DOKUMENTY SZKOLNE
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w PSP w Dąbrównie Drukuj

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

 
Oświadczenie woli rodzica Drukuj

Oświadczenie 2021/22

 
Program wychowawczo-profilaktyczny PSP w Dąbrównie Drukuj

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Dąbrównie

Rok szkolny 2020/2021

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny

obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2020/2021

                    Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

                    Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

                    Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

                    Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Program zakłada spójność z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie zadań wychowawczo-profi­laktycznych szkoły, w tym zagadnienia omawiane na zajęciach z wychowawcą oraz zadania wychowawcze realizowane na zajęciach przedmiotowych na każdym etapie edukacyjnym naszej szkoły (art. 4 pkt 24 Ustawy Prawo oświatowe).

Głównym celem Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, co będzie wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Działania w systemowy sposób będą angażować wszyst­kich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników obsługi i administracji).

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został stworzony przez wszystkich nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie oraz konsultowany i aprobowany przez Radę Rodziców w czasie posiedzenia Rady Rodziców w dniu   ….09.2020 r.

Główne założenia Szkolnego Programu

Wychowawczo-Profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Wychowanie

Proces wspomagania dziecka

w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej

i duchowej.

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka

w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących

i zaburzających zdrowe życie.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Uczniowskim.

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań       z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych. Budowanie postaw chroniących przed uzależnieniami, a także uświadamiających młodym ludziom i ich rodzicom zagrożenia współczesnego świata;

2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia psychicznego, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. Kształtowanie postaw patriotycznych, gdzie dobro narodowe rozumiane jest jako troska o każdego człowieka – obywatela - niezależnie od reprezentowanego wyznania, czy światopoglądu. Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, przy jednoczesnym docenianiu i promowaniu indywidualnych cech narodowych np. poprzez poznawanie lokalnych ośrodków kultury regionalnej.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Podstawowe zadania to:

                    Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.

                    Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.

                    Rozwijanie i wspieranie wolontariatu, kształtowanie postaw otwartości na potrzeby innych ludzi, wrażliwości społecznej.

                    Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie wrażliwości , uprzejmości w relacjach interpersonalnych.

                    Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.

                    Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z zastosowaniem dialogu, eliminowanie „tzw. hejtu. Jasne i konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy słownej nienawiści, obrażania czy oczerniania. Nauka brania odpowiedzialności za słowa mówione, a także pisane w sieci.

                    Budowanie w uczniach postaw tolerancyjnych i kształtowanie szacunku do każdego człowieka niezależnie od wieku, wyznania, preferowanego światopoglądu.

W procesie oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych będziemy wykorzystywać założenia Modelu Podnoszenia Kompetencji. W koncepcji tej główny nacisk wszelkich oddziaływań koncentruje się na rozwijaniu potencjału dzieci                   i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ich pozytywnych i mocnych stron. Celem nadrzędnym będzie wzmacnianie ucznia oraz budowanie jego odporności w celu ułatwienia sobie z wyzwaniami codziennego życia.

Każdy wychowawca będzie kładł nacisk na kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią.

Działania szkoły będą ukierunkowane na wspieranie czynników chroniących – poprzez rozwijanie zasobów wewnętrznych, ale i też zewnętrznych , co wzmocni odporność naszych uczniów na działanie czynników ryzyka.

Działania te realizowane są poprzez:

                    poznawanie i wspieranie zainteresowań, uzdolnień uczniów (poznawczych, społecznych, sportowych, itp.) oraz ich problemów;

                    integrację społeczności szkolnej;

                    rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacja interpersonalna, zachowania i postawy asertywne, odpowiedzialne wybory, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, ze stresem);

                    eliminowanie lub zmniejszanie czynników ryzyka, niewłaściwych zachowań i postaw wspieranie czynników chroniących;

                    promowanie zdrowego stylu życia;

                    rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami, które młodzież napotyka w życiu, ale też zapobieganie samotności uczniów w tym obszarze oraz pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych i innych;

                    profilaktykę chorób i uzależnień (multimedia, papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze, itp.),

                    zachęcanie do działań wolontariackich, charytatywnych, do udziału w różnych, zdrowych formach spędzania czasu wolnego, rozwijających zainteresowania;

     10) nawiązywanie do wartości i ich wpływu na podejmowanie dobrych, zdrowych decyzji;

