • analizuje na podstawie dostępnych źródeł skutki bezrobocia w Polsce
 • omawia na podstawie dostępnych źródeł zmiany zachodzące w procesie urbanizacji w Polsce po II wojnie światowej
 • identyfikuje na wybranych przykładach związki między rozwojem dużych miast a zmianami w użytkowaniu
  i zagospodarowaniu terenu, w stylu zabudowy oraz w strukturze demograficznej w strefach podmiejskich

 

3. Rolnictwo i przemysł Polski

Uczeń:

 • wymienia funkcje rolnictwa
 • wymienia przyrodnicze
  i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce
 • wymienia na podstawie map tematycznych regiony rolnicze w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminów: plon, zbiór, areał
 • wymienia główne uprawy w Polsce
 • wskazuje na mapie główne obszary upraw w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminów: chów, pogłowie
 • wymienia główne zwierzęta gospodarskie w Polsce
 • wskazuje na mapie obszary chowu zwierząt gospodarskich
 • dokonuje podziału przemysłu na sekcje
  i działy
 • wymienia funkcje przemysłu
 • wymienia podstawowe cechy gospodarki centralnie sterowanej
  i gospodarki rynkowej
 • wymienia źródła energii
 • wymienia typy elektrowni
 • wskazuje na mapie największe elektrownie w Polsce
 • wymienia główne źródła energii
  w województwach pomorskim i łódzkim
 • wymienia największe porty morskie
  w Polsce i wskazuje je na mapie
 • wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego
 • podaje przyczyny kwaśnych opadów

Uczeń:

 • opisuje warunki przyrodnicze
  i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
  w Polsce
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych strukturę wielkościową gospodarstw rolnych w Polsce
 • przedstawia znaczenie gospodarcze głównych upraw w Polsce
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych strukturę upraw w Polsce
 • wymienia główne rejony warzywnictwa
  i sadownictwa w Polsce
 • przedstawia znaczenie gospodarcze produkcji zwierzęcej w Polsce
 • wymienia czynniki lokalizacji chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu w Polsce
 • omawia cechy polskiego przemysłu
 • wymienia przyczyny zmian w strukturze przemysłu Polski
 • omawia cechy gospodarki Polski przed 1989 rokiem i po nim
 • lokalizuje na mapie Polski elektrownie cieplne, wodne i niekonwencjonalne
 • opisuje wielkość produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 • podaje przyczyny rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej
  w województwach pomorskim i łódzkim
 • opisuje na podstawie danych statystycznych wielkość przeładunków w polskich portach morskich
 • omawia rodzaje zanieczyszczeń i ich źródła

Uczeń:

 • przedstawia rolnictwo jako sektor gospodarki oraz jego rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju
 • charakteryzuje regiony rolnicze
  o najkorzystniejszych warunkach
  do produkcji rolnej w Polsce
 • przedstawia strukturę użytkowania ziemi w Polsce na tle innych krajów Europy
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych strukturę chowu zwierząt gospodarskich w Polsce
 • przedstawia przemysł jako sektor gospodarki i jego rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju
 • opisuje rozmieszczenie przemysłu
  w Polsce
 • omawia strukturę zatrudnienia
  w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej przed 1989 rokiem
 • prezentuje na podstawie danych statystycznych strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle wybranych krajów Europy
 • wyjaśnia wpływ warunków pozaprzyrodniczych na wykorzystanie OZE w województwach pomorskim
  i łódzkim
 • opisuje na podstawie danych statystycznych strukturę przeładunków w polskich portach morskich
 • opisuje strukturę połowów ryb w Polsce
 • charakteryzuje wpływ poszczególnych sektorów gospodarki na stan środowiska
 • wymienia źródła zanieczyszczeń komunalnych

Uczeń:

