DOKUMENTY SZKOLNE
KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA Drukuj

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA – PSP w Dąbrównie

 

1. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i środowiska, postawach wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.
2. Zachowanie ucznia ocenia się w 6 kategoriach opisowych oznaczonymi cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest wybranie spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w jego opinii, w opinii innych nauczycieli, kolegów. Cyfra przy opisie oznacza liczbę przyznanych punktów. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w postanowieniach końcowych.

I. Stosunek do nauki.

2 pkt. Uczeń:
• jest przygotowany do lekcji,
• ma odrobioną pracę domową,
• nie ma uwag dotyczących jego pracy na lekcji.
1 pkt. Dopuszczalne są 3 oceny niedostateczne ze wszystkich przedmiotów w ww. kategoriach.
0 pkt. Uczeń otrzymał więcej niż 3 oceny niedostateczne w ww. kategoriach.

II. Udział w zajęciach nadobowiązkowych.


2 pkt. Uczeń reprezentuje szkołę w konkursach zewnętrznych
1 pkt. Uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych
0 pkt. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych. Nie dba o własny rozwój.

III. Takt i kultura osobista ucznia.


2 pkt. Uczeń jest taktowny, prezentuje kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa jest nacechowana życzliwością w stosunku do otoczenia (nie ma żadnych uwag dotyczących zachowania w kontaktach z innymi kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły). Szanuje swoją i cudzą własność.
1 pkt. Zdarzył się incydent, że uczeń złamał regulamin szkolny w ww. kategoriach.
0 pkt. Uczeń jest nietaktowny. Używa wulgaryzmów. Bywa agresywny. Dopuścił się kradzieży, zastraszenia, przemocy fizycznej.

IV. Wygląd zewnętrzny.


2 pkt. Uczeń dba o swój wygląd zewnętrzny, jest czysty i schludnie ubrany. Zawsze, gdy jest to konieczne posiada strój galowy. Ubiór i fryzura zgodne z regulaminem szkolnym.
1 pkt. Zdarzyło się, że wygląd ucznia budził zastrzeżenia lub był niezgodny z regulaminem szkolnym.
0 pkt. Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie dba o higienę.

V. Sumienność i poczucie odpowiedzialności.


2 pkt. Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień, oddawanie prac długoterminowych, dostarczanie zgody na wyjazd)), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, uczestniczy w akcjach organizowanych przez szkołę (np. Sprzątanie Świata), przestrzega zakazu przynoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń do szkoły.
1 pkt. Zdarzyło się, że uczeń złamał regulamin w ww. kategoriach.
0 pkt. Uczeń nie dotrzymywał ustalonych terminów, nie wykonywał powierzonych mu prac i zadań, nie podejmował dobrowolnych zadań.

VI. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.


2 pkt. Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Dba o zdrowie własne i innych (nie stwierdzono żadnych incydentów związanych z paleniem papierosów lub piciem alkoholu).
1 pkt. Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób.
0 pkt. Uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie dba o zdrowie własne i innych..

Ustalenia końcowe

Liczba punktów na ocenę:

12-11 wzorowe
10-9 bardzo dobre
8-7-6 dobre
5-4 poprawne
3-2 nieodpowiednie
1-0 naganne

Uczeń otrzymuje zachowanie naganne na wyraźny wniosek wychowawcy klasy po uprzednim kontakcie z pedagogiem szkolnym. Ocenę naganną uczeń może otrzymać za wykroczenia (np. pobicie, włamanie, kradzież, zażywanie narkotyków lub środków odurzających, notoryczne wżywanie wulgarnego słownictwa w miejscach publicznych, umyślne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa)
Zachowania, które powodują sankcje dla ucznia w postaci zakazu uczestnictwa w zawodach, wycieczkach, biwakach:
- oszustwo
- pobicie
- kradzież
- wulgarne lekceważące odnoszenie się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły
- niszczenie mienia
- stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa
- wagary

O wprowadzeniu sankcji zostaną powiadomieni rodzice.
Wychowawca klasy i nauczyciele są zobligowani do zapisywania uwag w dzienniku klasowym.


WZOROWA KULTURA OSOBISTA:


Uczeń:
- używa zwrotów grzecznościowych w relacjach z rówieśnikami i innymi osobami;
- zawsze nosi strój zgodny z regulaminem szkolnym;
- bez komentarzy reaguje na polecenia i prośby pracowników szkoły;
- właściwie reaguje na łamanie przez innych regulaminu szkoły;
- w sytuacjach trudnych wychodzi z inicjatywą pomocy innym;
- wzorowo zachowuje się także poza terenem szkoły;
- kulturalnie spożywa posiłki.

WYGLĄD I STRÓJ UCZNIA ZGODNY Z REGULAMINEM SZKOŁY

- odpowiednia fryzura – zakaz farbowania włosów, robienia pasemek, zakaz robienie fryzury „na jeża", „irokeza", itp.;
- zakaz malowania oczu, paznokci;
- zakaz noszenia długich kolczyków, klipsów, naszyjników, pierścionków, bransoletek;
- zakaz noszenia bluzek na ramiączkach, z dużym dekoltem, z odkrytym pępkiem;
- zakaz noszenia ubrań z obraźliwymi tekstami, rysunkami, symbolami uznanymi za niewłaściwe;
- na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia czapek i kapturów.

STRÓJ GALOWY stanowi:


• biała bluzka lub koszula;
ciemne – granatowe, brązowe lub czarne spodnie lub spódnica o odpowiedniej długości / ewentualnie sukienki we wskazanych kolorach ( wykluczony strój typu dresy czy

 
STATUT SZKOŁY Drukuj

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE
(tekst ujednolicony po nowelizacji- uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/14/15 z dnia 27 sierpnia 2014r.

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 Rozdział 2. Cele i zadania szkoły

Rozdział 3. Zasady i formy współdziałania z rodzicami

 Rozdział 4. Zasady systemu oceniania

 Rozdział 5. Organy szkoły

 Rozdział 6. Dyrektor szkoły

 Rozdział 7. Rada pedagogiczna

 Rozdział 8. Samorząd uczniowski

 Rozdział 9. Rada rodziców

 Rozdział 10. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 Rozdział 11. Organizacja pracy szkoły

 Rozdział 12. Organizacja nauczania zajęć rewalidacyjnych

 Rozdział 13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

 Rozdział 14. Nauczyciele i pracownicy szkoły

 Rozdział 15. Uczniowie szkoły

 Rozdział 16. Prawa i obowiązki ucznia

 Rozdział 17. Nagradzanie i karanie uczniów

 Rozdział 18. Postanowienia końcowe

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie zwana dalej „szkołą" ma nadane imię Jarosława Iwaszkiewicza.

2. Szkoła jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą".

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Dąbrównie. Uchwala jej obwód. Do obwodu szkoły
należą następujące miejscowości: Dąbrówno, Jabłonowo, Jakubowo, Kalbornia, Leszcz, Lewałd Wielki, Okrągłe, Wądzyn, Samin, Saminek, Ostrowite, Dąbrowa, Gardyny, Łogdowo, Osiekowo, Brzeźno Mazurskie. (Uchwała Nr VI/59/11 Rady Gminy Dąbrówno z dn. 5 maja 2011r.)

5. Siedziba szkoły mieści się w Dąbrównie przy ul. Ostródzkiej 12, oddział przedszkolny w budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrównie przy ul. Powstańców 2.

6. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

7. Szkole podlega oddział przedszkolny dla dzieci 5- i 6-letnich, w którym realizowane jest obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 2. 1. Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza 14-120 Dąbrówno, tel. 896474439 NIP: 741-19-69-002, REGON 000675979". Szkoła używa nazwy „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie".

§ 3. 1. Na terenie szkoły działa związek zawodowy: Zarząd Oddziału ZNP w Dąbrównie.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,
stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 5. 1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

1) umożliwia naukę religii/etyki uczniom;
a) rodzic/ opiekun ucznia niepełnoletniego wyraża w formie pisemnego oświadczenia chęć uczestniczenia
w lekcjach religii/ etyki; nie musi go ponawiać w kolejnym roku szkolnym, może jednak je zmienić,
b) udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny,
c) uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć- religii i etyki,
d) w przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji, tj. religii i etyki, na świadectwie
i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia;

2) podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
3) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspomagania ich rozwoju oraz efektywności
uczenia się poprzez:
a) wyrównywanie i korygowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności,
b) eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;

4) pomoc rodzicom w przygotowaniu wniosku o badanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej;
5) prowadzi :
a) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I-VI (w miarę możliwości finansowych organu
prowadzącego),
c) nauczanie indywidualne dla dzieci chorych oraz stale lub okresowo niezdolnych do nauki
w warunkach szkolnych,
d) zajęcia świetlicowe,
e) lekcje biblioteczne,
f) zajęcia rewalidacyjne;

6) uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia:
a) udział w różnorakich konkursach: szkolnych i pozaszkolnych,
b) udział w zajęciach pozaszkolnych,
c) wypełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
d) przyspieszenie promocji,
e) korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki,
f) wcześniejsze wypełnianie obowiązku szkolnego;
7) w miarę możliwości wspiera materialnie dzieci z rodzin najuboższych;
8) rozwija zainteresowania uczniów poprzez: zajęcia pozalekcyjne:
a) koła zainteresowań ,
b) organizacje: SKO, SKS, UKS „Start", LOP ,
c) „Mały" i „Duży" Samorząd Uczniowski,
d) zespoły artystyczne,
e) redagowanie szkolnej gazetki,
f) tworzenie aktywu bibliotecznego,
g) prowadzenie sklepiku uczniowskiego „Grosik",
h) uczestniczenie w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli szkoły lub innej placówki;
9) realizuje indywidualne programy nauczania ; umożliwia zakończenie szkoły w skróconym czasie;
10) organizuje opiekę nad uczniem niepełnosprawnym;
11) w przypadku ucznia niepełnosprawnego wskazuje (za zgodą rodzica) umieszczenie go w klasie integracyjnej, jeżeli taka istnieje na danym poziomie.

