KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA Drukuj

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA – PSP w Dąbrównie

 

1. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i środowiska, postawach wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.
2. Zachowanie ucznia ocenia się w 6 kategoriach opisowych oznaczonymi cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest wybranie spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w jego opinii, w opinii innych nauczycieli, kolegów. Cyfra przy opisie oznacza liczbę przyznanych punktów. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w postanowieniach końcowych.

I. Stosunek do nauki.

2 pkt. Uczeń:
• jest przygotowany do lekcji,
• ma odrobioną pracę domową,
• nie ma uwag dotyczących jego pracy na lekcji.
1 pkt. Dopuszczalne są 3 oceny niedostateczne ze wszystkich przedmiotów w ww. kategoriach.
0 pkt. Uczeń otrzymał więcej niż 3 oceny niedostateczne w ww. kategoriach.

II. Udział w zajęciach nadobowiązkowych.


2 pkt. Uczeń reprezentuje szkołę w konkursach zewnętrznych
1 pkt. Uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych
0 pkt. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych. Nie dba o własny rozwój.

III. Takt i kultura osobista ucznia.


2 pkt. Uczeń jest taktowny, prezentuje kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa jest nacechowana życzliwością w stosunku do otoczenia (nie ma żadnych uwag dotyczących zachowania w kontaktach z innymi kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły). Szanuje swoją i cudzą własność.
1 pkt. Zdarzył się incydent, że uczeń złamał regulamin szkolny w ww. kategoriach.
0 pkt. Uczeń jest nietaktowny. Używa wulgaryzmów. Bywa agresywny. Dopuścił się kradzieży, zastraszenia, przemocy fizycznej.

IV. Wygląd zewnętrzny.


2 pkt. Uczeń dba o swój wygląd zewnętrzny, jest czysty i schludnie ubrany. Zawsze, gdy jest to konieczne posiada strój galowy. Ubiór i fryzura zgodne z regulaminem szkolnym.
1 pkt. Zdarzyło się, że wygląd ucznia budził zastrzeżenia lub był niezgodny z regulaminem szkolnym.
0 pkt. Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie dba o higienę.

V. Sumienność i poczucie odpowiedzialności.


2 pkt. Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień, oddawanie prac długoterminowych, dostarczanie zgody na wyjazd)), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, uczestniczy w akcjach organizowanych przez szkołę (np. Sprzątanie Świata), przestrzega zakazu przynoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń do szkoły.
1 pkt. Zdarzyło się, że uczeń złamał regulamin w ww. kategoriach.
0 pkt. Uczeń nie dotrzymywał ustalonych terminów, nie wykonywał powierzonych mu prac i zadań, nie podejmował dobrowolnych zadań.

VI. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.


2 pkt. Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Dba o zdrowie własne i innych (nie stwierdzono żadnych incydentów związanych z paleniem papierosów lub piciem alkoholu).
1 pkt. Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób.
0 pkt. Uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie dba o zdrowie własne i innych..

Ustalenia końcowe

Liczba punktów na ocenę:

12-11 wzorowe
10-9 bardzo dobre
8-7-6 dobre
5-4 poprawne
3-2 nieodpowiednie
1-0 naganne

Uczeń otrzymuje zachowanie naganne na wyraźny wniosek wychowawcy klasy po uprzednim kontakcie z pedagogiem szkolnym. Ocenę naganną uczeń może otrzymać za wykroczenia (np. pobicie, włamanie, kradzież, zażywanie narkotyków lub środków odurzających, notoryczne wżywanie wulgarnego słownictwa w miejscach publicznych, umyślne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa)
Zachowania, które powodują sankcje dla ucznia w postaci zakazu uczestnictwa w zawodach, wycieczkach, biwakach:
- oszustwo
- pobicie
- kradzież
- wulgarne lekceważące odnoszenie się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły
- niszczenie mienia
- stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa
- wagary

O wprowadzeniu sankcji zostaną powiadomieni rodzice.
Wychowawca klasy i nauczyciele są zobligowani do zapisywania uwag w dzienniku klasowym.


WZOROWA KULTURA OSOBISTA:


Uczeń:
- używa zwrotów grzecznościowych w relacjach z rówieśnikami i innymi osobami;
- zawsze nosi strój zgodny z regulaminem szkolnym;
- bez komentarzy reaguje na polecenia i prośby pracowników szkoły;
- właściwie reaguje na łamanie przez innych regulaminu szkoły;
- w sytuacjach trudnych wychodzi z inicjatywą pomocy innym;
- wzorowo zachowuje się także poza terenem szkoły;
- kulturalnie spożywa posiłki.

WYGLĄD I STRÓJ UCZNIA ZGODNY Z REGULAMINEM SZKOŁY

- odpowiednia fryzura – zakaz farbowania włosów, robienia pasemek, zakaz robienie fryzury „na jeża", „irokeza", itp.;
- zakaz malowania oczu, paznokci;
- zakaz noszenia długich kolczyków, klipsów, naszyjników, pierścionków, bransoletek;
- zakaz noszenia bluzek na ramiączkach, z dużym dekoltem, z odkrytym pępkiem;
- zakaz noszenia ubrań z obraźliwymi tekstami, rysunkami, symbolami uznanymi za niewłaściwe;
- na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia czapek i kapturów.

STRÓJ GALOWY stanowi:


• biała bluzka lub koszula;
ciemne – granatowe, brązowe lub czarne spodnie lub spódnica o odpowiedniej długości / ewentualnie sukienki we wskazanych kolorach ( wykluczony strój typu dresy czy