Klauzula informacyjna obowiązująca w PSP w Dąbrównie Drukuj

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie informuje:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie (14-120), ul. Ostródzka 12.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

-      obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.);

-      zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-      zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-      umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych).

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

-         dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-         sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-         usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-         ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-         przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-         prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-         cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

-         przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-         wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27. kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
  w przepisach prawa.