2. W szkole obowiązują programy nauczania obejmujące treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
1) program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

a) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej,
b) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
c) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość;
2) program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany
do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne
i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;
3) program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
4) nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy
z innymi nauczycielami; lub opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami;
5) program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
6) program nauczania zawiera:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji
pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie
realizowany,
d) opis założonych osiągnięć ucznia,
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

7) wniosek, o którym mowa w pkt 5 dla programów, jakie będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;
8) dyrektor szkoły dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego
w szkole;
9) opinia, o której mowa w pkt 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;
10) opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;
11) program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zapisany program w zestawie;
12) dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są
na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku;
13) dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej;
14) indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem
o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjnych dopuszcza dyrektor szkoły.

3. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego, materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika i materiałów, o których mowa.

4. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.

5. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.

6. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

7. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej
w odrębnych przepisach.

8. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.

9. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany
w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

10. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www szkoły oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

11. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

§ 6. 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych,
z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych
i pozalekcyjnych - poza terenem szkoły, np. w trakcie trwania wycieczek lub biwaków organizowanych przez szkołę - opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel organizujący te zajęcia; szczegółowo określają to bieżące rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych;
2) na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, w czasie trwania przerw lekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni wg ustalonego harmonogramu dyżurów /dyżuruje 5 nauczycieli: boisko
(1 nauczyciel), suterena i przy sali gimnastycznej (1 nauczyciel), parter (1 nauczyciel) I piętro (1 nauczyciel), „skrzydło szkoły" (1 nauczyciel). Nauczyciel dyżurny rozpoczyna dyżur o godzinie 7:30 i kończy po ostatniej przerwie swych zajęć lub według ustalonej siatki dyżurów; plan dyżurów umieszczony jest przy tygodniowym planie lekcyjnym, w widocznym miejscu w szkole i na stronie internetowej szkoły;
3) uczniowie oddziałów przedszkolnych nie mają przerw, są pod stałą opieką wychowawcy;
a) dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą;
4) zapewnia się ciągłość pracy wychowawczej - jeden wychowawca w kl. I-III oraz jeden w kl.IV-VI;
5) dyrektor szkoły może, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 2/3 stanu uczniów lub 2/3 stanu rodziców danej klasy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i - o ile jest to możliwe ze względów organizacyjnych szkoły - zmienić wychowawcę danej klasy lub nauczyciela danego przedmiotu;
6) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
a) uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole,
b) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna opieka,
w tym stała lub doraźna pomoc materialna.

2. Opiekę zdrowotną uczniom szkoły zapewnia Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia „Eskulap"
w Dąbrównie.

3. Uczniom, którzy mają trudną sytuację materialną, szkoła może udzielić pomocy w formie zapewnienia
bezpłatnych posiłków lub częściowego zwolnienia z odpłatności. Fundusze na ten cel sprawuje
GOPS w Dąbrównie. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej uczniom składają rodzice. Ostateczną decyzję
o przyznaniu pomocy podejmuje zespół wychowawczy szkoły, który jest powoływany przez dyrektora szkoły
(w jego skład wchodzi 3 członków rady pedagogicznej lub kierownik GOPS).

Rozdział 3
Zasady i formy współdziałania z rodzicami

§ 7. 1. W celu współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki:

1) dyrektor Szkoły do 30 września każdego roku ustala harmonogram ogólnych spotkań z rodzicami;
2) wychowawcy klas organizują raz w miesiącu (jeżeli zachodzi potrzeba - częściej) dyżur dla rodziców (opiekunów) uczniów poświęcony przekazaniu informacji o zachowaniu, postępach w nauce, a także przyczynach trudności w nauce ich dzieci;
3) rodzice (opiekunowie )- tzw. „rady klasowe rodziców i oddziałowy" współorganizują życie klasy poprzez imprezy klasowe, szkolne, określone formy zajęć pozalekcyjnych, wycieczki itp.;
4) szkoła jest zobowiązana na miesiąc przed klasyfikacją roczną (półroczną) poinformować rodziców
o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej, a na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych (śródokresowych, półrocznych);
5) szkoła informuje rodziców o sposobie nauczania i zakresie treści przedmiotu „wychowanie do życia
w rodzinie".

Rozdział 4
Zasady systemu oceniania

§ 8. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z obowiązującej podstawy programowej oraz programów nauczania uwzględniających tę podstawę, ujętych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania w danym roku szkolnym.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych);
2) bieżące ocenianie, klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

3. Szczegółowe zasady systemu oceniania wewnątrzszkolnego, o których mowa w ust. 1 i 2, określają
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, z uwzględnieniem aktualnych przepisów w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych, w szczególności podkreślając:
1) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczniu się;
2) uczeń z wadą słuchu może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego;
3) decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego podejmuje dyrektor szkoły
na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów) ucznia oraz pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
4) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

4. Stopnie roczne oraz ocena opisowa wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych pracy ucznia
na lekcjach, jego zaangażowania i wkładu pracy. Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze pod uwagę zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ogólną sytuację rodzinno – wychowawczą. Ponadto nauczyciele kl. IV-VI diagnozują w miesiącach: listopad, kwiecień oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania
na półrocze i koniec roku szkolnego (tzw. ocena śródokresowa), informując o nich ucznia i jego rodzica (opiekuna).

5. Cele oceniania w szkole:
1) sprawdzanie poziomu umiejętności i wiadomości uczniów względem wymagań programowych (ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania);
2) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez wszystkich nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej
w Dąbrównie;
3) monitorowanie postępów uczniów; określanie potrzeb uczniów;
4) motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się, do efektywnej
i systematycznej pracy, do postępów w nauce i zachowaniu;
5) planowanie procesu nauczania, udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
6) porównywanie osiągnięć uczniów ze standardami edukacyjnymi i egzaminacyjnymi oraz dostarczanie informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach uczniów;
7) umożliwianie ewaluacji pracy nauczyciela;
8) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach (lub trudnościach) w nauce, zachowaniu ich dzieci;
9) oparcie edukacji o podstawy programowe i realizowane plany wynikowe (plany pracy);
10) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.

6. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów (szczebli nauczania) oraz zasady ich dostosowywania w stosunku do uczniów o specyficznych trudnościach:
1) nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów)
o wymaganiach edukacyjnych (oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć) niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
3) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
4) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
5) w ocenianiu każdy nauczyciel uwzględnia różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami; ocenia i stosuje odpowiednie narzędzia, które powinny zachęcić ucznia do zaprezentowania kreatywności i oryginalności; uczeń zawsze powinien otrzymać od nauczyciela informację zwrotną na temat swojej pracy, dowiedzieć się, co jest jego mocną stroną, a co wymaga powtórzenia, uzupełnienia i usprawnienia;
6) ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania poszczególnych przedmiotów i szczebla kształcenia, ujętych w planach wynikowych danej klasy, przedmiotu lub etapu edukacyjnego.

7. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (formy, metody, częstotliwość):
1) wystawione w każdym okresie oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć wiadomości i umiejętności, uwzględnionych w podstawie programowej danego etapu edukacyjnego;
2) oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających ich obiektywność.
3) ocena stanowi formę werbalną oraz skalę stopnia szkolnego;
4) działanie ucznia, takie jak: odpowiedź ustna, praca domowa, zadanie praktyczne, forma pracy na lekcji, aktywność, test, sprawdzian, praca klasowa, wypracowanie, niektóre sprawdziany próbne w klasie VI – powinno być ocenione;
5) nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku trzech- czterech prac klasowych literackich oraz co najmniej dwóch sprawdzianów językowych i 2-4 dyktand w ciągu roku szkolnego;
6) uczeń z każdego przedmiotu w ciągu roku powinien mieć co najmniej dwie oceny za odpowiedź ustną;
7) nauczyciel języka obcego winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzanie osiągnięć uczniów
w zakresie poszczególnych umiejętności: rozumienia tekstu czytanego, słyszanego; sprawności językowo-gramatycznej; wypowiedzi na zadany temat;
8) prace pisemne z historii nie mogą mieć wyłącznie formy testowej. Dotyczyć mogą form wypowiedzi pisemnej ujętych w podstawie programowej (np. opowiadanie, list);
9) na tydzień przed klasyfikacją należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych;
10) w ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, w ciągu jednego dnia – nie więcej niż jedną;
11) sprawdzian obejmuje szerszy zakres materiału nauczania (ponad 3 jednostki lekcyjne, tzw. „tematy"), winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
12) nauczyciel ma prawo do niepodawania terminów sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji itp.;
13) nauczyciel zamiast „odpytywania" ucznia z ostatnich lekcji (trzech) może przeprowadzić w klasie tzw. „kartkówkę" dla wszystkich lub grupy uczniów bez uprzedniego zapowiadania tej formy sprawdzania;
14) dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać
w okresie do dwóch tygodni od daty pisania pracy;
15) każdy nauczyciel może pracę oceniać kryterialnie wg przedmiotowych systemów oceniania obowiązujących w szkole; uczeń wcześniej musi znać zasady takiego oceniania; przy testach ogólnopolskich nauczyciel może zastosować kryteria obowiązujące w tym teście (tj. ogólnopolskie);
16) uczeń winien zwrócić nauczycielowi poprawioną przez siebie pracę, sprawdzian, kartkówkę,
w wyznaczonym terminie, podpisanym przez rodzica (opiekuna) lub przechowywać w imiennej teczce w klasie przez rok szkolny;
17) każda niepoprawiona praca przez ucznia traktowana jest jako „brak pracy domowej" uwzględniana
w przedmiotowym systemie oceniania;
18) prace uczniów przechowywane są przez nauczyciela i ucznia w klasie przez okres jednego roku szkolnego;
19) nauczyciel może stosować inne kryteria oceniania niż przyjęte w szkole jedynie w testach, sprawdzianach standaryzowanych, ogólnopolskich lub w określonych programach edukacyjnych w celu porównania wyników uczniów szkoły na tle szerszej społeczności, np. w regionie, kraju.
8. Zasady klasyfikowania półrocznego i rocznego. Promocja Uczniów:
1) rok szkolny w kl. I-III dzieli się na dwa okresy (I i II półrocze); w kl. IV-VI na dwa okresy i dwa śródokresy; klasyfikację po I półroczu ustala się na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych; śródokresy przypadają
w miesiącach: listopad, kwiecień i stanowią diagnozę oceny śródrocznej i rocznej;
2) wychowawcy klas I-III oraz nauczyciel języka angielskiego dokonują wspólnej śródrocznej i rocznej oceny opisowej ucznia. Jedynie z religii wystawia się ocenę w skali stopnia. Jednak nauczyciel na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) ucznia wydaje dodatkową ocenę opisową;
3) w opisowej ocenie uwzględnia się postępy w rozwoju emocjonalnym, społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia; podmiotowo traktuje się dziecko, ocenę możemy kierować bezpośrednio do ucznia;
4) dopuszcza się wstawianie przy ocenach śródrocznych (za I półrocze) znaków „+", „-", które są informacją
dla ucznia i rodzica ( opiekuna): „bardzo dobrze (+)" lub „należy dopracować (-)";
5) klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym i rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według obowiązującej skali – śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Oceny śródroczne i śródokresowe zapisuje się tylko w dzienniku lekcyjnym, a w arkuszu ocen- jedynie oceny klasyfikacji rocznej/ końcowej;
6) klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym (półrocznym) lub rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania - ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w formie pisemnej;
7) przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania na miesiąc przed zakończeniem okresu, roku szkolnego;
8) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania;
9) w oddziałach integracyjnych śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (wiodący), po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne (wspomagającego);
10) przy wystawianiu ocen śródrocznych i zapisywaniu ich w dzienniku lekcyjnym można stosować skróty: cel. (celujący), bdb. (bardzo dobry), db. (dobry), dst. (dostateczny), dop. (dopuszczający), ndst. (niedostateczny).; zachowanie: wz. (wzorowe), bdb. (bardzo dobre), db. (dobre), popr. (poprawne), ndp.(nieodpowiednie), ng. (naganne). Ocen śródokresowych nie przenosi się do arkusza ocen;
11) ocenę śródokresową zaznacza się jedynie w dzienniku lekcyjnym zajęć edukacyjnych w rubryce: „ocena śródokresowa";
12) oceny roczne w dokumentacji szkolnej zapisuje się całymi nazwami, bez użycia skrótów, z czytelnym podpisem wychowawcy;
13) na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale analizuje się również przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci
i młodzieży;
14) jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudni naukę
w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków;
15) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
16) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
17) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia:
a) przypadki wyjątkowe dotyczyć mogą: niedojrzałości psychofizycznej ucznia, która uniemożliwia spełnienie wymagań edukacyjnych; nieopanowanie umiejętności pisania i czytania określone w podstawie programowej; brak umiejętności samoobsługowych ucznia; częsta chorowitość ucznia; trudności adaptacyjne w szkole; lub o podobnym charakterze;
18) począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem prawa do egzaminu poprawkowego w kl.IV-V;
19) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 , bez ocen dostatecznych (co najmniej dobre) oraz przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem;
20) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami);
21) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną/końcową ocenę klasyfikacyjną;
22) o ocenach niedostatecznych ucznia na półrocze i koniec roku szkolnego wychowawca pisemnie informuje rodzica (opiekuna) na miesiąc przed zakończeniem okresu, roku. Pismo musi posiadać pieczątkę szkoły oraz podpis wychowawcy;
23) rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji. Nauczyciel nie może zmienić, poprawić oceny po posiedzeniu klasyfikacyjnym– jedynie w drodze egzaminu sprawdzającego (lub w zależności od sytuacji ucznia; na wniosek ucznia (lub rodzica) - klasyfikacyjnego, na wniosek ucznia, rodzica lub wychowawcy- poprawkowego);
24) uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane roczne oceny są wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu
w klasie szóstej;
25) uchylony.

9. Skala ocen bieżących, klasyfikacyjnych: śródrocznych i rocznych:
1) nauczyciel w ciągu jednego okresu winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowana z danego przedmiotu pomnożona przez 2;
2) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów);
3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę;
4) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom);
5) informacje do sporządzenia ocen opisowych w kl. I-III zbierane są na bieżąco na podstawie poziomu osiągnięć uczniów wg ustalonych kryteriów; poziomy osiągnięć wyrażone są cyframi:
a) 6- wiedza i umiejętności ucznia nie wykraczają poza podstawę programową I etapu edukacyjnego (tj. rozłożoną w poszczególnych klasach I-III przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego i ujętych w planach wynikowych lub planach pracy) i są objęte wybranym programem nauczania w klasie I-III, zapisane w rubryce „wymagania ponadpodstawowe"; uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne; potrafi zdobytą wiedzę zastosować w nowej sytuacji,
b) 5- uczeń ma w pełni opanowane wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej I etapu edukacyjnego; uczeń poprawnie wykorzystuje wiadomości, samodzielnie wykonuje zadania teoretyczne
i praktyczne,
c) 4- wiedza i umiejętności częściowo opanowane w zakresie ponadpodstawowym; uczeń rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
d) 3- uczeń ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach ponadpodstawowych, podstawowe- w pełni opanowane; rozwiązuje proste zadania, niekiedy korzysta z pomocy nauczyciela,
e) 2- uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej I etapu edukacyjnego; nie jest jednak w stanie samodzielnie rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu trudności; wymaga ciągłej pomocy nauczyciela,
f) 1 - uczeń nie jest w stanie opanować podstawowych umiejętności w danym cyklu kształcenia, nie rozwiązuje łatwych zadań - nawet pod kierunkiem nauczyciela;
6) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6,
b) stopień bardzo dobry – 5,
c) stopień dobry – 4,
d) stopień dostateczny – 3,
e) stopień dopuszczający – 2,
f) stopień niedostateczny – 1;
7) dopuszcza się wstawianie przy ocenach bieżących i śródrocznych znaków „+", „-", które są informacją dla ucznia: „bardzo dobrze (+)" lub „należy dopracować (-)".

10. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie:
1) uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę; ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej:
a) niedostateczny:
aa) nieopanowanie wymagań koniecznych; niespełnienie wymagań na ocenę dopuszczającą,
b) dopuszczający:
ba) niepełna znajomość podstawowego materiału programowego,
bb) wiadomości luźno powiązane,
bc) rozumienie podstawowych pojęć, wyjaśnienie z pomocą nauczyciela zjawisk często
występujących w życiu codziennym,
bd) stosowanie typowych, często powtarzanych wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
o niewielkim stopniu trudności,
be) liczne błędy językowe i stylistyczne,
c) dostateczny:
ca) opanowanie wiadomości i umiejętności w podstawowym zakresie ujętych w programie, w tym
umiejętności logicznego ich łączenia,
cb) poprawne rozumienie podstawowych pojęć oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk,
cc) stosowanie przy pomocy nauczyciela wiadomości i umiejętności teoretycznych i praktycznych
w sytuacjach typowych, często powtarzających się,
cd) nieliczne błędy językowe i stylistyczne,
ce) język zbliżony do potocznego,
cf) mała spójność wypowiedzi,
d) dobry:
da) wystarczające opanowanie materiału programowego, umiejętność łączenie wiedzy z różnych
dyscyplin w spójną całość,
db) poprawne rozumienie pojęć i związków oraz wyjaśnianie zjawisk,
dc) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych, rozwiązywanie
problemowe w sposób przekazany przez nauczyciela,
dd) poprawność językowa, drobne błędy stylistyczne,
de) znajomość terminologii z danej dziedziny wiedzy,
e) bardzo dobry:
ea) pełne opanowanie materiału objętego programem nauczania w danej klasie, umiejętność łączenia
wiedzy z różnych dyscyplin w spójną całość,
eb) poprawne rozumienie pojęć i związków oraz samodzielne rozwiązywanie problemów
i wyjaśnianie zjawisk,
ec) umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce w nowych sytuacjach, samodzielne
korzystanie z różnych źródeł informacji,
ed) stosowanie poprawnego języka i stylu, posługiwanie się terminologią charakterystyczną dla
poszczególnych dziedzin wiedzy; wypowiedzi spójne i precyzyjne,
ee) stosowanie terminów naukowych z danej dziedziny wiedzy,
f) celujący:
fa) pełne opanowanie materiału objętego programem nauczania w danej klasie, umiejętność łączenia
wiedzy z różnych dyscyplin w spójną całość,
fb) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy rozumienie pojęć i związków oraz samodzielne i nietypowe
rozwiązywanie problemów i wyjaśnianie zjawisk,
fc) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami w teorii i praktyce w sytuacjach
nietypowych, proponowanie własnych i oryginalnych rozwiązań,
fd) stosowanie poprawnego języka i stylu, swoboda wypowiedzi w mowie i piśmie, wysoki stopień
precyzji wypowiedzi,
fe) stosowanie terminów naukowych z danej dziedziny wiedzy,
2) wymagania podstawowe (konieczne i podstawowe) i ponadpodstawowe (rozszerzające, dopełniające
i wykraczające) każdy nauczyciel wykazuje w dwóch kolumnach planu pracy (wynikowym) dla danej klasy
i przedmiotu;
3) ustala się normy procentowe na stopień szkolny:
a) celujący 100–98%,
b) bardzo dobry 97–87%,
c) dobry 86–70%,
d) dostateczny 69–50%,
e) dopuszczający 49–31%,
f) niedostateczny 30-0%.

11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
1) wszystkie formy wypowiedzi pisemnej i ustnej z języka polskiego są oceniane kryterialnie. Kryteria są dostosowywane do umiejętności i możliwości uczniów, którzy zostali zbadani w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej i posiadają opinię lub orzeczenie;
2) wszyscy nauczyciele poprawiają błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne w pisemnych pracach uczniów, ale jedynie z języka polskiego rodzaj błędu może wpłynąć na ocenę szkolną;
3) nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej wraz z nauczycielem wiodącym dostosowują wymagania podstawowe i ponadpodstawowe do możliwości uczniów niepełnosprawnych i zgodnie z nimi oceniają postępy uczniów według tych samych norm procentowych.

12. Zasady oceniania zachowania:
1) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, ponadto warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) w klasach I-III ocena śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi;
3) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;
4) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a)wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g)okazywanie szacunku innym osobom;
5) śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne;
6) wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może mieć charakter punktowy, dokumentowane w dodatkowym zeszycie wychowawcy na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Ustalone dla ucznia oceny roczne /półroczne/ śródokresowe wpisuje do dziennika lekcyjnego nauczyciel uczący przedmiotu.

13. Ocenę zachowania ucznia ostatecznie ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły oraz zespołu klasowego uczniów.

14.Przy wystawianiu ocen z zachowania należy wziąć pod uwagę kryteria:
1) uczeń otrzymuje wzorową ocenę z zachowania, jeżeli:
a) wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą, dba o kulturę i piękno ojczystego języka,
b) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
c) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków,
d) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje,
e) szanuje mienie szkolne, kolegów i własne,
f) jest dobrym kolegą, chętnie pomaga innym oraz opiekuje się młodszymi kolegami,
g) okazuje szacunek innym osobom na terenie szkolmy i poza nią,
h) jest wrażliwy na problemy innych ludzi, dba o ich i swoje bezpieczeństwo,
i) ma rozległe zainteresowania, które samodzielnie rozwija (i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych),
j) cechuje go samodyscyplina;
2) uczeń otrzymuje bardzo dobrą ocenę z zachowania, jeżeli:
a) dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
b) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
c) dba o dobre imię szkoły, zachowując się odpowiednio w szkole i poza nią,
d) odznacza się wysoką kulturą osobistą, dba o estetykę i poprawność języka oraz okazuje szacunek innym osobom,
e) jest koleżeński, uczynny, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
f) samodzielnie rozwija swe zainteresowania;
3) uczeń otrzymuje dobrą ocenę z zachowania, jeżeli:
a) stara się dobrze wywiązywać z nałożonych na niego obowiązków,
b) nie sprawia kłopotów wychowawczych,
c) bierze udział w pracach na rzecz szkoły,
d) bierze aktywny udział w lekcjach i życiu klasy,
e) jest koleżeński, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
f) okazuje szacunek innym osobom,
g) w szkole i poza nią zachowuje się kulturalnie, dba o kulturę języka ojczystego;
4) uczeń otrzymuje poprawną ocenę z zachowania, jeżeli:
a) na miarę swoich możliwości wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
b) nie sprawia większych kłopotów wychowawczych,
c) na terenie szkoły stara się zachowywać kulturalnie,
d) okazuje szacunek pracownikom szkoły, wykonując wydawane przez nich polecenia,
e) nie naraża zdrowia innych uczniów przez nieodpowiednie, lekkomyślne zachowanie,
f) stara się brać udział w pracach na rzecz szkoły;
5) uczeń otrzymuje nieodpowiednią ocenę z zachowania, jeżeli:
a) nie wypełnia podstawowych obowiązków uczniowskich, w tym niesystematycznie uczęszcza
na zajęcia,
b) wykazuje lekceważący stosunek do nauki i nauczycieli,
c) nie okazuje szacunku pozostałym pracownikom szkoły, zachowując się wobec niech arogancko,
d) zachowuje się agresywnie w stosunku do pozostałych uczniów szkoły, narażając ich
na niebezpieczeństwo,
e) jest niekoleżeński,
f) daje zły przykład pozostałym uczniom,
g) używa nieodpowiedniego, wulgarnego słownictwa,
h) niszczy mienie szkolne i społeczne;
6) uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania, jeżeli:
a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, wagaruje,
b) jest wulgarny i arogancki w stosunku do innych osób,
c) przez swoje nieodpowiednie zachowanie naraża imię szkoły,
d) bez skrupułów i zahamowań niszczy mienie szkolne i społeczne,
e) oszukuje, kradnie, zastrasza innych; namawia bądź zmusza innych uczniów do nieodpowiedniego
zachowania, naraża ich zdrowie i życie na niebezpieczeństwo,
f) mimo stałych upomnień od pracowników szkoły nie poprawia swojego postępowania.

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem pkt 16.
16. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
17. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
18. Przy wystawianiu oceny z zachowania uwzględnia się szczegółowe kryteria wg 6 wyznaczników punktowanych od 0 do 2 pkt. Zebraną liczbę punktów określa odpowiednia skala ocen, tj: 12-11-wz., 10-9-bdb., 8-6-db., 5-4-popr., 3-2-nieodp., 1-0-ng.
1) Określa się 6 kryteriów punktowanych z zachowania: I-Stosunek do nauki, II- Udział w zajęciach nadobowiązkowych, III- Takt i kultura osobista, IV- Wygląd zewnętrzny, V- Sumienność i poczucie odpowiedzialności, VI- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

18. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
2) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
3) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje indywidualny program lub tok nauki; oraz spełniający obowiązek szkolny poza szkołą;
4) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą -nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego; nie ustala się mu oceny zachowania;
5) egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną; jedynie z plastyki, muzyki, zajęć technicznych , zajęć komputerowych i wychowania fizycznego przyjmuje formę zadań praktycznych;
6) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
7) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły; w jej skład wchodzą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;
8) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia;
9) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
10) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki oraz uzyskane oceny; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację na temat jego ustnych odpowiedzi; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
11) uzyskana ocena w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, chyba że została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; uczeń ma wtedy prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego;
12) uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną – nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
19. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego:

1) uczeń ma prawo do odwołania się od wystawionej przez nauczyciela przedmiotu oceny rocznej. Dotyczy to ocen wyższych niż niedostateczne;
2) decyzję o uznaniu zasadności odwołania podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z pisemną umotywowaną prośbą ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga szkolnego i nauczyciela przedmiotu;
3) egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: nauczyciel przedmiotu jako egzaminator (lub na prośbę nauczyciela – inny – pokrewnego przedmiotu), dyrektor (lub wicedyrektor) jako przewodniczący i drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu;
4) przebieg egzaminu sprawdzającego jest analogiczny do egzaminu klasyfikacyjnego wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji;
5) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – przystępuje ponownie.
20. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego:
1) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy;
2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;
4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor (wicedyrektor) szkoły jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;
5) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
6) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkolmy, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego;
7) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę;
8) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
21. Organizacja indywidualnego programu lub toku nauczania:

