Przedmiotowe zasady oceniania z religii Drukuj

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

 

Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przezKomisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polskiw dniu 9 czerwca2010 (nr programu AZ-2-01/10)

i jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

 

 

Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

2. Zainteresowanie przedmiotem.

3. Stosunek do przedmiotu.

4. Pilność i systematyczność.

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

6. Postawa.


ZASADY OCENIANIA

Ocenie podlegają:

1. Pisemne prace kontrolne raz lub dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału obejmuje nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.

5. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

6. Zeszyt: sprawdzany według ustaleń nauczyciela; przynajmniej jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.

7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w kartach obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii.

8. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

9. Rozwijanie postawy religijnej.

10. Inne możliwości wskazujące na potrzebę wartościowania.

 

Oceny za poszczególne formy aktywności są odnotowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. Są jawne dla ucznia i jego opiekunów, na życzenie wpisywane przez nauczyciela do dzienniczka ucznia lub zeszytu ćwiczeń oraz podpisywane przez rodzica (opiekuna).

 


UMOWA Z UCZNIAMI

1. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 
Kolejny brak przygotowania powoduje wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej.
2. Sprawdziany są obowiązkowe.
3. Poprawa sprawdzianu odbywa się w formie ustnej lub pisemnej w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac.
4. Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 
Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel umożliwia wgląd w pracę i uzasadnia ocenę.

 
KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII

 

  1. Wymagania ponadprogramowe
    Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ

Katechizowany:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

· Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.

· Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

· Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

· Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.).

· Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

· Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

· Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.

· Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.

 

  1. Wymagania dopełniające

Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ:

Katechizowany:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

· Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.

· Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

· Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

· Odznacza się pełną znajomością pacierza.

· Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

· Aktywnie uczestniczy w religii.

· Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.

· Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

· Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.

· Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.

· Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.

3. Wymagania rozszerzające

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ

Katechizowany:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.

· Opanował materiał programowy z religii.

· Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.

· Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela.

· Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.

· Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.

· W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.

· Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne)

i korzysta z nich.

· Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.

· Jest zainteresowany przedmiotem.

· Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

· Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.

· Stara się być aktywnym podczas lekcji.

· Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.

 

4. Wymagania podstawowe

Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ

Katechizowany:

· Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

· Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

· Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.

· Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.

· Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

· W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.

· Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi.

· Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.

· W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.

· Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

· Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.

 

5. Wymagania konieczne

Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ

Katechizowany:

· Opanował konieczne pojęcia religijne.

· Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych.

· Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.

· Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

· Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.

· Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

· Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy,

   wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się.

· Prowadzi zeszyt.

· Ma problemy ze znajomością pacierza.

· Wykazuje poprawny stosunek do religii.

· Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.

 

6. Ocena NIEDOSTATECZNA

Katechizowany:

· Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.

· Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.

· Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

· Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

· Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

· Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi.

· Nie wykazuje się znajomością pacierza.

· Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.

· Lekceważy przedmiot.

· Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.

· Opuszcza lekcje religii.

Dostosowanie PSO z religii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

2. Uczniowie posiadający opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia mają możliwość pisania prac pisemnych o obniżonym stopniu trudności z zakresu umiejętności podstawowych.

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

 

Wszystkie inne ustalenia znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania obowiązującym w szkole oraz w zasadach oceniania opracowanych przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

                                                                                   Nauczyciel religii

                                                                               Violetta Mossakowska