Czynniki chroniące, czyli indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny uczniów i zwiększa ich odporność na działanie czynników ryzyka:

                    silna więź z rodzicami i dobra opieka ze strony dorosłych,

                    prawidłowa pozycja dziecka w rodzinie,

                    stabilne warunki bytowe i bezpieczeństwo,

                    środowisko szkolne, w którym uczniowie są dobrze znani nauczycielom,

                    pozytywny klimat szkoły, więź ze szkołą i nauczycielami, życzliwość i akceptacja ze strony innych,

                    wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy,

                    zainteresowanie uczniów nauką szkolną i ich ciekawość poznawcza,

                    okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć,

                    poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,

                    radzenie sobie z emocjami

                    przynależność do pozytywnych i konstruktywnych grup nastawionych prospołecznie (rodzina, klasa szkolna),

                    zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy.

Czynniki ryzyka- indywidualne cechy i zachowania uczniów oraz cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego:

                    modelowanie niewłaściwych zachowań w domu lub szkole,

                    konflikty w środowisku rodzinnym,

                    trudności materialne lub problemy zdrowotne,

                    negatywne oddziaływanie Internetu, mediów,

                    łatwy dostęp do środków i substancji psychoaktywnych, eksperymentowanie z e –papierosami,

                    niska motywacja do nauki oraz problemy i niepowodzenia szkolne,

                    niewystarczające umiejętności społeczne,

                    zaniżona samoocena,

                    problemy emocjonalne,

                    niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem (brak kontroli),

                    przypadki przemocy i odrzucenia przez rówieśników.

         Program wychowawczo - profilaktyczny ma z jednej strony dostarczać wiedzy, wpływać na zachowania i postawy, chronić przed zagrożeniami i reagować na nie, a z drugiej pomagać w nabywaniu niezbędnych umiejętności społecznych, wskazywać pozytywne formy rozwoju osobowości ucznia, pozytywne formy spędzania czasu wolnego oraz miejsca i sposoby uzyskania pomocy.

Katalog wartości szczególnie istotnych w procesie wychowania

                    Tolerancja

                    Zdrowie

                    Prawdomówność

                    Uczciwość

                    Przyjaźń

                    Altruizm

                    Empatia

                    Miłość

                    Przestrzeganie reguł, zasad, prawa

                    Praca

                    Kultura osobista

                    Szacunek

Wartości szczególnie istotne dla indywidualnego rozwoju ucznia

                    Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości.

                    Poznanie swoich mocnych stron, dostrzeganie i docenianie własnych sukcesów i kształtowanie pozytywnego myślenia o samym sobie.

                    Inicjatywa i radzenie sobie z przeszkodami - myślenie koncepcyjne i analityczne.

                    Rozwijanie samodzielności, niezależności i odpowiedzialności.

                    Kształtowanie zdolności do samooceny i samokontroli.

                    Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości estetycznej.

                    Gotowość do ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji.

                    Rozwijanie troski o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję psychiczną.

                    Poznanie własnego środowiska i odczuwanie radości w obcowaniu z przyrodą.

                    Efektywne zarządzanie własnym czasem

Wartości szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania

w grupie (społeczności szkolnej)

                    Rozwijanie wzajemnego szacunku.

                    Umiejętność pracy w zespole.

                    Kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby oraz uczucia drugiego człowieka.

                    Rozumienie i akceptacja uczuć innych ludzi.

                    Przewidywanie konsekwencji własnego postępowania, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

                    Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania.

                    Rozwijanie poczucia wspólnoty grupowej i podejmowanie wspólnych decyzji.

                    Dbanie o przyjazną atmosferę w klasie, kultywowanie tradycji, zwyczajów i świąt klasowych,

                    organizowanie imprez okolicznościowych integrujących uczniów, rodziców i nauczycieli

Uczeń:

                    jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka;

                    udziela pomocy rówieśnikom;

                    szanuje ludzi i respektuje ich prawa;

                    jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;

                    jest odpowiedzialny;

                    potrafi rozwiązywać konflikty;

                    potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach);

                    jest asertywny;

                    potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia;

                    godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

                    kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kulturę Europy i świata;

                    czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, utożsamia się z nim;

                    odróżnia dobro od zła;

                    dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń;

                    może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym i twórczym.