1) w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, dostosowanie zakresu tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki sprzyjający ukończeniu szkoły w skróconym czasie;
2) zezwolenie, o którym mowa pkt 21.1. może być udzielone po upływie jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach – jednego okresu nauki ucznia w szkole;
3) przez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania;
4) indywidualny program nauki musi uwzględnić obowiązującą podstawę programową z danego przedmiotu w odpowiedniej klasie;
5) indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo-lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania ucznia w zakresie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
6) uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może być klasyfikowany i promowany w ciągu roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas;
7) z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń – niepełnoletni – za zgodą rodziców (opiekunów prawnych); rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia- za zgodą rodziców ucznia;
8) wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia do dyrektora szkoły; wychowawca (nauczyciel uczący) dołącza opinię o uczniu i jego predyspozycjach, potrzebach, możliwościach, zainteresowaniach; opinia powinna także zawierać informację o osiągnięciach ucznia;
9) do wniosku dołącza się projekt programu, który ma realizować uczeń; dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej;
10) zezwolenie na indywidualny tok nauki nie może być krótszym okresem niż jeden rok szkolny.
22. Warunki poprawiania ocen:
1) oceny bieżące wystawia nauczyciel prowadzący dany przedmiot; warunki ich poprawy określa on sam na wniosek ucznia, rodzica lub wychowawcy;
2) nauczyciel przedmiotu może pozwolić na poprawianie oceny z pracy pisemnej, recytacji, opowiadania odtwórczego i twórczego, realizowanego projektu w porozumieniu z uczniem; poprawa odbywa się raz, w wyjątkowych sytuacjach – dwa lub trzy razy; uczeń poprawia oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne; przy czym oceny niedostateczne z prac klasowych ma obowiązek poprawić na zasadach podanych przez nauczyciela przedmiotu;
3) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
4) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; w przypadku rocznej oceny zachowania – ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów – decyduje głos przewodniczącego komisji'
a) w skład pierwszej komisji wchodzą: dyrektor, nauczyciel prowadzący zajęcia, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
b)w skład drugiej komisji wchodzą: dyrektor, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców;
5) ustalone oceny: edukacyjna i zachowania nie mogą być niższe od ustalonych wcześniej.
23. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i tworzenie warunków do uzupełniania braków:

1) w razie wystąpienia trudności w procesie uczenia się ucznia, rodzic kieruje dziecko na badanie psychologiczno-pedagogiczne;
2) nauczyciel stwarza warunki (formy pomocy lub zajęć wyrównawczych) dla ucznia z trudnościami w uczeniu się;
3) proces systematycznej obserwacji ucznia, (karty osiągnięć, szkolne oceny), a także jego samooceny dostarcza podstawowych informacji zarówno o osiągnięciach, jak też niepowodzeniach szkolnych, to z kolei ma wpływ na rodzaj działań nauczycieli, wychowawcy, rodzica, pedagoga szkolnego.
24. Sposoby informowania rodziców o wymaganiach i osiągnięciach ucznia:

1) obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne stopnie, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania i poinformowanie o nich ucznia i jego rodziców na początku roku szkolnego; kopie tych wymagań winny być złożone w dokumentacji szkolnej;
a) zgodnie z kryteriami można założyć teczki klasowe jako karty obserwacji pracy dziecka, jego postępów i braków; systematycznie zapoznawać z nimi ucznia i rodzica;
2) na tydzień przed roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia – w formie ustnej lub pisemnej – o przewidywanych dla niego ocenach rocznych; informowanie o ocenach niedostatecznych dotyczy miesięcznego wyprzedzenia przed klasyfikacją;
3) każdy wychowawca organizuje spotkania z rodzicami (raz w miesiącu) i na bieżąco informuje o ocenach cząstkowych i prognozowanych na półrocze i koniec roku szkolnego.

25. Sposoby dokumentowania (rejestrowania) wyników i postępów ucznia:

1) prace pisemne, plastyczne ucznia, teczki wychowawców, dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ucznia, dokumentacja pedagoga szkolnego o uczniu.
26. Zwalnianie z zajęć edukacyjnych:
1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
2) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony";
3) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego; zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole;
4) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje na podstawie tego orzeczenia.

27. Zasady ewaluacji (oceniania) systemu:

1) ankiety kierowane do ucznia, rodzica, nauczycieli;
2) informacje wychowawców, dokumentacja zebrań z rodzicami, samorządu uczniowskiego, rady rodziców;
3) doskonalenie systemu przez nowe składy zespołów nauczycielskich;
4) analiza kart postępów uczniów zakresie określonych umiejętności.

Rozdział 5
Organy szkoły

§ 9. 1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.

2. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora; jego zadania i uprawnienia określa dyrektor szkoły.

3. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów. Rada szkoły i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z ustawą oraz statutem szkoły.

Rozdział 6
Dyrektor szkoły

§ 10. 1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) organizuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) dba o właściwy poziom nauczania i wychowania, współdziałając ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli oraz kuratorium oświaty;
7) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;
8) może przenieść ucznia do klasy równoległej na pisemny wniosek rodzica (opiekuna) poparty opinią poradni pedagogicznej lub specjalistycznej, psychologa, pedagoga. Dyrektor podejmuje decyzję w tej kwestii
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
10) zatwierdza i podaje do wiadomości rodziców i uczniów szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
a) w ostatnim tygodniu nauki (czerwiec) określa warunki sprzedaży – wymiany- przekazywania podręczników szkolnych pomiędzy uczniami szkoły;
11) Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne;
12) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;
13) powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
14) niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji informuje na piśmie rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym;
15) podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach;
16) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
17) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej.

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników, decydując zwłaszcza w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień.

3. Dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

4. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

5. Dyrektor szkoły, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje samodzielnie decyzje i jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań wynikających z uchwał rady pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom szkoły w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie pomocy innym pracownikom szkoły.

6. Dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

7. Dyrektor szkoły wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę.

8. Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:
1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnoletnich;
3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;
4) zajęć religii lub etyki;
5) zajęć wychowania do życia w rodzinie;
6) zajęć języka mniejszości narodowej.

9. Dyrektor szkoły ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

10. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

11. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

12. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 6 dni.

13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt 12, mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:
a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki; lub potrzebami społeczności lokalnej.
14. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

16. W przypadku dni wolnych od zajęć , o których mowa w pkt 15, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

17. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w pkt 13-16 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.

18. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

19. Zajęcia , o których mowa w pkt 18 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

20. Organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 7

Rada pedagogiczna

§ 11. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
5) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
6) po zasięgnięciu opinii rady rodziców podejmuje uchwałę, w której ustala zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników na kolejny rok szkolny. Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez radę pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego;
7) podejmowanie decyzji w formie uchwały, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
6) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

8. Rada pedagogiczna może przygotowywać projekty zmian statutu szkoły.

9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora.

10. W przypadku określonym w ust.9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

11. Deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i ustawą. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

14. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rozdział 8
Samorząd uczniowski

§ 12. 1. W szkole działa „Mały" i „Duży" samorząd uczniowski. Pierwszy stanowią wszyscy uczniowie kl. I-III, drugi –IV-VI. Składy obydwu samorządów stanowią samorząd szkolny.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu uczniów nie może być sprzeczny z ustawą i statutem szkoły.

3. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania - w porozumieniu z dyrektorem - działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
6) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

Rozdział 9
Rada rodziców

§ 13. 1. Rodzice mogą współdziałać z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży
w szczególności poprzez:
1) włączenie się do organizacji życia klasy, szkoły;
2) współuczestniczenie w organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych.
2. W ramach współpracy rodziców z nauczycielami rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w szkole organizowane są raz na kwartał spotkania z rodzicami. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i wychowawcami może ustalić harmonogram częstszych spotkań z rodzicami.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i ustawą.

5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, m.in.:
1) z wnioskiem o ocenę pracy dorobku zawodowego nauczyciela (z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty);
2) z opinią o nauczycielu stażyście, nauczycielu kontraktowym i nauczycielu mianowanym:
a) rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela; nieprzedstawienie opinii nie
wstrzymuje postępowania, o którym mowa w art.9c Karty Nauczyciela.

6. W celu wspierania statutowej działalności szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.4.

7. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

8. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

9. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia
z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 – program ten ustala dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Rozdział 10
Zasady wpółdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 14. 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością
w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie szkoły i regulaminach ich działalności.

2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwoływanym przez dyrektora szkoły. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów, dyrektor szkoły może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.

3. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu - organy szkoły mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonym w ustawie.

4. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami poprzez:
1) zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń, stronie www szkoły;
2) wspólne spotkania;
3) uczestniczenie dyrektora szkoły w posiedzeniach rady rodziców lub samorządu uczniowskiego w niektórych posiedzeniach rady pedagogicznej.

Rozdział 11
Organizacja pracy szkoły

§ 15. 1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
1) zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września,
a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia
w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza: pierwsze i drugie. Klasyfikacji uczniów dokonuje się na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku. W połowie pierwszego i drugiego półrocza przeprowadza się śródokresową prognozę ocen uczniów kl. IV-VI. Są to miesiące: listopad, kwiecień. Nauczyciel zaznacza ją
w dzienniku zajęć lekcyjnych- przed klasyfikacją śródroczną i roczną.

§ 16. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia ustalonego odrębnymi przepisami.

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę na podstawie planu nauczania
i planu finansowego szkoły.

3. Arkusz organizacyjny szkoły określa w szczególności:
1) liczbę pracowników;
2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym godzin zajęć sportowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
3) liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3. Klasy IV-VI nie mogą liczyć więcej niż 30 uczniów w oddziale.