 • omawia poziom mechanizacji
  i chemizacji rolnictwa w Polsce
 • charakteryzuje czynniki wpływające
  na rozmieszczenie upraw w Polsce
 • porównuje produkcję roślinną w Polsce na tle produkcji w innych krajach Europy
 • porównuje produkcję zwierzęcą
  w Polsce na tle produkcji w innych krajach Europy
 • omawia rozwój przemysłu w Polsce
  po II wojnie światowej
 • analizuje przyczyny i skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu
 • opisuje zmiany, które zaszły
  w strukturze produkcji po 1989 roku
  w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej
 • omawia na podstawie dostępnych źródeł zmiany zachodzące współcześnie w polskiej energetyce
 • wymienia korzyści płynące
  z wykorzystania źródeł odnawialnych
  do produkcji energii
 • analizuje dane statystyczne dotyczące liczby farm wiatrowych w Łódzkiem
  i Pomorskiem
 • określa na podstawie dostępnych źródeł uwarunkowania rozwoju gospodarki morskiej w Polsce
 • omawia rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce
 • analizuje na podstawie danych statystycznych stopień zanieczyszczenia wód śródlądowych
 • omawia skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego

Uczeń:

 • przedstawia korzyści dla polskiego rolnictwa wynikające z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej
 • dokonuje na podstawie danych statystycznych analizy zmian pogłowia wybranych zwierząt gospodarskich
  w Polsce po 2000 roku i wyjaśnia ich przyczyny
 • wykazuje na podstawie dostępnych źródeł wpływ przemian politycznych
  i gospodarczych w Polsce po 1998 roku na zmiany struktury zatrudnienia
  w wybranych regionach kraju
 • analizuje na wybranych przykładach warunki przyrodnicze
  i pozaprzyrodnicze sprzyjające produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  i nieodnawialnych lub ograniczające tę produkcję oraz określa ich wpływ
  na rozwój energetyki
 • przedstawia perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce
 • ustala na podstawie dostępnych źródeł, w których regionach w Polsce występuje największe zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

4. Usługi w Polsce

Uczeń:

 • podaje przykłady różnych rodzajów usług w Polsce
 • wyjaśnia znaczenie terminu komunikacja
 • wyróżnia rodzaje transportu w Polsce
 • wskazuje na mapie Polski porty morskie oraz lotnicze
 • wyróżnia rodzaje łączności
 • wyjaśnia znaczenie terminów: centra logistyczne, spedycja
 • wyjaśnia znaczenie terminów: eksport, import, bilans handlu zagranicznego
 • wymienia państwa będące głównymi partnerami handlowymi Polski
 • wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna
 • wymienia regiony turystyczne Polski
  i wskazuje je na mapie
 • wymienia główne atrakcje turystyczne wybrzeża Bałtyku i Małopolski
 • Uczeń:
 • omawia zróżnicowanie usług w Polsce
 • omawia rodzaje transportu lądowego
  w Polsce
 • omawia na podstawie map tematycznych gęstość dróg kołowych
  w Polsce
 • omawia na podstawie mapy tematycznej gęstość sieci kolejowej
  w Polsce
 • omawia na podstawie danych statystycznych stan morskiej floty transportowej w Polsce
 • omawia na podstawie mapy sieć autostrad i dróg ekspresowych
 • wymienia towary, które dominują
  w polskim handlu zagranicznym
 • wymienia rodzaje usług, które rozwijają się dzięki wzrostowi ruchu turystycznego
 • omawia czynniki rozwoju turystyki
 • wymienia polskie obiekty znajdujące się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO i wskazuje je na mapie

Uczeń:

 • przedstawia usługi jako sektor gospodarki oraz ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju
 • charakteryzuje udział poszczególnych rodzajów transportu w przewozach pasażerów i ładunków
 • omawia ruch pasażerski w portach lotniczych Polski
 • podaje przyczyny nierównomiernego dostępu do środków łączności
  na terenie Polski
 • wymienia główne inwestycje przemysłowe we Wrocławiu i w jego okolicach
 • wskazuje na mapie tematycznej przykłady miejsc, w których przebieg autostrad i dróg ekspresowych sprzyja powstawaniu centrów logistycznych
 • przedstawia przyczyny niskiego salda bilansu handlu zagranicznego w Polsce
 • charakteryzuje polskie obiekty znajdujące się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO
 • charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski
 • wskazuje na mapie położenie głównych atrakcji wybrzeża Bałtyku i Małopolski