Absolwent:

                    jest aktywny- posiada zainteresowania, pasje; jest twórczy; wykazuje się samodzielnością;

                    jest ciekawy świata- korzysta z różnych źródeł informacji; wykorzystuje zdobytą wiedzę;

                    jest odpowiedzialny- umie samodzielnie rozwiązywać problemy; podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje;

                    jest otwarty- potrafi uważnie słuchać, rozmawiać; umie współpracować w grupie; prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;

                    jest optymistą- pozytywnie patrzy na świat; lubi siebie i innych;

                    jest tolerancyjny- szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy; jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka;

                    jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi- zna swoją wartość, swoje prawa; zna i respektuje prawa innych.

Ogólne treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III

Zdrowie - edukacja zdrowotna

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej.

Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego.

Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Relacje– kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń.

Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł.

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.

Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi.

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.

Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura– wartości, normy, wzory zachowań

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się.

Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji.

Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.

Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

Wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci.

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia.

Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.

Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.

Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną.

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji.

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo– profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów.

Respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów.

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych.

Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych i poruszania się po drogach.

Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji,

Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

Ogólne treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach

IV– VIII

 

Klasa IV

  1. Zdrowie    

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia.

Relacje –kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

Uwrażliwienie na kwestie moralne, np. mówienie prawdy, sprawiedliwe traktowanie.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Uwrażliwienie na kulturę.

Bezpieczeństwo –profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informatycznej.

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Klasa V

Zdrowie

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji , kształtowanie wolontariatu.

Rozwijanie poczucie przynależności do grupy – Samorząd Uczniowski, Klub Wolontariatu lub inne.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Kultura – wartości , normy i wzory zachowań

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się w określonych miejscach publicznych.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności; zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe relacje.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

Klasa VI

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Uświadamianie mocnych i słabych stron, budowa obrazu własnej osoby.

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Uwrażliwienie na rożne obszary ludzkich problemów, kształtowanie postaw altruistycznych.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii, poglądów, przekonań.

Rozwijanie samorządności.

Kultura – wartości , normy i wzory zachowań

Rozwój zainteresowań, poszukiwanie nowych pasji, poszerzanie autonomii i samodzielności.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Promowanie wiedzy mającej na celu zredukowania lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

Rozwijanie świadomości prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych.

Kształtowanie ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Klasa VII

Zdrowie

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale i też odpowiedzialność za swoje działania i decyzje.

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Relacja – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający szacunek obydwu stron.

Kształtowanie własnej kreatywności.

Rozwijanie własnej odpowiedzialności za siebie i innych.

Poznawanie idei wolontariatu.

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Popularyzowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia, uświadamianie roli i wartości samokształcenia.

Rozwijanie takich cech, jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność, wytrwałość.

Wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczanie wiedzy o odpowiedzialności karnej nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy innym.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie (Kim jestem, jakie są moje cele i zadania w życiu?)

Klasa VIII

Zdrowie

Kształtowanie postawy charakteryzującej się samoświadomością , wyobraźnią i kreatywnością.

Rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.

Kształtowanie świadomości wpływu dobrej kondycji fizycznej na zdrowie psychiczne.

Relacja – kształtowanie postaw społecznych

W dalszym ciągu kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający szacunek obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego.

Docenianie różnic zdań, wiedzy, poglądów.

Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych.

Rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.

Utrwalenie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – postawy negocjacji i mediac

Kryteria efektywności. Ewaluacja

Kryteria efektywności

                    Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

                    Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, nauczyciele –specjaliści, uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji pracy.

                    Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program

Dyrektor szkoły:

                    dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

                    wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

                    stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;

                    kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego;

                    organizuje szkolenia dla nauczycieli;

                    dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Pedagog szkolny:

                    prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

                    diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczająca aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

                    udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

                    podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

                    minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy;

                    minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

                    inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

                    pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

                    wspiera nauczycieli, wychowawców w: - rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,             - udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Nauczyciel:

                    świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

                    ma obowiązek reagowania na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,

                    wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

                    udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

                    odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych.