4. Klasy VI nie mogą być łączone ze względu na liczebność w ostatnim roku nauki.

5. W klasie liczącej powyżej 25 uczniów może być zatrudniony asystent nauczyciela.

6. W świetlicy szkolnej może być zatrudniony asystent wychowawcy świetlicy.

Rozdział 12
Organizacja nauczania zajęć rewalidacyjnych

§ 18. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Czas trwania zajęć lekcyjnych w klasach I-VI wynosi 45 minut (tzw. godzina lekcyjna), w oddziale przedszkolnym – 60 minut, z uwzględnieniem nauczania religii/etyki- 30 minut.

3. Zajęcia, o których mowa w pkt 2 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

4. Czas trwania zajęć w kl. I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
5. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone jest:
1) w oddziale ogólnodostępnym;
2) w oddziale integracyjnym.

6. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

7. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć co najmniej o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

9. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu zgody rodziców.

10. uchylony.

11. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia klas I –V składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Dla ucznia klasy VI
nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

12. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego dla uczniów klasy VI i nie później niż 4 tygodnie dla uczniów klas I-V.

13. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem, z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

15. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.

16. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 rok życia.

17. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia:
1) ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym;
2) godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

18. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Wspierający opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutycznym ( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem".
19. Program określa:
1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
o charakterze rewalidacyjnym;
3) formy i metody pracy z uczniem;
4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie;
7) program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny;
8) zespół, o którym mowa w pkt 18 na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

20. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:
1) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);
2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne);
3) korekcyjno –kompensacyjne.

Rozdział 13

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

§ 19. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) pedagogiem;
3) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie;
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) specjalisty;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, higienistki szkolnej;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) pomocy/asystenta nauczyciela;
10) kuratora sądowego.

5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających z:
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokajania;
3) zindywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
6) zajęć socjoterapeutycznych;
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
9) porad dla uczniów;
10) klas terapeutycznych;
11) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7. W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych Możliwości i Potrzeb Edukacyjnych Uczniów.

8. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

9. W przypadku, gdy podjęte działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są efektywne i nie stwierdza się wyraźnej poprawy w zakresie pokonywania trudności ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego działania w szkole z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, składa wniosek wraz z uzasadnieniem do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się ucznia. Dyrektor szkoły informuje rodziców o podjętych działaniach.

10. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

11. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

12. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

13. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych – w miarę możliwości szkoły;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności
w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób:
1) objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica;
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych przez nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły;
3) o zakończeniu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii nauczyciela/ zespołu nauczycieli określającego efektywność prowadzonych zajęć.;
4) nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą forma pomocy.

15. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii terapii; liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów;
4) zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadza nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

16. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

17. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

18. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonuje Zespół do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przede wszystkim w bieżącej pracy z uczniem oraz innych formach zorganizowanych przez dyrektora. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli.

20. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom danego oddziału jest wychowawca.

21. Szkoła informuje rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Uprawnioną osobą jest wychowawca i pedagog szkolny.
22. O ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla konkretnego ucznia informuje się jego rodziców pisemnie. Sposób przekazania tej informacji powierza się wychowawcy i pedagogowi szkolnemu. (niekoniecznie należy wysyłać informację listownie, ale koniecznym jest zachowanie skuteczności doręczenia - podpis w suplemencie dokumentacji wychowawcy przechowywanej przez pedagoga szkolnego).

23. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
24. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.
25. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

26. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 25 współpracuje z rodzicami ucznia lub
w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

27. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

28. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, wychowawca klasy wpisuje informację do dziennika Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, której przyjęcie do wiadomości potwierdza rodzic własnoręcznym podpisem.

29. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

30. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

§ 20. 1. Organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły może zezwolić na podział oddziałów na grupy w czasie zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, przestrzegając następujących zasad:
1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji wynikających z programów nauczania
zajęć praktycznych, w szczególności na zajęciach języków obcych grupa nie może liczyć więcej niż 24 uczniów;
2) zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; bądź innych- równolicznych- począwszy od klasy czwartej – zgodnych z obowiązującymi przepisami;
3) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych liczących nie więcej niż 26 uczniów;
4) na zajęciach komputerowych dokonuje się podziału na grupy w zależności od liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
5) uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie , jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w tych zajęciach;
6) Zajęcia wymienione w podpunkcie 5 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 21. W szkole niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, sportowe, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i obozów oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły.

§ 22. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą - uwzględniając zasady refundowania kosztów praktyk.

Rozdział 14
Nauczyciele i pracownicy szkoły

§ 23. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie
z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

2. Ustala się 4 stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
1) nauczyciel stażysta;
2) nauczyciel kontraktowy;
3) nauczyciel mianowany;
4) nauczyciel dyplomowany.

3. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole
uzyskuje stopień nauczyciela stażysty /z zastrzeżeniem ust. 3 Karty Nauczyciela/

4. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

5. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
a) organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pełnienia dyżurów na przerwach, przed i po
lekcjach, w czasie prowadzenia dzieci na posiłki szkolne do budynku Publicznego Gimnazjum przy ul.
Powstańców 2;
2) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
3) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pomieszczeń szkoły;
4) zapoznawanie uczniów z podstawą programową danego przedmiotu, kryteriami oceniania ucznia;
5) dokonanie wyboru programu nauczania i podręczników;
6) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz obiektywne traktowanie wszystkich uczniów;
7) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, poznawanie i kształtowanie ich uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;
8) tworzenie warunków do aktywnego, twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
9) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji, organizowanie niezbędnej pomocy profilaktyczno-resocjalizacyjnej;
10) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
11) indywidualizowanie pracy, motywowanie uczniów do udziału w konkursach i w życiu kulturalnym szkoły;
12) współpraca z domem rodzinnym ucznia;
13) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.

6. Nauczyciel ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup podręczników uczniom ze środków publicznych uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, określonego we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych.

§ 24. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, tworzą zespoły przedmiotowe, wyłaniając spośród siebie liderów.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora na wniosek zespołu przewodniczący.

3. W przypadku utworzenia zespołu, o którym mowa w ust. 1, jego cele i zadania określa rada pedagogiczna.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem jest:
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) właściwa korelacja treści programowych realizowanych w ramach wybranych przedmiotów.

5. W szkole może być utworzony zespół wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

6. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust.6 Karty Nauczyciela, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.

7. Za zgodą organu prowadzącego i nadzorującego w szkole może powstać klasa integracyjna na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dyrektor szkoły powołuje w takiej sytuacji zespół do spraw integracji. Funkcję wychowawcy powierza nauczycielowi z odpowiednim przygotowaniem specjalistycznym.

8. Zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora szkoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom - w terminie do 30 września każdego roku szkolnego opracowują plany działań wspierających ucznia.

9. Zespoły, o których mowa w ust. 8 dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej w ustalonym okresie, w tym efektywności prowadzonych zajęć.

§ 25. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia
w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 w szczególności:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące w zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy
to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec
dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej
i pedagogicznej.

3. Wychowawca klasy na zlecenie dyrektora szkoły lub w wyniku uchwał rady pedagogicznej realizuje inne, bardziej szczegółowe zadania wynikające z aktualnego planu i życia szkoły.

4. Wychowawca prowadzi dokumentację klasy, składa sprawozdania z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami oraz specjalistami.

5. W pracy swej wychowawca, szczególnie początkujący, otrzymuje pomoc ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych ośrodków i placówek oświatowych.

6. Wychowawca jest liderem klasowym zespołu nauczycielskiego. Tworzy harmonogram spotkań
z nauczycielami uczącymi w jego klasie. Ustala zakres tematyki. Sporządza sprawozdania w formie pisemnej
ze spotkań zespołu. W formie ustnej relacjonuje działalność zespołu przynajmniej 2 razy w roku szkolnym
w czasie posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej.

7. Wychowawcę klasy wyłania się w drodze losowej. Wychowawcę w klasie integracyjnej wyznacza dyrektor szkoły.

8. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów:
1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej;
2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności/ zdolności uczniów;
3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;
5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszczęcie postępowania zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą;
7) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
8) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;
9) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
10) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej i postępach ucznia;
11) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
12) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy;
13) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych.

9. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) udział w pracach Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami;
5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
7) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
8)rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
9) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
10) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników
w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
11) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków;
12) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom.

10. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:
1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
6) dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;
7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;
10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
11) stosowanie oceniania wspierającego ucznia.

11. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole/oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
15) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;
16) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;
17) przewodniczenie Zespołowi Wspierającemu, powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów:
1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę;
2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż.;
3) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły; w czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm;
4) w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania,
agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne;
5) nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru:
a) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal
lekcyjnych,
b) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin,
c) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego
lub sal lekcyjnych ,
d) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw,
e) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych,
f) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań
zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia
miejsca wypadku;
6) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;
7) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej;
8) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
9) zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych
w warsztatach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym:
a) rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się prze prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych , instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów;
10) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach , w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
11) nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych;
12) obowiązki nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego:
a) nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole;
13) nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej w szkole;
14) nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają
bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa
nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu
naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, należy poinformować o tym dyrektora szkoły lub
zawiadomić rodzica dziecka celem podania warunków sytuacji i odebrania ucznia ze szkoły;
jeśli zaistnieje potrzeba - udzielić uczniowi pierwszej pomocy.
d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć; korygować zauważone
błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
e) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich
otwarcia przez wybiegających uczniów,
f) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
g przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej,
h) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej;
15) wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,
b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,
c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
d) zasadami zachowania w czasie zagrożenia.

