Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki Drukuj

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki:

Każdy uczeń jest oceniany w sposób najbardziej obiektywny. Ocenie podlegają następujące formy działalności ucznia:

 • aktywność
 • wypowiedź ustna
 • prace domowe,
 • przygotowanie do lekcji
 • prace klasowe, sprawdziany
 • szczególne osiągnięcia

Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez zapisy w:

 • dziennikach,
 • arkuszach ocen,
 • zeszytach ucznia.

Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków poprawy.

Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1-6. Prace pisemne ocenia się punktowo a następnie zamienia się punkty na procenty i oceny. Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali:

celujący             100% - 98%

bardzo dobry       97% - 87%

 1. 86% - 70%
 2. 69% - 50%

dopuszczający     49% - 31%

 1. 30%

Prace klasowe i krótkie sprawdziany są obowiązkowe.

 1. Prace klasowe obejmują materiał z całego działu i są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ustala z uczniami datę oraz przedstawia zakres materiału obowiązujący na pracę klasową. Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich trzech tematów.
 • Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 • Uczeń może poprawić ocenę z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac.
 • Uczeń ma obowiązek poprawienia każdej oceny niedostatecznej na pozytywną.
 • Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika.
 1. Nie ma możliwości poprawienia ocen na trzy dni przed klasyfikacją.

Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak pracy domowej) –bez konsekwencji- nie dotyczy to prac klasowych.