 Wychowawca klasy:

                    prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców;

                    dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

                    poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków;

                    uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości;

                    realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

                    koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

 Rodzice:

Współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Ewaluacja programu

Rezultaty działań wychowawczo – profilaktycznych i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym. Jego skuteczność mierzona jest za pomocą konstruowanych ankiet, kwestionariuszy do uczniów, pedagogów, rodziców w ciągu roku szkolnego.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny będzie realizowany w okresie od września 2020 do czerwca 2021 roku.
Pod koniec realizacji programu przewiduje się jego ewaluację poprzez analizę ilościową i jakościową rocznych sprawozdań: pedagoga szkolnego, wychowawców zespołów klasowych, nauczycieli – specjalistów (nauczycieli rewalidacji, terapeuty pedagogicznego) pod kątem treści oraz realizowanych działań wychowawczych i profilaktycznych. W sytuacji zdalnego systemu nauczania zostanie przeprowadzona diagnoza. Wyniki zostaną przedstawione na radzie pedagogicznej
w sierpniu i stanowić będą podstawę do opracowania celów programu wychowawczo – profilaktycznego w następnym rok szkolnym.

 
Procedura organizowania imprez i wycieczke turystyczno- krajoznawczych obowiązująca w PSP w Dąbrównie Drukuj

Procedura organizowania imprez i wycieczek turystyczno – krajoznawczych

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie

 
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z PSP w Dąbrównie Drukuj

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE (przed i po zajęciach szkolnych)

 

Procedurę opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustawy
Prawo Oświatowe oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przyprowadzanie dzieci do szkoły
1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od pracy świetlicy- ok. 7:00 i rozpoczynających się obowiązkowych zajęć szkolnych, tj. w roku szk. 2017/2018- 8:15).

2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy.

3. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od godziny 700 do godziny 1500,
w zależności od czasu kończenia zajęć dydaktycznych ujętych w tygodniowym planie zajęć.

4. Wychowankowie z oddziałów O przez okres pierwszego półrocza mogą być przyprowadzani przez rodziców do sali lekcyjnej z szatni i ze świetlicy. Po upływie tego czasu (od II semestru) dzieci samodzielnie przychodzą na zajęcia.

5. Uczniowie kl. I-III samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć. Wyjątek mogą stanowić uczniowie kl. I, którzy pod opieką rodzica przez okres miesiąca są przyprowadzane przed salę lekcyjną do czasu dzwonka na pierwszą planowaną lekcję.

Odbieranie dzieci ze szkoły

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców (prawnych opiekunów) pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym docierają do niej pod opieką konwojenta, który doprowadza je do drzwi wejściowych szkoły.
2. Po zajęciach nauczyciel oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III lub ten, który planowo kończy zajęcia w tymże oddziale/ klasie - odprowadza dzieci do świetlicy, z której odbierane są przez rodziców (osoby upoważnione) lub czekają na autobus szkolny pod opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego w świetlicy szkolnej. Uczniowie pozostałych klas samodzielnie schodzą do świetlicy lub szatni, gdzie oczekują na nich upoważnione osoby, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych idą samodzielnie do domu (po ukończeniu 7 roku życia).

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających.

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość bezwzględnie należy postępować według przyjętego poniżej schematu.
1) Nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły.
2) Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka.
3) Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję, czy należy wezwać policję. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego sporządzenia notatki dotyczącej zaistniałego zdarzenia.

5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy postępować według poniższego schematu.
1) Niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami).
2) Zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.
3) Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

6. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu; ani odwozić go z pomocą środków transportu.

7. Gdy rodzic lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia według wymagań ustalonych przez dyrektora szkoły.

8. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności – wychowawca lub nauczyciel mający w danej chwili zajęcia z uczniem- informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji nauczyciel korzysta z telefonu komórkowego w czasie prowadzonych zajęć. Jeśli nie ma możliwości kontaktu, może opuścić klasę pod warunkiem, że inny pracownik szkoły czuwa nad bezpieczeństwem pozostałych dzieci w klasie. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

9. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.

10. Wychowawca wpisuje nazwiska dzieci posiadających pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły (po ukończeniu 7-go roku życia zgodnie z art. 43 Prawa o Ruchu Drogowym) w dzienniku lekcyjnym lub teczce wychowawcy.

11. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy złożyli oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (np. wg wzoru nr 1 do niniejszej procedury).

12. Sporadyczny, samodzielny powrotów dziecka ze szkoły udokumentowany jest stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie) wychowawcy klasy. Wychowawca informuje o tym fakcie innego nauczyciela, prowadzącego ostatnią lekcję w danym dniu w jego klasie.

13. Rodzice/prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10-go roku życia). W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie.

14. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też niepełnoletnią.

15. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Oświadczenie rodzica

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2