2. Pracownicy administracji i obsługi:
1) w szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych i obsługi; liczbę pracowników określa arkusz organizacyjny;
2) zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w pkt 1 określają Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy;
3) szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor; dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

3. Zadania innych pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:
1) pracownicy szkoły mają obowiązek:
a) informowania Dyrektora Szkoły o zauważonych niebezpiecznych sytuacjach zagrażających życiu
i bezpieczeństwu uczniów,
b) niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących
znamiona przestępstwa,
c) zwracania się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować do dyrektora,
d) wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów w czasie dyżurów,
e) udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

§ 27. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja i obsługa szkoły.

3. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.

4. Nauczyciel - bibliotekarz: gromadzi i opracowuje zbiory, umożliwia korzystanie ze zbiorów
w czytelni i wypożyczanie poza biblioteką, prowadzi edukację czytelniczo-medialną; dokumentację
biblioteki oraz książkę pracy biblioteki szkolnej .

§ 28. 1. Dla uczniów dojeżdżających oraz tych, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców zorganizowana jest świetlica szkolna, czynna w godzinach:7:15 -8:15, 10:30 - 15:00.

2. Wychowawca/ wychowawcy/ świetlicy prowadzi/ prowadzą/ dziennik zajęć.

3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci,
a także ich możliwości psychofizyczne, a w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

§ 29. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenie dla działalności świetlicy,
sklepiku uczniowskiego, składnicy akt, pedagoga szkolnego, pracowni komputerowej, biblioteki, szatni.

Rozdział 15
Uczniowie szkoły

§ 30. 1. Zasady rekrutacji uczniów określają odrębne przepisy w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2. W przypadku powstania dwóch oddziałów przedszkolnych uczniowie przyporządkowani są do danej klasy na zasadzie alfabetycznej osobno dla każdej z płci. Klasy równoległe powinny mieć taką samą lub zbliżoną liczbę uczniów z uwzględnieniem każdej z płci. W klasie integracyjnej skład uczniów wyłania się w drodze pisemnych wniosków rodziców do dyrektora szkoły. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy integracyjnej ma dziecko niepełnosprawne. Liczebność klasy i niepełnosprawności w oddziale określają odrębne przepisy. W przypadku większej liczby wniosków rodziców od miejsc w klasie integracyjnej – pozostały nabór uczniów do klasy jest losowy:
1) w przypadku przyjęcia dzieci do poszczególnych oddziałów szkolnych i przedszkolnych (z innej szkoły, drugorocznych lub odroczonych) obowiązuje zasada losowa przy klasach równoległych o zbliżonej liczebności;
2) w przypadku przyjęcia dzieci do poszczególnych oddziałów szkolnych i przedszkolnych (z innej szkoły, drugorocznych lub odroczonych) obowiązuje zasada alfabetyczna osobno dla każdej z płci w celu wyrównania liczebności klas równoległych.

3. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących sfery emocjonalnej lub intelektualnej (popartych pisemną opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej, pedagoga lub psychologa) na wniosek rodzica (opiekuna) dyrektor wraz z radą pedagogiczną decyduje o przeniesieniu ucznia do klasy równoległej.

4. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej modyfikuje skład klas równoległych inaczej niż w pkt 2, uwzględniając wnioski rodziców i opinię pedagoga szkolnego oraz nauczycieli uczących i znających uczniów z dotychczasowych składów klasowych.

§ 31. 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 6 do 18 roku życia; obowiązkowo do oddziału przedszkolnego od 5 roku życia.

2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły może:
1) zezwolić na rozpoczęcie nauki dziecku 5-letniemu, które wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej;
2) odroczyć obowiązek szkolny dziecku 6-letniemu;
3) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Rozdział 16
Prawa i obowiązki ucznia

§ 32. 1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zorganizowanych przez dyrektora zajęć pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;
12) odwołania się do dyrektora szkoły w przypadku naruszenia praw określonych w statucie szkoły;
13) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
14) uzyskania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z dziedzin edukacyjnych i zachowania;
15) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
16) powiadomienia go o terminie i zakresie sprawdzianów wiadomości;
17) poszanowania godności dziecka;
18) korzystania z odpoczynku w czasie przerw między lekcjami oraz w czasie przerw świątecznych ferii;
19) nietykalności osobistej;
20) poprawienia ocen, egzaminu poprawkowego, sprawdzającego, klasyfikacyjnego na zasadach obowiązujących w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
21) naruszenie praw dziecka może zgłosić rodzic (opiekun dziecka) do wychowawcy w celu wyjaśnienia sytuacji, ten do dyrektora szkoły, który szczegółowo zajmuje się sprawą, uwzględniając opinię rady pedagogicznej, w ciągu 7 dni;
22) w wyjątkowych sytuacjach uczeń ma prawo do skorzystania ze stacjonarnego telefonu szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, a w szczególności:
a) zapoznać się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz
w bibliotece szkolnej,
b) zapoznać się ze statutem oraz obowiązującymi regulaminami szkolnymi, programem wychowawczym,
profilaktycznym szkoły,
c) uczyć się systematycznie, rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych, przychodzić na nie punktualnie – zgodnie z rozkładem lekcji,
d) regularnie odrabiać zadania domowe,
e)zachowywać się kulturalnie podczas zajęć, tj.: spokojnie zająć wyznaczone miejsce w klasie;
przygotować niezbędne pomoce, podręcznik, zeszyt, przybory; zabierać głos po uprzednim zgłoszeniu
się i za zgodą nauczyciela; nie rozmawiać z kolegą/ koleżanką podczas prowadzonych zajęć; stosować
formy grzecznościowe,
f) prowadzi zeszyt przedmiotowy, notatki w zależności od przedmiotu i wymagań nauczyciela,
g) pisania każdej pracy klasowej. W przypadku nieobecności- w ciągu tygodnia od ostatniego dnia pobytu
w szkole w formie wskazanej przez nauczyciela,
h) odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych, wykonywania zarządzeń dyrektora szkoły,
wszystkich poleceń nauczycieli i pracowników szkoły – jeśli nie uwłaczają godności osobistej ucznia;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
4) godnie reprezentować szkołę;
5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami
kultury współżycia;
6) dbać o ład, porządek oraz wspólne mienie: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne;
7) dbać o honor i tradycje szkoły;
8) chronić własne i cudze życie oraz zdrowie, przestrzegać zasad higieny, a w szczególności:
a) przestrzegać zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły, wyposażenia
szkoły, sprzętów i urządzeń – uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
9) wystrzegać się szkodliwych nałogów, a w szczególności:
a) uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, posiadania, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły, jak i poza nią;
10) rodzic /opiekun prawny ucznia/ musi zadbać o usprawiedliwienie nieobecności swego dziecka na zajęciach edukacyjnych w formie określonej przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną. Przez nieobecność w szkole rozumie się niepojawienie się ucznia w szkole od godz. 8.00 i według jego rozkładu zajęć w danym dniu tygodnia. Usprawiedliwienie musi mieć formę pisemną, złożone przez rodzica na okres nie dłuższy niż 3 dni. Dłuższa nieobecność dziecka w szkole ma być potwierdzona przez lekarza lub inną instytucję. Ponadto wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/ opiekunem/ natychmiast po zauważeniu nieobecności dziecka na pierwszej godzinie lekcyjnej. Usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od przybycia dziecka po nieobecności do szkoły (I etap edukacyjny) i do najbliższej lekcji godziny wychowawczej (II etap edukacyjny);
11) przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub pracownikom szkoły; zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych; w uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje zgodę na opuszczenie terenu szkoły od dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, nauczyciela szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna ucznia;
12) pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone, przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe;
13) bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, bibliotece szkolnej oraz instrukcji obsługi urządzeń – podczas korzystania ze sprzętu w pracowni komputerowej i salach lekcyjnych;
14) szanować i ochraniać przekonania i własności innych osób;
15) czynnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i agresji;
16) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu;
17) posiadania stroju galowego (dziewczęta – ciemna spódnica, spodnie w kolorze czerni, granatu, grafitu i biała bluzka; chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula) i noszenie go podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych;
18) przestrzegania zasad higieny i estetyki wyglądu – zabrania się noszenia ubioru nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób, farbowania włosów, przychodzenia do szkoły w makijażu, malowania paznokci, noszenia na zajęcia wychowania fizycznego biżuterii stwarzającej zagrożenie dla zdrowia ucznia i innych osób;
19) noszenia skromnego i schludnego ubioru;
20) w szkole obowiązuje zakaz przynoszenia i korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń nagrywająco-odtwarzających. W wyjątkowych sytuacjach uczeń ma prawo skorzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły;
21) Każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz dotyczy zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę; dokumentowanie uroczystości szkolnych w postaci obrazu i dźwięku wymaga zgody dyrektora szkoły;
22) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Rozdział 17
Nagradzanie i karanie uczniów

§ 33. 1. Za rzetelna naukę, postawę oraz osiągnięcia rozsławiające szkołę uczeń może być nagrodzony:
1) pochwałą wychowawcy klasy;
2) pochwałą dyrektora wobec uczniów szkoły;
3) listem pochwalnym do rodziców;
4) nagrodą książkową lub rzeczową, dyplomem.

