DOKUMENTY SZKOLNE
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w PSP w Dąbrównie Drukuj

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

 
Program wychowawczo-profilaktyczny PSP w Dąbrównie Drukuj

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Dąbrównie

Rok szkolny 2021/2022

 
Procedura organizowania imprez i wycieczke turystyczno- krajoznawczych obowiązująca w PSP w Dąbrównie Drukuj

Procedura organizowania imprez i wycieczek turystyczno – krajoznawczych

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie

 
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z PSP w Dąbrównie Drukuj

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE (przed i po zajęciach szkolnych)

Procedurę opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustawyPrawo Oświatowe oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przyprowadzanie dzieci do szkoły
1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od pracy świetlicy- ok. 700 i rozpoczynających się obowiązkowych zajęć szkolnych, tj. 800).

2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy.

3. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od godziny 700 do godziny 1500,w zależności od czasu kończenia zajęć dydaktycznych ujętych w tygodniowym planie zajęć.

4. Wychowankowie z oddziałów O przez okres pierwszego półrocza (a najlepiej przez wrzesień, a do końca I półrocza – jedynie szczególne przypadki wymagające dalszego wdrażania) mogą być przyprowadzani przez rodziców do sali lekcyjnej z szatni i ze świetlicy. Po upływie tego czasu (od II półrocza) dzieci samodzielnie przychodzą na zajęcia. Rodzice nie uczestniczą w ich czynnościach samoobsługowych (np. zdejmowanie kurtki, zmiana butów itp.) na terenie szkoły, w holu, szatni, Sali lekcyjnej.

5. Uczniowie kl. I-III samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć. Wyjątek mogą stanowić uczniowie kl. I, którzy pod opieką rodzica przez okres miesiąca (września) są przyprowadzane przed salę lekcyjną do czasu dzwonka na pierwszą planowaną lekcję.

Odbieranie dzieci ze szkoły

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców (prawnych opiekunów) pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym docierają do niej pod opieką konwojenta, który doprowadza je do drzwi wejściowych szkoły.

2. Po zajęciach nauczyciel oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III lub ten, który planowo kończy zajęcia w tymże oddziale/ klasie - odprowadza dzieci do świetlicy, z której odbierane są przez rodziców (osoby upoważnione) lub czekają na autobus szkolny pod opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego w świetlicy szkolnej. Rodzice odbierający dzieci z oddziałów przedszkolnych nie mogą przebywać w świetlicy szkolnej w czasie trwania zajęć. Dzieci odbierają w czasie przerwy przy sali lekcyjnej oddziału przedszkolnego lub w sposób niezakłócający przebiegu zajęć świetlicowych (przed drzwiami świetlicy, przy drzwiach świetlicy, nie wchodząc do sali). Uczniowie pozostałych klas samodzielnie schodzą do świetlicy lub szatni, gdzie oczekują na nich upoważnione osoby, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych idą samodzielnie do domu (po ukończeniu 7 roku życia).

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających.

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość bezwzględnie należy postępować według przyjętego poniżej schematu.
1) Nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły.
2) Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka.
3) Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję, czy należy wezwać policję. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego sporządzenia notatki dotyczącej zaistniałego zdarzenia.

5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy postępować według poniższego schematu.
1) Niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami).
2) Zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.
3) Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

6. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu; ani odwozić go z pomocą środków transportu.

7. Gdy rodzic lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia według wymagań ustalonych przez dyrektora szkoły.

8. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności – wychowawca lub nauczyciel mający w danej chwili zajęcia z uczniem- informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji nauczyciel korzysta z telefonu komórkowego w czasie prowadzonych zajęć. Jeśli nie ma możliwości kontaktu, może opuścić klasę pod warunkiem, że inny pracownik szkoły czuwa nad bezpieczeństwem pozostałych dzieci w klasie. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

9. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.

10. Wychowawca wpisuje nazwiska dzieci posiadających pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły (po ukończeniu 7-go roku życia zgodnie z art. 43 Prawa o Ruchu Drogowym) w dzienniku lekcyjnym lub teczce wychowawcy.

11. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy złożyli oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (np. wg wzoru nr 1 do niniejszej procedury).

12. Sporadyczny, samodzielny powrotów dziecka ze szkoły udokumentowany jest stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie) wychowawcy klasy. Wychowawca informuje o tym fakcie innego nauczyciela, prowadzącego ostatnią lekcję w danym dniu w jego klasie.

13. Rodzice/prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10-go roku życia). W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie.

14. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też niepełnoletnią.

15. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 
Statut PSP w Dąbrównie Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2