POCZET SZTANDAROWY
POCZET SZTANDAROWY

 

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

CHORĄŻY - Natalia Rucińska

 

ASYSTA - Zuzanna Kaźmierska

 

ASYSTA - Paula Eichler


  

 
Regulamin pocztu sztandarowego


REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO WRAZ Z PROCEDURĄ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEGO CZŁONKÓW

§ 1 Zasady ogólne

1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski, Narodu
i Małej Ojczyzny, którą stanowi szkoła i jej środowisko.

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi
i poszanowania zarówno podczas przechowywania, transportu, jak i w trakcie jego prezentacji.

3. Sztandar i insygnia przechowywane są na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Opiekunem sztandaru jest dyrektor szkoły.

4. Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną spośród jej członków.

5. Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest przywilejem i jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom klasy najwyższej.

§ 2 Zasady powoływania kandydatów

1. Kandydatów do pełnienia funkcji członka pocztu sztandarowego zgłaszają wychowawcy klas VII – VIII podczas rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

2. Każdy nauczyciel po zapoznaniu się z kandydaturami ma prawo zgłosić pytania lub zastrzeżenia do opiekuna pocztu sztandarowego.

3. Kandydatem może być uczeń klasy VIII z roczną średnią ocen minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem.

4. Kandydatem może być również uczeń klas VI - VII z roczną średnią ocen minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem, jeżeli klasach VIII brakuje kandydatów spełniających podane w punkcie 3 kryterium.

5. Postawa kandydata nie może budzić niczyich zastrzeżeń.

6. Uczniowie wybierani są przez członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 6 osób.

7. Powołuje się dwa Poczty Sztandarowe – podstawowy i rezerwowy.
O powołaniu do składu podstawowego lub rezerwowego decydują najwyższe oceny osiągnięte przez uczniów, zarówno oceny z zachowania jak i średnie ocen.

§ 3 Zasady odwoływania pocztu sztandarowego

1. Uczeń może być odwołany na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przedstawiciela Samorządu Szkolnego ze składu pocztu sztandarowego
z powodu:
a. niewłaściwego zachowania i postawy, które są sprzeczne z definicją wzorowej i bardzo dobrej oceny z zachowania opisanej w WSO,
b. kilkukrotnej odmowy udziału w reprezentowaniu szkoły w uroczystościach bez uzasadnienia,
c. widocznego regresu w postępach w nauce,
d. własnej pisemnej rezygnacji, czy pisemnej rezygnacji rodziców ( prawnych opiekunów).
2. Odwołanie ucznia ze składu pocztu odbywa się podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej PSP w Dąbrównie. Decyzja podejmowana jest przez głosowanie większością głosów.

§ 4 Inne informacje dotyczące pocztu sztandarowego

1. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:
a. chorąży ( sztandarowy)- jedna osoba,
b. asysta- dwie osoby.

2. Obsada pocztu sztandarowego występuje w stroju galowym
a. uczeń: ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie.
b. uczennice: białe bluzki z rękawem o tej samej długości min. 3/4 , tej samej długości ciemne spódnice, czarne obuwie na niskim obcasie z zakrytymi palcami, rajstopy w jasnym kolorze.

3. Przez prawe ramię przewieszona jest biało - czerwona szarfa, zwrócona kolorem białym w stronę kołnierza, spięta na lewym biodrze. Poczet występuje w białych rękawiczkach.

4. W przypadku złej pogody szarfy mogą zostać przewieszone przez kurtki.

5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od przekazania
w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.

6. W uzasadnionych przypadkach do pocztu powołuje się skład uzupełniający
w trakcie trwania roku szkolnego.

7. Kadencja członka pocztu sztandarowego może być przedłużona przez Radę Pedagogiczną o kolejny rok szkolny.

8. Ceremoniał przekazania i ślubowania nowo powołanego pocztu sztandarowego odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

9. Sztandar uświetnia takie uroczystości jak:
a. rozpoczęcie roku szkolnego,
b. ślubowanie klas pierwszych,
c. Święto Szkoły,
d. uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja, Święto Niepodległości,
e. zakończenie roku szkolnego,
f. inne uroczystości wymagające obecności pocztu.

10. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar ozdobiony jest kirem. Na sztandarze wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.