2. Decyzje o przyznaniu uczniowi nagród określonych w ust. 1 pkt 2-4 podejmuje rada pedagogiczna
na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy.

3. O przyznanej nagrodzie powiadamia się rodziców ucznia w ciągu 14 dni, w sposób określony przez dyrektora szkoły.

4. Za rzetelną naukę (uzyskanie średniej ocen 4,5) i co najmniej dobre zachowanie oraz brak ocen dopuszczających na świadectwie ukończenia klasy, szkoły - uczeń otrzymuje nagrodę książkową wręczoną przez wychowawcę klasy na forum klasy; a za średnią ocen co najmniej 4,75 i nie niższe niż bardzo dobre zachowanie oraz brak ocen dostatecznych na świadectwie ukończenia klasy, szkoły – uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, wręczone przez dyrektora szkoły na forum całej społeczności szkolnej.

5. Pozytywne zachowania ucznia – premiowane ustnymi lub pisemnymi nagrodami (pochwałami) wychowawcy i dyrektora:
1) udział w konkursach przedmiotowych i innych;
2) reprezentowanie klasy na forum szkoły:
a) czynny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych,
b) udział w zawodach sportowych;
3) pomoc w organizacji życia szkoły:
a) imprezy,
b) gazetki klasowe,
c) dekoracje klasowe i szkolne,
d) pomoc w bibliotece;
4) udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska:
a) udział w akcjach ekologicznych,
b) udział w dokarmianiu zwierząt;
5) udział w akcjach charytatywnych;
6) udział w zajęciach pozalekcyjnych,
7) pomoc kolegom w nauce.

§ 34. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) naganą dyrektora szkoły;
3) przeniesieniem do innej szkoły – zgodnie z obowiązującą procedurą i za zgodą dyrektora, do której uczeń miałby być przeniesiony;
4) obniżeniem oceny zachowania.

2. Decyzję o ukaraniu ucznia karami określonymi w ust 1 pkt 2-3 podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy.

3. Udzielenie kary wymienionej w ust. 1 pkt 3 następuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. W stosunku do ucznia nie mogą być stosowane dwie kary jednocześnie.

5. O udzielonej karze powiadamia się rodziców ucznia w ciągu 7 dni, w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

6. Z zastrzeżeniem ust. 8, od udzielonej uczniowi kary, uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się
do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

7. Negatywne zachowania ucznia – karane: ustnymi i pisemnymi upomnieniami; naganami wychowawcy, dyrektora; pisemnymi informacjami do rodziców (opiekunów):
1) upomnienia ustne nauczyciela za:
a) spóźnianie się na lekcje bez usprawiedliwienia; brak obowiązującego w szkole stroju - upomnienia tego typu stosuje się 2 razy w semestrze do ucznia- za spóźnienia, i 2 razy w semestrze za brak stroju galowego, kiedy wymaga tego sytuacja szkolna; trzecie upomnienie jest równoznaczne z obniżeniem oceny zachowania,
b) przeszkadzanie w czasie lekcji,
c) niewłaściwe zachowanie się w autobusie szkolnym,
d) zaśmiecanie otoczenia,
e) uchylony;
2) upomnienia ustne lub pisemne wychowawcy za:
a) ubliżanie kolegom,
b) wulgarne słownictwo,
c) niszczenie mienia szkolnego;
3) upomnienia pisemne dyrektora szkoły za:
a) bójki uczniowskie potwierdzone przez wiarygodnych świadków,
b) ucieczki ucznia z lekcji,
c) niewykonywanie poleceń nauczyciela,
d) aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela lub pracownika szkoły,
e) podrabianie podpisu, zwolnienia lub oceny szkolnej,
f) przejawy mobbingu,
g) przynoszenie i używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
Dyrektor deponuje wyłączony telefon z wyjętą kartą do czasu odbioru urządzenia przez rodzica lub
prawnego opiekuna dziecka.
Upomnienia nie udziela się uczniowi, jeśli dyrektor w wyjątkowej sytuacji rodzinnej ucznia zgodził się na
wniosek rodzica na przyniesienie telefonu komórkowego do szkoły.
4) nagana z powiadomieniem rodziców (opiekunów), której towarzyszy równoczesne obniżenie oceny zachowania:
a) palenie papierosów przez ucznia,
b) picie alkoholu w szkole lub przebywanie na jej terenie w stanie nietrzeźwym (powiadomienie policji),
c) pobicie,
d) kradzieże,
e) wiarygodne informacje o złym zachowaniu ucznia w szkole i poza szkołą,
f) uchylony,
g) spóźnienia na lekcje, po przekroczeniu dozwolonych upomnień z ust. 7 pkt 1,
h) powyżej 12 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,
i) kolejne złamanie zakazu przynoszenia i używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego jak w pkt 7 3) g)

7. Uczeń ma prawo odwołania się od kary. Jego rodzic (opiekun) składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły w celu ponownego rozpatrzenia sprawy ucznia na posiedzeniu rady pedagogicznej; i w jego wyniku- zaniechania, odwołania lub podtrzymania kary. Rodzic może odwołać się w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia go (w formie ustnej lub pisemnej) o karze swego dziecka.

8. Samorząd Uczniowski może wydać opinię uczniowi na wyraźny jego wniosek.

§ 35. 1. Szczegółowe zasady przeniesienia do innej szkoły:
1) rada Pedagogiczna szkoły może skierować wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie procedury
przeniesienia do innej szkoły:
a) decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty;
2) wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
a) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych
uczniów lub pracowników szkoły,
b) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,
c) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych,
d) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,
e) kradzież,
f) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,
g) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,
h) czyny nieobyczajne,
i) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby,
j) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków
dyscyplinujących,
k) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej,
l) fałszowanie dokumentów szkolnych,
ł) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
3) wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

§ 36. 1. Procedura postępowania przeniesienia do innej szkoły:
1) podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia; jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
2) dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej;
3) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony:
a) rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny,
b) uczeń może się zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego;
4) wychowawca oraz pedagog szkolny ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej:
a) podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność,
b) wychowawca klasy informuje radę pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.;
5) rada pedagogiczna w głosowaniu, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą
danej sprawy;
6) dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem uzyskania opinii:
a) brak opinii samorządu w terminie 5 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały rady
pedagogicznej;
7) dyrektor kieruje sprawę do Kuratora Oświaty;
8) uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym
w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia;
9) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności; rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

Rozdział 18
Postanowienia końcowe

§ 37. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 39. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 40. 1. Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu.

2. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w formie aneksu na wniosek:
1) organów szkoły;
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

3. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

4. O zmianach w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły.

5. Szkoła publikuje tekst ujednolicony statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

§ 41. 1. W roku szkolnym 2014/15 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w 2007r.;
2) urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008r.;
3) dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., na wniosek rodziców może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

2. W roku szkolnym 2015/16 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/15;
2) urodzone w 2009r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty.
2. Konwencja o Prawach Dziecka, MEN, Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 1994r.

1. Wykaz aktów prawnych opisujących pracę placówki oświatowej.

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2004r. Nr 66, poz. 606)

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624)

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988),

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz. 193)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 226)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) ,

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz. 75)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz. 466),

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprosotowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności - DU Nr 17, Poz. 141,

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 587),

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1155),

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703).

16. Rozporządzenie MEN z 9 lutego 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów – Dz.U z 27 lutego 2007 , Nr 35, poz. 222,

17. Ustawa z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty – Dz. U z dnia 9 maja 2007 , Nr 80 , poz. 542,

18. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie klasyfikowania , promowania i oceniania Dz.U , Nr .83 , poz 562,

19. Rozporządzenie MEN a dnia 13 lipca 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania – Dz.U nr 130, poz. 906 i 907

20. Ustawa z dnia 9 maja 2007 o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela – Dz. U z dnia 11 czerwca 2007, Nr 102 , poz. 689,

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – DU Nr 116, Poz. 977,

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – DU Nr 97, Poz. 624,

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – DU Nr 156, Poz. 1046,

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – DU Nr 186, Poz. 1245,

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – DU Nr 228, Poz. 1491,

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników – DU Nr 111, Poz. 652,

27. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkole podstawowej - DU z 2012r. Nr 0 Poz. 204,

28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – DU z 2013 r. Poz. 532,

29. Ustawa z dnia 24 kwietnia2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty – DU z 2014r,Poz.642,

30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – DU z 2014r., Poz.478,

31. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- tzw. ustawa podręcznikowa – DU z 2014r.,Poz.811,

32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci- DU z 2014r., Poz. 1157,

Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń MEN w sprawie ramowych statutów Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie uchwala, co następuje:

1 § Treść Statutu szkoły po zmianach wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały

..............................................................
/dyrektor szkoły/

§ 2 Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie pozytywnie opiniuje treść Statutu Szkoły.

..............................................................
/przewodniczący RR/

§ 3 Samorząd Uczniowski w szkole pozytywnie opiniuje treść Statutu Szkoły.

..............................................................
/pr