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania sieci transportowej w Polsce
 • określa znaczenie transportu w rozwoju gospodarczym Polski
 • prezentuje na podstawie dostępnych źródeł problemy polskiego transportu wodnego i lotniczego
 • określa znaczenie łączności w rozwoju gospodarczym Polski
 • omawia rolę transportu morskiego
  w rozwoju innych działów gospodarki
 • ocenia znaczenie handlu zagranicznego dla polskiej gospodarki
 • analizuje na podstawie dostępnych źródeł wpływy z turystyki w Polsce
  i w wybranych krajach Europy
 • ocenia na podstawie dostępnych źródeł atrakcyjność turystyczną wybranego regionu Polski
 • analizuje dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego nad Morzem Bałtyckim i w Krakowie
 • określa wpływ walorów przyrodniczych wybrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tych obszarach

Uczeń:

 • identyfikuje związki między przebiegiem autostrad a lokalizacją przedsiębiorstw przemysłowych oraz centrów logistycznych i handlowych
  na wybranym obszarze kraju
 • identyfikuje związki między transportem morskim a lokalizacją inwestycji przemysłowych i usługowych
  na przykładzie Trójmiasta
 • podaje przykłady sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej
 • ocenia na podstawie dostępnych źródeł poziom rozwoju turystyki zagranicznej
  w Polsce na tle innych krajów Europy
 • omawia na podstawie dostępnych źródeł zmiany, które zaszły
  w geograficznych kierunkach wymiany międzynarodowej Polski

 

 

5. Mój region i moja mała ojczyzna

Uczeń:

 • wyjaśnia znaczenie terminu region
 • wskazuje położenie swojego regionu
  na mapie ogólnogeograficznej Polski
 • wymienia i wskazuje na mapie ogólnogeograficznej sąsiednie regiony
 • wymienia najważniejsze walory przyrodnicze regionu
 • wyjaśnia znaczenie terminu mała ojczyzna
 • wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Polski, na mapie topograficznej lub
  na planie miasta obszar małej ojczyzny
 • przedstawia źródła informacji o małej ojczyźnie
 • wymienia walory środowiska geograficznego małej ojczyzny

 

Uczeń:

 • charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy na podstawie map tematycznych
 • rozpoznaje skały występujące
  w regionie miejsca zamieszkania
 • wyróżnia najważniejsze cechy gospodarki regionu na podstawie danych statystycznych i map tematycznych
 • określa obszar utożsamiany z własną małą ojczyzną jako symboliczną przestrzenią w wymiarze lokalnym
 • rozpoznaje w terenie obiekty charakterystyczne dla małej ojczyzny
  i decydujące o jej atrakcyjności

 

Uczeń:

 • wyjaśnia uwarunkowania zróżnicowania środowiska przyrodniczego w swoim regionie
 • analizuje genezę rzeźby terenu swojego regionu
 • prezentuje główne cechy struktury demograficznej ludności regionu
 • prezentuje główne cechy gospodarki regionu
 • opisuje walory środowiska geograficznego małej ojczyzny
 • omawia historię małej ojczyzny
  na podstawie dostępnych źródeł

 

Uczeń:

 • przedstawia w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, wystawy fotograficznej) przyrodnicze
  i kulturowe walory swojego regionu
 • prezentuje na podstawie informacji wyszukanych w różnych źródłach
  i w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, wystawy fotograficznej) atrakcyjność osadniczą oraz gospodarczą małej ojczyzny jako miejsca zamieszkania i rozwoju określonej działalności gospodarczej

 

Uczeń:

 • projektuje na podstawie wyszukanych informacji trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie
 • wykazuje na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych
  w wybranym miejscu własnego regionu zależności między elementami środowiska geograficznego
 • planuje wycieczkę po swojej małej ojczyźnie
 • projektuje na podstawie własnych obserwacji terenowych działania służące zachowaniu walorów środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz poprawie warunków życia lokalnej społeczności
 • podaje przykłady osiągnięć Polaków
  w różnych dziedzinach życia społeczno-
  -gospodarczego na arenie międzynarodowej[1] Szarym kolorem oznaczono dodatkowe wymagania edukacyjne.